Säädökset alkuperäisinä: 2001

1350/2001
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
1349/2001
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1348/2001
Sisäasiainministeriön asetus rahapelitoiminnan valvontakustannusten korvaamisesta
1347/2001
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1346/2001
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1345/2001
Valtioneuvoston asetus arpajaisista
1344/2001
Laki arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
1343/2001
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2002 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1342/2001
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1341/2001
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1340/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1339/2001
LUETTELO kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2002
1338/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1337/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1336/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
1335/2001
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1334/2001
Valtioneuvoston asetus perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1333/2001
Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
1332/2001
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1331/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1330/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksuista
1329/2001
Opetusministeriön asetus yleiseen kielitutkintoon osallistuvalta perittävän maksun enimmäismäärästä
1328/2001
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2000 lopullisten ja verovuoden 2001 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1327/2001
Opetusministeriön asetus ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1326/2001
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1325/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuodelta 2001 maksettavasta perunantuotannon lisäkustannusten korvauksista Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1324/2001
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1323/2001
Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista
1322/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1321/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2002 liikenneturvallisuusmaksusta
1320/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1319/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1318/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävien töiden rahoituksesta
1317/2001
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1316/2001
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1315/2001
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1314/2001
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1313/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1312/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä
1311/2001
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa
1310/2001
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
1309/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 12 §:n muuttamisesta
1308/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä
1307/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta
1306/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1305/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1304/2001
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1303/2001
Opetusministeriön asetus valtionapuviranomaisesta myönnettäessä avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin
1302/2001
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1301/2001
Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.