749/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon toimitusten viitemääristä 22 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (441/2005) 4 §:n 1 ja 4 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 17 §:n 3 momentti sekä

lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 13 a § seuraavasti:

4 §
Viitemäärien jako

Jos viitemäärien tarjonta työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella ylittää viitemäärien kysynnän, maa- ja metsätalousministeriö siirtää ylimääräiset viitemäärät muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten käyttöön. Jos viitemäärien kysyntä työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella ylittää viitemäärien tarjonnan, työvoima- ja elinkeinokeskus jakaa myytävät määrät 2―4 momentissa tarkoitettujen kolmen hakijaryhmän kesken. Myytävänä olevasta viitemäärien yhteismäärästä voidaan enintään puolet myydä 3 momentissa tarkoitetulle hakijaryhmälle. Jos kuitenkin sen jälkeen, kun 2 ja 4 momentissa tarkoitetuille hakijaryhmille on myyty viitemäärät, myytävänä on enemmän kuin puolet myytävänä olleesta viitemäärien yhteismäärästä, voidaan jäljellä oleva määrä myydä 3 momentissa tarkoitetulle hakijaryhmälle. Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää viitemäärien saajista kussakin hakijaryhmässä tasapuolisin perustein.


Ryhmä 3: Ryhmään kuuluvat tuottajat, jotka tuottavat maitoa luomutuotteiden valmistukseen tai pitävät alkuperäisrotuja ja joilla on omistuksessaan vapaata tuotantokapasiteettia.

7 §
Viitemääräosien kauppa

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää tuottajalle vapaan kaupan myyntioikeuden kerran tuotantojaksossa. Myyntioikeuden myöntöpäivämäärä on ratkaiseva vapaata kauppaa tuotantojaksolle kohdistettaessa. Muutoin myyntiin sovelletaan mitä 17 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

13 a §
Tuotantorenkaan purkaminen ja tuotantorenkaasta eroaminen 1 päivänä huhtikuuta 2005 alkaneella tuotantojaksolla

Osakkaiden purkaessa tuotantorenkaan 1 päivänä huhtikuuta 2005 alkaneella tuotantojaksolla siirretään tuotantorenkaan viitemäärä hakemuksesta tuotantorenkaan osakkaille. Viitemäärä siirretään osakkaille siinä suhteessa, jossa osakkaat ovat siirtäneet viitemäärää tuotantorenkaalle sitä muodostaessaan. Vahvistetut viitemäärät tulevat voimaan purkamista seuraavan tuotantojakson alusta.

Jos kuitenkin tuotantorenkaaseen kuulunut osakas 5 §:n 2 momentin mukaisen etuosto-oikeuden nojalla ostaa hallinnollisella kaupalla toisen samaan tuotantorenkaaseen kuuluneen osakkaan viitemäärän tai osan siitä, tai ostaa vapaalla kaupalla 7 §:n perusteella toiselta samaan tuotantorenkaaseen kuuluneelta osakkaalta viitemäärää, ostaja saa viitemäärän hallintaansa jo kuluvan tuotantojakson alusta lukien. Tuotantorenkaaseen kuuluneella osakkaalla on 5 §:n 3 momentista poiketen 5 §:n 2 momentin mukainen etuosto-oikeus hallinnolle myytävään osuuteen jo kuluvalla tuotantojaksolla, jos myyntitarjous ja ostotarjous on jätetty viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2005.

Tuotantorenkaan purkamisen jälkeen tuotanto kuuluu tuotantoeläimet omistavalle tuottajalle.

Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan myös tilanteessa, jossa yksi tai useampi tuotantorenkaan osakas eroaa tuotantorenkaasta, joka jatkaa toimintaansa.

17 §
Hallinnolle myyminen

Tuottajan on käytettävä vapaan kaupan myyntioikeus kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätös myyntioikeudesta on annettu, mutta kuitenkin ennen kuin viitemäärä on siirretty kansalliseen varantoon. Tuottaja ei saa kuitenkaan myydä vapaalla kaupalla kolmeen vuoteen sitä viitemäärän osaa, jonka hän on ostanut hallinnollisella kaupalla 3 §:n mukaisesti tai saanut viitemäärää ilmaiseksi varannosta 21 §:n perusteella, vaan hänen on ennen 7 §:n mukaista vapaan kaupan osuuden laskemista tai 8 §:n mukaista vapaan kaupan tekemistä myytävä se hallinnollisella kaupalla.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2005. Asetuksen 13 a § on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2006.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Kaisa Sainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.