Säädökset alkuperäisinä: 2001

450/2001
Valtioneuvoston asetus elatusturva-asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
449/2001
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
448/2001
Laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain muuttamisesta
447/2001
Laki ulosottolain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta
446/2001
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
445/2001
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
444/2001
Laki hallinto-oikeuslain 19 §:n kumoamisesta
443/2001
Laki hallintolainkäyttölain 76 §:n muuttamisesta
442/2001
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
441/2001
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
440/2001
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
439/2001
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
438/2001
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
437/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä
436/2001
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
435/2001
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
434/2001
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
433/2001
Laki hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
432/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tasaustuen maksatuksesta vuodelta 1999 myönnetyille uuhipalkkioille sekä vuodelta 2000 myönnetyille nautaeläinpalkkioille ja peltokasvien tuelle
431/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
430/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta
429/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan ja kilohailin kalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä
428/2001
Tasavallan presidentin asetus Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
427/2001
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta
426/2001
Laki lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
425/2001
Laki lastensuojelulain 5 c §:n muuttamisesta
424/2001
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
423/2001
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
422/2001
Laki valtion vientitakuista
421/2001
Laki autoverolain muuttamisesta
420/2001
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
419/2001
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötunnusrekisterin maksullisista suoritteista
418/2001
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
417/2001
Laki mielenterveyslain 2 §:n muuttamisesta
416/2001
Laki erikoissairaanhoitolain 5 §:n muuttamisesta
415/2001
Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta
414/2001
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
413/2001
Laki sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta
412/2001
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
411/2001
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
410/2001
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
409/2001
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta
408/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2001 ja näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
407/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2001
406/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotimyyntiasiakirjan kaavasta
405/2001
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
404/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 laajaperäistämispalkkion ja vuoristoalueen lypsylehmien laajaperäistämispalkkion sekä vuoden 2000 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan maksatuksesta
403/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
402/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuohenherneen kylvösiemenen tarkastusvaatimusta koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
401/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.