Säädökset alkuperäisinä: 2001

1250/2001
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1249/2001
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1248/2001
Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1247/2001
Laki kirkkolain 15 luvun 2 §:n ja 22 luvun 8 §:n muuttamisesta
1246/2001
Verohallituksen päätös toimivaltaisesta verovirastosta ja verotuksen oikaisulautakunnasta kunnan siirtyessä toisen veroviraston virka-alueelle
1245/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista
1244/2001
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1243/2001
Vuoden 2002 veroasteikkolaki
1242/2001
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1241/2001
Laki tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta
1240/2001
Laki tullilain muuttamisesta
1239/2001
Laki arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta
1238/2001
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen rahamäärien tarkistamisesta
1237/2001
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2002
1236/2001
Valtioneuvoston asetus Vakuutusvalvontavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1235/2001
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1234/2001
Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista
1233/2001
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen osakkuudesta osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1232/2001
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 22 ja 33 §:n muuttamisesta
1231/2001
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
1230/2001
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
1229/2001
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
1228/2001
Laki perintökaaren muuttamisesta
1227/2001
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1226/2001
Laki avioliittolain muuttamisesta
1225/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuodelta 2001 maksettavan maidon tuotantotuen pyöristämisestä euromääräisissä suorituksissa
1224/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus broileri- ja kalkkunataloutta koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä
1223/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1222/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1221/2001
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1220/2001
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1219/2001
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2000 suoritettavista korvauksista
1218/2001
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2001
1217/2001
Laki erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta
1216/2001
Laki kansanterveyslain 49 §:n muuttamisesta
1215/2001
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1214/2001
Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta
1213/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1212/2001
Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta
1211/2001
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen liitetyn normin 1 voimaansaattamisesta
1210/2001
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1209/2001
Laki kansaneläkelain 59 ja 59 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1208/2001
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain muuttamisesta
1207/2001
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
1206/2001
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta
1205/2001
Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta
1204/2001
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1203/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä
1202/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöturvallisuustiedotteesta
1201/2001
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.