Säädökset alkuperäisinä: 2001

550/2001
Valtioneuvoston asetus vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
549/2001
Valtioneuvoston asetus lehtojensuojelualueista annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
548/2001
Valtioneuvoston asetus Aulangon luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta
547/2001
Valtioneuvoston asetus Vaisakon luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen 5 §:n kumoamisesta
546/2001
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
545/2001
Valtioneuvoston asetus Karkalin luonnonpuistosta annetun asetuksen 3 §:n kumoamisesta
544/2001
Laki Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
543/2001
Laki Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
542/2001
Laki asumistukilain muuttamisesta
541/2001
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta tutkintorakenteesta
540/2001
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
539/2001
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 17 ja 24 §:n muuttamisesta
538/2001
Laki raittiustyölain 10 §:n muuttamisesta
537/2001
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
536/2001
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
535/2001
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 10 a §:n muuttamisesta
534/2001
Laki sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta
533/2001
Laki elatusturvalain muuttamisesta
532/2001
Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
531/2001
Laki lastensuojelulain 5 b §:n muuttamisesta
530/2001
Laki lapsilisälain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
529/2001
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
528/2001
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
527/2001
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
526/2001
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
525/2001
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n 3 momentin kumoamisesta
524/2001
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
523/2001
Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
522/2001
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta
521/2001
Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain kumoamisesta
520/2001
Laki rikoslain muuttamisesta
519/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta
518/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusminis-teriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
517/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 11 §:n muuttamisesta
516/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
515/2001
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain 69 ja 70 §:n soveltamisesta
514/2001
Valtioneuvoston asetus LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta
513/2001
Valtioneuvoston asetus kirjastoasetuksen 4 §:n muuttamisesta
512/2001
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
511/2001
Laki sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta
510/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
509/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
508/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta
507/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä
506/2001
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
505/2001
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
504/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mallasohran laatuvaatimuksista kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavassa mallasohran lisätuessa satovuonna 2000/2001
503/2001
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pietarsaaren kaupungin ja Luodon kunnan välillä
502/2001
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
501/2001
Ulkoasiainministeriön asetus diplomaatti- tai virkapassin omaavan Romanian kansalaisen vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.