Säädökset alkuperäisinä: 2001

1150/2001
Laki pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta
1149/2001
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
1148/2001
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta
1147/2001
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1146/2001
Laki merilain 6 luvun muuttamisesta
1145/2001
Meripelastuslaki
1144/2001
Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1143/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1142/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisen täydentämisestä vuonna 2001
1141/2001
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1140/2001
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
1139/2001
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukiasetuksen muuttamisesta
1138/2001
Valtioneuvoston asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
1137/2001
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta
1136/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan Tasavallan hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1135/2001
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1134/2001
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1133/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion koulukotien maksullisista suoritteista
1132/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
1131/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1130/2001
Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuoleisten opintojen aikana
1129/2001
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
1128/2001
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta
1127/2001
Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1126/2001
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun asetuksen 2 ja 9 §:n muuttamisesta
1125/2001
Valtioneuvoston asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta
1124/2001
Valtioneuvoston asetus veronkantoasetuksen 9 ja 21 §:n muuttamisesta
1123/2001
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
1122/2001
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta
1121/2001
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1120/2001
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta
1119/2001
Laki telemarkkinalain muuttamisesta
1118/2001
Laki rikoslain 38 luvun muuttamisesta
1117/2001
Laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä
1116/2001
Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1115/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta (hygieniaosaamisasetus)
1114/2001
Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1113/2001
Laki työllisyyslain muuttamisesta
1112/2001
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1111/2001
Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1110/2001
Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1109/2001
Laki valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1108/2001
Laki Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1107/2001
Verohallituksen päätös vuonna 2002 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1106/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 14 §:n muuttamisesta
1105/2001
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
1104/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2002 työttömyysvakuutusmaksuista
1103/2001
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1102/2001
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1101/2001
Valtioneuvoston asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 12 ja 15 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.