578/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädettyjä turvallisuus- ja terveysvaatimuksia on noudatettava elementtirakentamisessa, jossa rakennus, rakenne tai muu rakennelma tehdään osaksi tai kokonaan elementeistä. Näitä elementtirakentamisen säännöksiä sovelletaan maan alla tai päällä taikka vedessä tapahtuvaan rakennuksen tai muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun.

Elementtirakentamiseen sovelletaan rakennustyön turvallisuudesta annettua valtioneuvoston päätöstä (629/1994) sekä työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä annettua sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä (156/1998).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan elementtirakentamista koskevilla termeillä, mitä jäljempänä tässä pykälässä säädetään.

Elementti on tietyssä työvaiheessa yhtenä kiinteänä kokonaisuutena käsiteltävä, esivalmisteinen rakenne tai sen osa, joka painonsa tai muotonsa vuoksi edellyttää nostoapuvälineiden käyttöä. Elementti voi olla betonia, terästä, metallia, puuta, lasia, muovia tai muuta ainetta.

Elementtirakentaminen on rakentamista, jossa rakennus, rakenne tai muu rakennelma tehdään osaksi tai kokonaan elementeistä. Elementtirakentaminen on tässä asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettua rakentamista. Elementtirakentamiseen kuuluu suunnittelun ja rakentamisen valmistelun lisäksi elementtien vastaanotto työmaalla, varastointi, nostot ja siirrot, elementtien asennus, kiinnittäminen, tuenta, liittymärakenteiden tekeminen, juotos, hitsaus, saumaus, tilkitseminen, asennusta avustavat työt sekä muut vastaavat työt.

Asennus on elementin nostamista, siirtämistä, paikoilleen ohjaamista, väliaikaista tuentaa ja kiinnittämistä koskeva ja niihin liittyvä asennuskohteessa tehtävä elementtirakentamisen työvaihe.

Yhteinen rakennustyömaa on työpaikka, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen.

Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta.

Päätoteuttaja on pääurakoitsija taikka sellaisen puuttuessa rakennuttaja tai muu, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta.

Itsenäinen työnsuorittaja on urakka-, ali-, hankinta- tai muun sellaisen työsuoritusta tarkoittavan sopimuksen perusteella, työsopimusta lukuun ottamatta, työtä tekevä henkilö, jolla ei kyseessä olevalla työmaalla ole palveluksessaan työntekijöitä.

Pääsuunnittelija on henkilö, jonka tehtävänä on vastata rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja huolehtia siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää elementtirakentamisen toteutuksen sille asettamat työturvallisuusvaatimukset.

Suunnittelija on henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden, rakennusosien tai järjestelmien suunnitelmat täyttävät elementtirakentamisen toteutuksen edellyttämällä tavalla niille asetetut työturvallisuusvaatimukset.

2 luku

Elementtirakentamisen suunnittelu

3 §
Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu

Turvallisuuden huomioon ottamisesta rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa ja rakentamisen valmistelussa sekä rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta säädetään rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä.

Rakennuttajan on rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittavassa rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:ssä tarkoitetussa asiakirjassa otettava huomioon elementtirakentamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Asiakirjassa rakennuttajan on annettava suunnittelijalle riittävät lähtötiedot rakennushankkeen ominaisuuksista, luonteesta ja rakennuspaikan olosuhteista sekä suunnittelutoimeksianto, jossa on oltava vaatimus työturvallisuuden huomioon ottamisesta elementtirakentamisessa.

Valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on määritettävä eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöt työntekijöiden ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi.

Rakennushankkeen suunnittelussa on huolehdittava elementtirakentamisen toteutuksen turvallisuudesta. Suunnittelussa on annettava riittävät tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä työnaikaisten asennustasojen, suojakaiteiden tai muiden vastaavien turvalaitteiden kiinnittämiseksi tarvittavista varauksista. Lisäksi on annettava riittävät tiedot elementtien väliaikaista tuentaa sekä lopullista kiinnittämistä varten siten, että rakennusaikainen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön eri vaiheissa.

Rakentamiseen liittyvissä geoteknisissä suunnitelmissa on otettava huomioon myös nostolaitteista ja elementtien varastoinnista aiheutuvat väliaikaiset kuormat.

4 §
Elementtirakentamisen turvallisuus- suunnittelu

Päätoteuttajan on otettava huomioon rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:ssä tarkoitetussa rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa elementtirakentamisen erityiset turvallisuustoimenpiteet. Päätoteuttajan on tunnistettava ja selvitettävä elementtirakentamisesta aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät, suunniteltava niiden poistaminen eri osapuolten kanssa sekä, jos ei voida poistaa, arvioitava yhteistyössä eri osapuolten kanssa niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

5 §
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu

Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:ssä tarkoitetussa rakennustyömaa-alueen käyttö kiinnittäen elementtirakentamisessa erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

1) elementtien vastaanotto- ja varastointipaikat;

2) nostureiden ja nostopaikkojen sijoitukset ja tällöin nostotyötä tekevien mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen;

3) nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit;

4) elementtien siirto- ja kuljetustiet sekä työmaaliikenteen ja henkilöliikenteen liittymiskohdat; sekä

5) henkilönostolaitteiden sijoitukset sekä kulku- ja nousutiet.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Päätoteuttajan on huolehdittava, että elementtien varastointipaikkojen, kuljetusteiden, nostureiden nostopaikkojen sekä lastaus- ja purkauspaikkojen perustus toteutetaan niin, ettei maapohja murru eikä siihen synny työturvallisuutta vaarantavia muodonmuutoksia.

Jos maapohjan kantavuudesta ja vakavuudesta ei ole varmuutta, se on selvitettävä luotettavalla menetelmällä ja maapohja on tarvittaessa vahvistettava.

3 luku

Asennussuunnitelma

6 §
Elementtien asennussuunnitelma

Elementtien asennussuunnitelman on oltava kirjallisessa muodossa työmaalla. Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä tiedot käytettävistä elementeistä, niiden nostaminen ja asentaminen, elementtien asennusjärjestys, mittausjärjestelmä ja mittatarkkuus, tukipintojen vähimmäismitat, väliaikainen tuenta, lopullinen kiinnitys sekä työtasot ja putoamissuojaus. Elementtien asennussuunnitelmassa on annettava tarpeelliset tiedot ainakin tämän asetuksen liitteen viiteluettelossa tarkoitetuista asioista.

Elementtien asennussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon eri osapuolten elementtirakentamiselle asettamat työturvallisuusvaatimukset.

Elementtien asennussuunnitelmassa on tarvittaessa esitettävä rakennesuunnittelijan esittämät tiedot yksittäisen elementin ja koko rakenteen eri työvaiheita koskevan asennusaikaisen vakavuuden säilymiseen.

Elementtien asennussuunnitelma on hyväksytettävä asianmukaisella tavalla eri suunnittelijoilla.

Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä nostoista nostotyön nostokalusto, taakkojen paino elementtityypeittäin, nostopaikat, nostoapuvälineet elementtityypeittäin, nostojen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset. Suunnitelmassa on elementin asennusnosturiksi valittava torninosturi, ajoneuvonosturi tai muu suoritusarvoltaan riittävä ja muilta ominaisuuksiltaan tarkoitukseen soveltuva nosturi. Nostolaitteiden nostokyvyn ja ulottuvuuden on oltava riittävä. Elementin nostokohta, kuten esimerkiksi nostokorvake, on määritettävä yksityiskohtaisesti.

Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä elementtien varastointitelineen turvallista käyttöä varten tarvittavat tiedot. Muun muassa korkeiden elementtien painopisteen sijainti ja elementin epäsymmetrinen muoto on otettava huomioon määritettäessä elementin varastointitapaa. Elementtien varastoinnissa on otettava huomioon elementin valmistajan antamat ohjeet.

Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä ohjeet väliaikaisesta tuennasta ja sen purkamisesta ottaen huomioon tukien kuormat ja olosuhteet. Lisäksi on selvitettävä toimenpiteet osittain asennettujen rakenteiden riittävän lujuuden, paikallaan pysymisen ja sivusuuntaisen kestävyyden aikaansaamisessa sekä väliaikaisten siteiden ja tukien käytössä. Ohjeet on esitettävä asennusvaiheittain ja niissä on otettava huomioon valmistajan antamat tuotekohtaiset ohjeet.

Elementin tuennassa on erityinen huomio kiinnitettävä palkkien, kattoristikoiden, muodoltaan epäsymmetristen elementtien, kavennuksia tai varauksia sisältävien laattojen, vinoon asentoon asennettavan ontelolaatan sekä tavanomaisesta sijoitusasemasta poikkeavien elementtien työturvallisuuteen.

4 luku

Elementtirakentamisen toteuttamisen työturvallisuus

7 §
Yhteistoiminta ja tiedottaminen yhteisellä rakennustyömaalla

Yhteisellä rakennustyömaalla on päätoteuttajan elementtirakentamisen luonne huomioon ottaen varmistettava, että työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet elementtirakentamiseen kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista.

Yhteisellä rakennustyömaalla on työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien elementtirakentamisen luonne huomioon ottaen kunkin osaltaan ja yhteistoiminnassa huolehdittava siitä, että toiminta ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava yhteisen työpaikan päätoteuttajalta saamiaan työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita.

8 §
Työmaatarkastukset

Työmaatarkastuksista säädetään rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 11―15 §:ssä. Nosturien tarkastuksista säädetään työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (856/1998).

9 §
Opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työntekijälle työnopastus, riittävät tiedot ja ohjeet elementtirakentamisen vaaroista ja niiden torjunnasta. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään riittävästi ainakin seuraaviin seikkoihin:

1) elementtirakentamisen työolosuhteet ja työvaiheet;

2) työmenetelmät, kuten esimerkiksi varastointi, nostot, asennus ja putoamissuojaus;

3) työvälineiden turvallinen käyttö, kuten esimerkiksi nostoapuvälineiden turvallinen kiinnitys ja käyttö; ja

4) turvalliset työtavat, kuten esimerkiksi putoamissuojaussuunnitelman toteuttamisen toimenpiteet.

Elementtirakentamisessa yksityiskohtainen opetus ja ohjaus on toteutettava käytettävän työmenetelmän mukaisesti, ennen uuden työn ja työtehtävän aloittamista, työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työmenetelmien käyttöön ottamista. Työntekijät on opastettava elementtitoimittajien ohjeisiin. Opetusta ja ohjausta on täydennettävä tarvittaessa.

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia ohjeita.

10 §
Elementtien siirrot kuljetusvälineestä varastoon ja varastointi

Ennen elementtien nostamista ja siirtämistä on todettava elementtien kunto asianmukaiseksi ja ettei niissä ole mitään kuljetuksesta tai siirrosta aiheutuneita vaurioita. Elementtikuorman purkaminen on tehtävä elementtien valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Elementtejä varastoon nostettaessa ja siirrettäessä ei nostoja saa tehdä työntekijöiden yli. Kuljetusvälineen vakavuus ei saa vaarantua elementtejä siitä nostettaessa. Elementtejä varastoitaessa ne on tuettava ja sidottava siten, että niiden kaatuminen, kiepsahdus, siirtyminen ja liukuminen on estetty. Putoamiskorkeuden ollessa yli 2 metriä telineessä on oltava asianmukainen suojakaide. Elementtivarastossa on oltava tarpeelliset turvalliset kulkutiet. Elementtivaraston vakavuus ei saa vaarantua elementtejä varastoon ja varastosta nostettaessa.

Yksittäisessä elementissä on oltava tarpeelliset tunnistetiedot valmistajasta, elementin painosta sekä merkinnät sen turvallisesta nostamisesta (nostokohdat, nostolenkit). Tarvittaessa on nostoja varten oltava työmaalla tiedot elementin painopisteen sijainnista. Merkitsemätöntä elementtiä ei saa nostaa, siirtää eikä asentaa ilman luotettavaa selvitystä.

Sen, joka lähettää elementtiä kuljetusta varten, on annettava tarpeelliset ohjeet elementtien purkamisesta, nostoista ja asentamisesta. Elementti tai pakkaus, jonka kokonaispaino on vähintään 1 000 kilogrammaa, on varustettava näkyvällä ja pysyvällä merkinnällä, josta ilmenee sen kokonaispaino. Jos elementin tarkkaa painoa ei voida ilmoittaa, on merkittävä likimääräinen paino.

11 §
Putoamissuojaus

Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla on käytössä putoamissuojaussuunnitelma putoamisvaaran torjumiseksi ja huolehdittava, että siinä on esitetty käytännön ratkaisut, joilla toteutetaan työtasojen ja kulkuteiden reunojen sekä erilaisten rakentamisen yhteydessä syntyvien aukkojen suojaus.

Elementtirakentamisen eri osapuolten on yhteistyössä ja osaltaan toteutettava tarvittavat toimenpiteet putoamissuojauksen toteuttamisessa, siten kuin siitä säädetään rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä ja työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä, esimerkiksi suojakaiteilla, -kansilla, -verkoilla tai kulkuesteillä. Mikäli putoamisen estävien suojarakenteiden tai laitteiden käyttö ei ole mahdollista, on putoamissuojaus toteutettava henkilönsuojaimilla, kuten turvavaljailla ja -vöillä. Turvavaljaiden ja -vöiden kiinnitys on suunniteltava ja toteutettava työn etenemisen mukaan eri työvaiheittain. Elementin asennustyön ajaksi poistettu suojarakenne on asennettava välittömästi asennustyön jälkeen paikalleen.

12 §
Elementtien nostot ja asennustyö

Elementti on nostettava ja asennettava asennussuunnitelman ja elementin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos suunnitelmista tai ohjeista joudutaan poikkeamaan, on elementtirakentamisessa arvioitava muutoksen vaikutus työn toteuttamisen turvallisuuteen, ja tarvittaessa muutos on hyväksytettävä kyseisen suunnitelman laatijalla ennen töiden jatkamista. Muutokset on merkittävä suunnitelmiin. Vaikeita elementin nostotöitä varten on tarvittaessa laadittava nostosuunnitelma.

Nostotyössä on eri osapuolten yhdessä ja osaltaan huolehdittava, että ennen nostotöiden aloittamista huolehditaan nostureiden nostopaikkojen maapohjan riittävästä kantavuudesta. Nostureiden tukijalkojen alla on käytettävä riittävän suuria tukilevyjä tai muita vastaavia tukirakenteita.

Elementtien nosto- ja siirtoapuvälineiden tulee olla käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja tarvittavilla tarkastusmerkinnöillä varustettuja.

Elementtien asennusnosturina on käytettävä torninosturia, ajoneuvonosturia tai muuta suoritusarvoiltaan riittävää ja muilta ominaisuuksiltaan siihen tarkoitukseen soveltuvaa nosturia. Sellaista kuormausnosturia, joka suoritusarvoiltaan tai taakan hallinta- ja muilta ominaisuuksiltaan ei sovellu elementtien asennukseen, ei saa käyttää asennusnosturina.

Nosturinkuljettajalla tai asennustyötä ohjaavalla työntekijällä on oltava esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen. Nostojen ohjaustapa on toteutettava yhteydenpidossa radiopuhelimilla ja käsimerkeillä tai asianmukaisilla nosturikameralaitteistoilla siten, että nostot voidaan tehdä turvallisesti. Merkinantaja on nimettävä erikseen ja hänelle on opastettava hyväksytyt merkinannot.

Ennen asennustyön alkamista on varmistauduttava siitä, että asennuskohteen alapuolella ei ole henkilöitä asennuksen aikana. Tarvittaessa on käytettävä vartiointia. Asennuskohteesta on poistettava työturvallisuutta vaarantavat rakennusjätteet ja rakennustarvikkeet.

Elementtejä nostettaessa on estettävä elementin vaarallinen heiluminen ja töytäisyt jo asennettuihin elementteihin ja muihin rakennusosiin. Tarvittaessa on käytettävä ohjausköysiä tai vastaavia apuvälineitä.

13 §
Elementin tuenta ja kiinnitys

Ennen asennustyön alkua on tarkastettava elementtiä kantavien rakenteiden kunto. Niissä ei saa olla haitallisia murtumia tai lohkeamia. Tukipintojen on oltava tasaiset ja puhtaat. Elementin kiinnitysosien on oltava kunnossa ja paikoillaan. Asennettava elementti on tarkastettava silmämääräisesti ennen asennusta elementtisuunnittelijan ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä elementin nostolenkkien sekä tukemiseen ja kiinnittämiseen tarvittavien laitteiden kuntoon.

Elementtien asennuksessa on huolehdittava osittain asennettujen rakenteiden lujuudesta ja paikallaan pysymisestä, tarpeellisten väliaikaisten siteiden ja tukien käytöstä sekä sivusuuntaisen kestävyyden aikaansaamisesta. Elementin lopullinen kiinnitys on tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Nostoapulaitteita ei saa irrottaa ennen kuin on varmistettu elementin kiinnipysyminen ja asennussuunnitelman mukaiset tuennat. Tukia ei saa poistaa ennen elementin lopullista kiinnittämistä.

5 luku

Eräitä materiaaleja koskevat lisämääräykset

14 §
Lisämääräykset betonielementtirakentamisen turvallisuudesta

Betonielementtiä ei saa nostaa tai asentaa ennen kuin betoni on saavuttanut siltä vaadittavan lujuuden. Betonielementtitoimituksesta tulee ilmetä tieto betonielementin valmistuspäivämäärästä.

Betonielementin asennussuunnitelmassa on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:

1) liitosten rakennemateriaalit, kuten esimerkiksi teräslaatu, betonin luokka ja vastaavat tiedot;

2) hitsausliitosten hitsaustavat, kuten esimerkiksi hitsiluokat;

3) ohjeet juotosmassan suojaamisesta sään haitallisilta vaikutuksilta, kuten esimerkiksi pakkaselta; sekä

4) muut liitosten lujuuteen olennaisesti vaikuttavat tekijät.

Betonielementtien asennuksen aikaisessa tuennassa ja vähimmäistukipintojen määrittämisessä on selvitettävä ainakin seuraavat seikat:

1) betonielementtitoimittajan ohjeet;

2) eri betonielementtityyppien väliaikaisen tuennan tarve ja toteutus, erityisesti epäkeskeisesti tuetut rakenteet;

3) vähimmäistukipinnat seinille, laatoille, pilareille ja palkeilla sekä asennuspalojen koot ja sijainnit;

4) kiinnitysosat, kuten esimerkiksi sisäkierteet, tartuntalevyt, pilareiden tukipannat sekä kiinnitysosien koot, tyypit ja sijainnit;

5) väliaikaistuentojen purkamisajankohta; ja

6) tukitankojen kiinnitys esimerkiksi alapään tuennassa maassa ja holveilla sekä tukitangot leukapalkin kiertymän estossa.

Betonielementti on kiinnitettävä mahdollisimman pian suunnittelijan tai valmistajan lopullisesta kiinnityksestä antaman ohjeen mukaan. Väliaikaisen tuennan purkamisessa on noudatettava suunnittelijan antamaa ohjetta purkamisajankohdasta, purkamisjärjestyksestä sekä mahdollisesta jälkituennasta. Betonielementti saadaan irrottaa nostoapuvälineestä vasta sitten, kun se on ohjeiden mukaan luotettavasti tuettu. Yli 1,5 metriä leveä seinäbetonielementti on tuettava vähintään kahdella tukitangolla, jollei asennussuunnitelmassa ole muuta edellytetty. Kovettuneeseen betoniin asennettavat kiinnikkeet on tehtävä ohjeiden mukaan ja tyyppikohtaisten ohjeiden on oltava käytettävissä työmaalla.

15 §
Lisämääräykset teräselementtirakentamisen ja muun metalli-elementtirakentamisen turvallisuudesta

Elementtirakentamisessa on toimitusta vastaanotettaessa varmistettava muun muassa, että elementeissä on työturvallisuuden kannalta tarpeelliset merkinnät, kuten paino, nostokohdat, runkomateriaalin tunnus ja mitat. Tarvittaessa on oltava asianmukaiset tiedot sijainnista tai sijaintimerkinnät elementissä. Elementtitoimitusta vastaanotettaessa on varmistettava, että pilarit, palkit, ristikot, jäykisteet sekä muut materiaalit ovat asennussuunnitelman mukaiset.

Elementtirakentamisessa on kiinnitettävä nostoapuvälineet suunnittelijan ohjeiden mukaisiin paikkoihin. Elementtien, kuten pilareiden, palkkien, ristikoiden, jäykisteiden, siteiden, levyrakenteiden ja muiden materiaalien on nostettaessa oltava tasapainossa. Elementtejä nostettaessa on huolehdittava, että nostotapa ei aiheuta rakennetta vaurioittavia rasituksia. Tarvittaessa on käytettävä nostopalkkia. Nostoapulaitteita ei saa irrottaa ennen kuin on varmistettu elementin kiinnipysyminen ja asennussuunnitelman mukaiset tuennat. Tukia ei saa poistaa ennen elementin lopullista kiinnittämistä.

16 §
Lisämääräykset puuelementtirakentamisen turvallisuudesta

Puuelementtien asennussuunnitelmaa laadittaessa on suunnittelussa otettava huomioon puuelementtien liitosten vaikutus rakenteen työnaikaiseen vakavuuteen ja asentamisen turvallisuuteen. Elementtirakenteiden, kuten esimerkiksi pienelementtien, suurelementtien, tilaelementtien, liimapuurakenteiden, viilupuurakenteiden ja vastaavien elementtien toteutuksen työturvallisuus on suunniteltava.

Puuelementtirakentamisessa on tarkistettava puuelementtien nostokohdat ennen nostoa. Nostoapulaitteet on kiinnitettävä asennussuunnitelman mukaisiin paikkoihin. Puuelementtien on nostettaessa oltava tasapainossa. Tarvittaessa on käytettävä nostopalkkia. Nostoapulaitteita ei saa irrottaa ennen kuin on varmistettu puuelementtien kuten liimapuurakenteiden, pilarien, seinien, ristikoiden, kiinnipysyminen ja asennussuunnitelman mukaiset tuennat. Tukia ei saa poistaa ennen puuelementin lopullista kiinnittämistä. Erityisesti on huolehdittava siitä, etteivät rakenteet halkeile tai muuten vaurioidu liittimien, nostolenkkien ja vastaavien rakenteen osien kohdalta.

6 luku

Voimaantulosäännökset

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan elementtirakentamisen turvallisuusmääräyksistä 27 päivänä syyskuuta 1984 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (697/1984).

Neuvoston direktiivi 92/57/ETY; EYVL N:o L 245, 26.8.1992, s. 6―22

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Toivo Niskanen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.