748/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus huviveneiden ja vesiskoottereiden turvallisuudesta ja melupäästöistä sekä huviveneisiin ja vesiskoottereihin asennettavien moottoreiden melu- ja pakokaasupäästöistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista 5 päivänä elokuuta 2005 annetun lain (621/2005) 7 §:n 3 momentin ja 8 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) suunnitteluluokalla yhtä huviveneen käyttöolosuhteiden perusteella määriteltyä vaativuustasoa;

2) moduulilla vaatimuksenmukaisuuden arviointimenetelmää.

2 luku

Tuotteita koskevat vaatimukset

2 §
Näytteille asettaminen

Vaikka tuote ei täytä eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetussa laissa (621/2005), jäljempänä huvivenelaki, säädettyjä vaatimuksia, se voidaan asettaa esille näyttelyssä, messuilla ja esittelyssä, jos samalla selvästi ilmoitetaan, ettei sitä saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ennen kuin se täyttää nämä vaatimukset.

3 §
Keskeneräinen huvivene

Keskeneräinen huvivene voidaan saattaa markkinoille, jos valmistaja, valtuutettu edustaja tai markkinoille saattamisesta vastaava henkilö tekee huvivenelain 2 §:ssä mainitun huvivenedirektiivin liitteen III a kohdan mukaisen ilmoituksen siitä, että huvivene on tarkoitettu toisten valmiiksi rakennettavaksi.

4 §
Liitettävä varuste

Varuste, jossa on huvivenedirektiivin liitteessä IV tarkoitettu CE-merkintä ja jonka mukana on huvivenedirektiivin liitteen XV mukainen kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta, voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, kun se on tarkoitettu liitettäväksi huviveneeseen ja kun valmistaja, valtuutettu edustaja tai, kolmannesta maasta tapahtuvan tuonnin yhteydessä, varusteen markkinoille saattava henkilö on tehnyt huvivenedirektiivin liitteen III b kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

5 §
Liitettävä moottori

Sisämoottori, sisäperämoottori ilman kiinteää pakoputkistoa, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY, sellaisena kuin se on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna, mukaisesti tyyppihyväksytty moottori, joka on mainitun direktiivin liitteen I 4.2.3 kohdassa säädetyn vaiheen II mukainen, tai ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/77/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna, mukaisesti tyyppihyväksytty moottori saadaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, jos valmistaja tai valtuutettu edustaja antaa huvivenedirektiivin liitteen XV 3 kohdan mukaisen ilmoituksen siitä, että moottori täyttää huvivenedirektiivin pakokaasupäästöjä koskevat vaatimukset silloin, kun se asennetaan huviveneeseen tai vesiskootteriin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3 luku

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

6 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointi suunnittelun ja rakentamisen osalta

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 1 kohdassa mainitun tuotteen valmistamista ja markkinoille saattamista noudatettava huvivenedirektiivin liitteen I A-osan 1 kohdassa määriteltyjen veneiden suunnitteluluokkien A, B, C ja D osalta seuraavaa menettelyä:

1) luokkien A ja B huviveneelle, jonka rungon pituus on:

a) vähintään 2,5 ja alle 12 metriä, tehdään huvivenedirektiivin liitteen VI mukainen valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B + D (direktiivin liite IX; tuotannon laadunvarmistus), B + E (direktiivin liite XVI; tuotteen laatua koskeva vakuutus), B + F (direktiivin liite X; tuotekohtainen tarkastus), G (direktiivin liite XI; yksikkökohtainen tarkastus) tai H (direktiivin liite XII; täydellinen laadunvarmistus);

b) vähintään 12 ja enintään 24 metriä, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VII tarkoitettu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai H;

2) luokan C huviveneelle, jonka rungon pituus on:

a) vähintään 2,5 ja alle 12 metriä, jos noudatetaan huvivenedirektiivin liitteen I A-osan 3.2 ja 3.3 kohtiin liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai H; jos ei noudateta huvivenedirektiivin liitteen I A-osan 3.2 ja 3.3 kohtiin liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai H;

b) vähintään 12 ja enintään 24 metriä, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VII tarkoitettu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai H; sekä

3) luokan D huviveneelle, jonka rungon pituus on vähintään 2,5 ja enintään 24 metriä, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai H.

Vesiskoottereille tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai H.

Varusteille tehdään mikä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä muodostuvista arvioinneista: B + C, B + D, B + F, G tai H.

7 §
Huviveneen rakentamisen jälkeinen vaatimustenmukaisuuden arviointi

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka ottaa vastuun huviveneen rakentamisen jälkeisestä arvioinnista huvivenelain 8 §:n 2 momentin mukaisesti, on tehtävä ilmoitetulle laitokselle rakentamisen jälkeistä selvitystä koskeva hakemus. Kyseisen henkilön on toimitettava ilmoitetulle laitokselle kaikki saatavilla olevat tuotteen ensimmäistä alkuperämaan markkinoille saattamista koskevat asiakirjat ja tekniset rakennekuvaukset.

Ilmoitetun laitoksen tehtävänä on tutkia asianomainen tuote ja suorittaa laskelmat ja muut arvioinnit varmistaakseen sen, että tuote on huvivenedirektiivin asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Ilmoitetun laitoksen on laadittava suoritettua arviointia koskeva vaatimustenmukaisuusselvitys sekä ilmoitettava tuotteen markkinoille saattavalle tai käyttöön ottavalle henkilölle tämän velvoitteista.

Henkilö, joka saattaa tuotteen markkinoille tai ottaa sen käyttöön, laatii huvivenedirektiivin liitteen XV mukaisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja huolehtii CE-merkinnän sekä asianomaisen ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittämisestä tuotteeseen. Huvivenedirektiivin liitteen I 2.2 kohdassa kuvattuun valmistajan kilpeen on sisällytettävä sanat "Rakentamisen jälkeinen todistus".

8 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointi pakokaasupäästöjen osalta

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 2 kohdassa mainitun tuotteen valmistamista ja markkinoille saattamista noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtua EY-tyyppitarkastusta (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuuden tarkastuksella (C-moduuli) tai mitä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai H.

9 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointi melupäästöjen osalta

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista noudatettava seuraavaa menettelyä:

1) jos testit tehdään käyttäen yhdenmukaistettua melumittausstandardia (EN ISO 14509), tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli);

2) jos arviointiin käytetään Frouden lukua ja teho-uppouma-suhdearvoon perustuvaa menetelmää, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä testeillä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli); tai

3) jos arviointiin käytetään edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laadittuja sertifioituja vertailuvenetietoja, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli) huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiiviin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli).

Huvivenelain 3 §:n 3 kohdan c ja d alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettua valmistuksen sisäistä tarkastusta täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli) taikka G- tai H-moduulin mukaista arviointia.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/44/EY (32003L0044); EYVL N:o L 214, 26.8.2003, s. 18

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Merenkulkuneuvos
Raimo Kurki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.