Säädökset alkuperäisinä: 2001

500/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
499/2001
Sisäasiainministeriön asetus peitetoiminnan ja valeoston järjestämisestä sekä valvonnasta
498/2001
Valtioneuvoston asetus varastoitujen metsämarjojen ja -sienten määrien muuntamisesta tuoreita marjoja ja sieniä vastaaviksi määriksi
497/2001
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
496/2001
Tasavallan presidentin asetus käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
495/2001
Valtioneuvoston asetus virallisista kääntäjistä annetun asetuksen muuttamisesta
494/2001
Laki virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta
493/2001
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
492/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
491/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
490/2001
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
489/2001
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
488/2001
Laki Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
487/2001
Oikeusministeriön työjärjestys
486/2001
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
485/2001
Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
484/2001
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
483/2001
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
482/2001
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta
481/2001
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 1 a ja 10 §:n muuttamisesta
480/2001
Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n muuttamisesta
479/2001
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
478/2001
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
477/2001
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
476/2001
Laki tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta
475/2001
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
474/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mikrobilääkeaineiden osoittamisesta lihantarkastuksessa mikrobiologisella menetelmällä
473/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2001
472/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta väliaikaisen tulotuen maksatuksesta A- ja B-alueilla vuonna 2001
471/2001
Valtiovarainministeriön asetus Aino Acktén ja oopperan juhlarahasta
470/2001
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
469/2001
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä yhteisön taloudellisesta tuesta
468/2001
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
467/2001
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
466/2001
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
465/2001
Laki Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
464/2001
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
463/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
462/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
461/2001
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
460/2001
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Konneveden ja Laukaan kuntien välillä
459/2001
Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluasetuksen muuttamisesta
458/2001
Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
457/2001
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen
456/2001
Laki kansaneläkeindeksistä
455/2001
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta
454/2001
Laki lukiolain 7 §:n muuttamisesta
453/2001
Laki perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta
452/2001
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
451/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta salmonellavalvonnasta teurastamossa ja leikkaamossa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.