207/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan uusjakojen tukemisesta 20 päivänä maaliskuuta 1981 annetun asetuksen (211/1981) 15 ja 18 § sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n 3 ja 4 momentti, 3 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti sekä 10―13 ja 17 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti valtioneuvoston asetuksessa 1590/1994, seuraavasti:

1 §

Jos hakija tai joku muu asianosainen pyytää uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/1981), jäljempänä tukemislaki, 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja valtion varoista maksettavia kustannuksia jätettäviksi valtion lopulliseksi menoksi tai maanmittausmaksua alennettavaksi tai jätettäväksi perimättä, toimitusmiesten on, jos tukemislain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut edellytykset ovat olemassa, tehtävä maa- ja metsätalousministeriölle esitys valtion lopulliseksi menoksi jäävän kustannusten osan tai perimättä jätettävän maanmittausmaksun osan suuruudesta. Esitys voidaan tehdä ennen uusjaon edellytyksistä ja laajuudesta päättämistä tai sen jälkeen, mutta ennen toimituksen loppukokousta.

2 §

Edellä 2 momentissa tarkoitetun kustannuslaskelman tietojen on perustuttava uusjaon vaihe huomioon ottaen viimeisimpiin käytettävissä oleviin suunnitelmiin.

Kustannuslaskelman yhteydessä on erikseen mainittava uusien viljelysten raivauskustannusten määrä, jos se on merkittävä, rakennettavat vedenhankinta- ja viemäröintilaitteet ja niiden rakentamiskustannukset sekä kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimituskustannusten ja mahdollisten muiden kustannusten määrä.

3 §

Myönnettäessä tukea sellaisiin tukemislain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, jotka eivät ole tarpeen tarkoituksenmukaisen kiinteistörakenteen vaatimien alueellisten tie- tai kuivatustöiden tekemiseksi, voidaan valtion lopulliseksi menoksi jättää enintään 50 prosenttia toimenpiteiden kustannuksista.


7 §

Toimitusinsinöörin on toimitettava jäljennökset kiinteistönmuodostamislain 88 §:n 1 momentin 1 ja 7 kohdassa tarkoitetuista uusjakosuunnitelmaan liittyneistä suunnitelmista maanmittaustoimistolle 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä varten. Suunnitelmiin on liitettävä toimitusmiesten lausunto siitä, kenelle varat olisi maksettava.

8 §

Maanmittaustoimiston on toimitettava 1 momentissa tarkoitettu päätös toimituksen osakkaiden valitsemalle henkilölle. Jäljennös päätöksestä ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista on liitettävä toimitusasiakirjoihin ja toimitettava Valtiokonttorille.

10 §

Maanmittaustoimiston 8 §:n nojalla antaman päätöksen perusteella takaisin perittävät määrät kannetaan siten kuin eräiden valtion rahasaamisten maksuunpanosta, kannosta ja tilittämisestä annetussa asetuksessa (559/1967) säädetään. Asetuksen 3 §:ssä tarkoitettuna maksuunpano- ja kantoviranomaisena on kuitenkin Valtiokonttori.

11 §

Jollei kaikkia maanmittaustoimiston päätöksellä myönnettyjä tukemislain 2 §:ssä tarkoitettuja varoja ole nostettu, maanmittaustoimiston on ennen kuin Valtiokonttori ryhtyy perimään maksuja takaisin määrättävä tarvittaessa suoritettavaksi toimitus, jossa selvitetään, miten nostetut varat on käytetty, ja ratkaistaan, missä suhteessa suoritetut maksut on perittävä takaisin jako-osakkailta. Toimituksessa noudatetaan, mitä lohkomisesta säädetään.

Maanmittaustoimiston on ilmoitettava Valtiokonttorille 1 momentissa tarkoitetun toimituksen suoritettavaksi määräämisestä.

12 §

Jos maksettuja valtion varoja on tukemislain 7 §:n 2 momentin nojalla peritty takaisin, maanmittaustoimiston on tarvittaessa ilmoitettava Valtiokonttorille 10 §:ssä mainittujen määrien kantamisen keskeyttämisestä toistaiseksi ja määrättävä suoritettavaksi toimitus, jossa ratkaistaan, mitä muutoksia mainittu takaisin periminen aiheuttaa kustannusten määrään ja niiden ositteluun. Toimituksessa noudatetaan, mitä lohkomisesta säädetään. Toimituksen tultua lainvoimaiseksi on maanmittaustoimiston annettava uusi päätös kustannusten maksamiseen käytettävien valtion varojen lopullisesta määrästä ja sen takaisin perimisestä.

13 §

Valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin maksaminen alkaa viidentenä vuotena sen vuoden jälkeen, jolloin maanmittaustoimiston 8 §:ssä tarkoitettu päätös annettiin.

Jos perittävä pääoma on enintään 350 euroa, on se suoritettava kokonaisuudessaan seuraavassa kannossa.

17 §

Uusjakojen tukemiseen valtion varoista sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään muutoksenhausta valtionapuviranomaisen päätökseen ja päätöksen täytäntöönpanosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Komission asetus (EY) N:o 1857/2006; (32006R1857); EYVL N:o L 358, 16.12.2006, s. 3

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Tuire Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.