Säädökset alkuperäisinä: 2001

600/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista
599/2001
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vetelin, Evijärven ja Lappajärven kuntien välillä
598/2001
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vetelin ja Evijärven kuntien välillä
597/2001
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Perhon kunnan ja Alajärven kaupungin välillä
596/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 metsänhoitomaksun perusteesta
595/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta
594/2001
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä
593/2001
Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta
592/2001
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
591/2001
Laki kemikaalilain muuttamisesta
590/2001
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta eräistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
589/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisen mittauksen perustoimitusmaksuista ja valvontamittauksesta perittävästä maksusta
588/2001
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahaan tarkoitetusta tuesta vuodelta 2001
587/2001
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
586/2001
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
585/2001
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
584/2001
Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
583/2001
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta
582/2001
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
581/2001
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
580/2001
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
579/2001
Valtioneuvoston asetus kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
578/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
577/2001
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Ruotsin välillä
576/2001
Laki tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
575/2001
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta
574/2001
Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta
573/2001
Valtioneuvoston asetus korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun asetuksen kumoamisesta
572/2001
Laki korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain muuttamisesta
571/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta BSE-taudin ja muiden TSE-tautien varalta tutkittavien nautojen, lampaiden ja vuohien lihantarkastuksesta sekä tähän liittyvästä naudan lihan ja lihatuotteiden merkinnästä
570/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
569/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
568/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
567/2001
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkkatasoon
566/2001
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
565/2001
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
564/2001
Tasavallan presidentin asetus tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
563/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mallasohran laatuvaatimuksista kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavassa mallasohran tuessa satovuonna 2000/2001 annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
562/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän seurantatiedoista
561/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2000 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
560/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikäävän torjunnasta
559/2001
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 23 §:n 2 momentin voimaantulosta
558/2001
Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista
557/2001
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
556/2001
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
555/2001
Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
554/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
553/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aikuiskoulutustuen ansio-osan perusteena olevan palkan määrittämisestä
552/2001
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
551/2001
Valtioneuvoston asetus Porkkalan saariston luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.