Säädökset alkuperäisinä: 2001

1400/2001
Valtioneuvoston asetus raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista
1399/2001
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1398/2001
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1397/2001
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1396/2001
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1395/2001
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1394/2001
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1393/2001
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lainvoimaantulosäännöksen muuttamisesta
1392/2001
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1391/2001
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1390/2001
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1389/2001
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1388/2001
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta
1387/2001
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
1386/2001
Laki sairausvakuutuslain 29 a §:n muuttamisesta
1385/2001
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1384/2001
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta
1383/2001
Työterveyshuoltolaki
1382/2001
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1381/2001
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n ja 2 a luvun 11 §:n muuttamisesta
1380/2001
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
1379/2001
Valtiovarainministeriön asetus ajoneuvoveron kannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1378/2001
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1377/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän elintarviketuen täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1376/2001
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta
1375/2001
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lyhytaikaisen lainan enimmäismääristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1374/2001
Tasavallan presidentin asetus luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun asetuksen kumoamisesta
1373/2001
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
1372/2001
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1371/2001
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1370/2001
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston yleisistunnossa tehdyn puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta
1369/2001
Puolustusministeriön työjärjestys
1368/2001
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä
1367/2001
Laki arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta
1366/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1365/2001
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1364/2001
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1363/2001
Ympäristöministeriön asetus alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä luonnonsuojelualueiden hankinnassa annetun ympäristöministeriön päätöksen kumoamisesta
1362/2001
Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksullisista suoritteista
1361/2001
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
1360/2001
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1359/2001
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston työllisyysehtopäätöksen kumoamisesta
1358/2001
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötunnusrekisterin maksullisista suoritteista
1357/2001
Valtioneuvoston asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1356/2001
Valtioneuvoston asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1355/2001
Valtioneuvoston asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1354/2001
Valtioneuvoston asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1353/2001
Valtioneuvoston asetus kanavamaksuista annetun asetuksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta
1352/2001
Valtioneuvoston asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1351/2001
Tasavallan presidentin asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.