306/2005

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kasvinjalostajanoikeudesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (789/1992) 38 § sekä

lisätään lakiin uusi 6 f, 6 g ja 34 b § seuraavasti:

6 f §
Oikeus saada suojattua lajiketta koskevia viljelytietoja

Lajikkeen omistajalla on oikeus saada 6 c §:ssä säädetyn maksuvelvollisuuden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetusta maaseutuelinkeinorekisteristä. Tällaisina tietoina voidaan luovuttaa seuraavat viljelijää koskevat tiedot:

1) viljelijän nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) tilatunnus;

3) kielikoodi;

4) tieto siitä, onko viljelijän hallinnassa oleva peltopinta-ala alle 10 hehtaaria, suojatun perunalajikkeen osalta yli 2 hehtaaria tai varhaisperunan katteenalaisen viljelyn osalta yli 1 hehtaari;

5) tieto siitä, ylittääkö Euroopan yhteisön kasvinjalostajanoikeudella suojattujen kasvilajikkeiden viljelyala alan, joka laskennallisesti tarvittaisiin 92 viljatonnin tuottamiseen;

6) tieto siitä, ylittääkö Euroopan yhteisön kasvinjalostajanoikeudella suojattujen perunalajikkeiden viljelyala alan, joka laskennallisesti tarvittaisiin 185 perunatonnin tuottamiseen; sekä

7) suojattujen lajikkeiden omalla tilalla tuotettua siementä koskevat viljelypinta-alat kasvilajikkeittain.

Lajikkeen omistaja saa käyttää 1 momentin mukaisesti luovutettuja tietoja vain 6 c §:ssä tarkoitetun maksunsaantioikeutensa toteuttamiseksi. Lajikkeen omistajalla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja edelleen.

Edellytyksenä 1 momentin mukaiselle tietojenluovutukselle on, että lajikkeen omistaja ja viljelijä tai heitä edustavat järjestöt ovat sopineet 6 c §:n mukaisesti lajikkeen omistajalle maksettavasta korvauksesta.

6 g §
Suojattua lajiketta koskevien viljelytietojen hävittäminen

Lajikkeen omistajan on hävitettävä 6 f §:n nojalla luovutetut tiedot yhden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jota koskevan 6 c §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisuuden toteuttamiseksi tiedot on luovutettu.

34 b §
Suojattua lajiketta koskevien viljelytietojen väärinkäyttö

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta luovuttaa tai käyttää 6 f §:n nojalla luovutettuja tietoja vastoin 6 f §:n 2 momentissa mainittua käyttötarkoitusta, on tuomittava suojattua lajiketta koskevien viljelytietojen väärinkäytöstä sakkoon.

38 §
Oikeuspaikka

Laillinen tuomioistuin tämän lain nojalla käsiteltävissä asioissa on Helsingin käräjäoikeus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

HE 258/2004
MmVM 1/2005
EV 29/2005

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.