410/2003

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ratahallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ratahallintokeskus perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden hyväksyminen käytettäväksi valtion rataverkolla;

2) lupa yksityisraideliittymää varten;

3) poikkeuslupa terveydentilaa koskevista kelpoisuusvaatimuksista;

4) poikkeuslupa koulutus- ja muista kelpoisuusvaatimuksista; sekä

5) lupa tasoristeystä varten.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ratahallintokeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) joukkoliikenteen tarkastusmaksutoiminta;

2) uuden liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden tyyppihyväksyntä;

3) uuden liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden hyväksyminen käytettäväksi valtion rataverkolla;

4) poikkeuslupa rautatieliikenteen turvallisuusmääräyksistä;

5) turvallisuustodistuksen myöntäminen tai hyväksyminen;

6) liikenteenohjaus yksityisraiteella tai sen osalla; sekä

7) päätös Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain (561/2002) 13 §:ssä tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen.

Tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta peritään toiminnasta aiheutuvat erilliskustannukset, joihin lisätään tarkastustoimen osuus Ratahallintokeskuksen hallintokuluista. Saman momentin 2―7 kohdassa tarkoitetuista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 72 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja 62 euroa kultakin alkavalta lisätyötunnilta. Lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen mahdollisesti liittyvät asiantuntijakustannukset sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Ratahallintokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) risteämälupa;

2) mittauspyöräkertojen vuokraaminen;

3) huonetilojen, rakennusten, rakennelmien, maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden vuokraaminen ja luovuttaminen;

4) maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-, rasite- ja muut vastaavat oikeudet sekä kiven, soran ja muiden näihin verrattavien ainesten luovuttaminen ja puun myynti;

5) erikseen tilatut tarkastukset;

6) painotuotteet ja muu tietoaineisto;

7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen; sekä

8) muu toimeksiantoon perustuva Ratahallintokeskuksen suorite.

5 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

Edellä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu maksu voidaan jättää perimättä valtion rataverkolla liikkuvan, käytössä olevan museokaluston hyväksymisestä käytettäväksi valtion rataverkolla, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen pääasiallisesti ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Liite

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1. Käytössä olevan liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden hyväksyminen käytettäväksi valtion rataverkolla 72,00 euroa
2. Lupa yksityisraideliittymää varten 258,00 euroa
3. Poikkeuslupa terveydentilaa koskevista kelpoisuusvaatimuksista 146,00 euroa
4. Poikkeuslupa koulutus- ja muista kelpoisuusvaatimuksista 72,00 euroa
5. Lupa tasoristeystä varten 258,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.