Säädökset alkuperäisinä: 2001

50/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta
49/2001
Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
48/2001
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 47 ja 52 §:n muuttamisesta
47/2001
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
46/2001
Tasavallan presidentin asetus Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
45/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus menekinedistämiseen tarkoitetusta tuesta vuonna 2001
44/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
43/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
42/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
41/2001
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
40/2001
Valtioneuvoston asetus apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
39/2001
Valtioneuvoston asetus vuonna 2001 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
38/2001
Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun määrärahan käyttämisestä vuonna 2001
37/2001
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
36/2001
Valtioneuvoston asetus vankeinhoitoasetuksen 7 d §:n muuttamisesta
35/2001
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
34/2001
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
33/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karjun spermalle asetettavista terveysvaatimuksista annetun yleiskirjeen muuttamisesta
32/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
31/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävien töiden rahoituksesta
30/2001
Valtiovarainministeriön asetus Lahden MM-hiihtojen juhlarahasta
29/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
28/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
27/2001
Tasavallan presidentin asetus liikenneturvallisuusalan ansiomitalista annetun asetuksen 6 §:n kumoamisesta
26/2001
Tasavallan presidentin asetus Liikenneturvasta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta
25/2001
Tasavallan presidentin asetus julkisesta velvoitteesta lentoliikenteelle Maarianhaminan ja Tukholman alueen välillä
24/2001
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
23/2001
Laki tieliikennelain muuttamisesta
22/2001
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n ja 6 luvun muuttamisesta
21/2001
Laki poliisilain muuttamisesta
20/2001
Laki tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
19/2001
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 luvun muuttamisesta
18/2001
Valtiovarainministeriön asetus verovuonna 2001 sovellettavista veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksista
17/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista
16/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä TE-keskusten maksullisten kehittämispalveluiden hinnoittelusta
15/2001
Valtioneuvoston asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
14/2001
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn puolustusmateriaalialan yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaansaattamisesta
13/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
12/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2001
11/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
10/2001
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
9/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
8/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen soveltamisajan jatkamisesta
7/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
6/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
5/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen ja sikojen maastaviennissä Suomesta Norjaan noudatettavista terveysvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
4/2001
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
3/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen soveltamisajan jatkamisesta
2/2001
Laki Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1/2001
Laki alkoholilain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.