Säädökset alkuperäisinä: 2001

800/2001
Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
799/2001
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 18 §:n muuttamisesta
798/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakausien 1995―99 ja 2000―2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
797/2001
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2000 ennakonpalautusten maksamisesta
796/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
795/2001
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 103 §:n muuttamisesta
794/2001
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
793/2001
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2000 verotuksen päättymisestä
792/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
791/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta vuonna 2001
790/2001
Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista
789/2001
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
788/2001
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
787/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakausien 1995―99 ja 2000―2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2001
786/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 uuhipalkkion ensimmäisen ennakon maksatuksesta
785/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
784/2001
Valtioneuvoston asetus työelämän tutkimuspolitiikan neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
783/2001
Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
782/2001
Valtioneuvoston asetus työministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
781/2001
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
780/2001
Valtioneuvoston asetus eräiden Oulun yliopistossa suoritettujen opintojen tuottamasta kelpoisuudesta teknisen työn opetukseen
779/2001
Laki eräiden valtion toimintojen kunnallistamista koskevien eräiden lakien ja säännösten kumoamisesta
778/2001
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 6 momentin kumoamisesta
777/2001
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
776/2001
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
775/2001
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
774/2001
Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta
773/2001
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista
772/2001
Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
771/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
770/2001
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
769/2001
Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
768/2001
Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
767/2001
Laki tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta
766/2001
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
765/2001
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta
764/2001
Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta
763/2001
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
762/2001
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
761/2001
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta
760/2001
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 23 §:n muuttamisesta
759/2001
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
758/2001
Tasavallan presidentin asetus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa, tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen alueellista täytäntöönpanoa Keski- ja Itä-Eurooppaa varten tehdyn V liitteen voimaansaattamisesta
757/2001
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
756/2001
Laki kalastuslain 6 a §:n muuttamisesta
755/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautaeläinten tuberkuloosin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen muuttamisesta
754/2001
Opetusministeriön päätös Al-Risala Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
753/2001
Valtioneuvoston asetus kesäajasta
752/2001
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
751/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeiden kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.