1487/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1236/2000) 2 §, 8 §:n 1 momentin 7 ja 10 kohta, 9 §:n 1 momentin 3 kohta ja 3 momentti, sekä

lisätään 8 §:n 1 momenttiin uusi 7 a kohta, 9 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta, ja asetukseen uusi 17 a ja 17 b § seuraavasti:

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, sekä 2 luvun 1 §:n 3 kohtaa, 3 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9―11 §:ää, 3 ja 4 lukua, 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta edustuston tilinpäätöksen laatimiseen.

8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 1―6, 8 ja 11 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:


7 a) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin, jos määrät ovat suuruudeltaan olennaisia;


7) taseen pääryhmän "Muut sijoitukset" "Muut sijoitukset" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;


10) taseen pääryhmän "Muu omaisuus" Muu omaisuus" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;


9 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:


3) erittely 4 §:n tasekaavaan vastattavien yhdistellyistä eristä;

4) taseeseen vastattaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin, jos määrät ovat suuruudeltaan olennaisia.


Liitetietona esitetään 1 ja 4 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi vahinkovakuutusta harjoittavan edustuston vakuutusmaksuvastuusta (siirtovastuusta) vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot, jos niiden määrä on suuruudeltaan olennainen ja henkivakuutusta harjoittavan edustuston vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot (zillmerointi) eriteltyinä henkivakuutuksen ja eläkevakuutuksen zillmerointiin sekä vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvä siirtovastuun täydennys, jos se on suuruudeltaan olennainen.


17 a §
Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä taseeseen:

1) vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 c §:n 1 momentin mukaiseen alimpaan arvoon; hankintamenona käytetään niin sanottua jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen juoksuaikana, jolloin vastaerä merkitään joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi; tai

2) 1 kohdassa määriteltyyn niin sanottuun jaksotettuun hankintamenoon, jota alennetaan vain muilla kuin korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla; jos tehty arvonalentuminen osoittautuu aiheettomaksi viimeistään tilikauden päättyessä, se kirjataan kulukirjauksen oikaisuksi.

Arvostustavan valinta tehdään tase-eräkohtaisesti ja valittua arvostustapaa noudatetaan jatkuvasti.

17 b §
Kiinteistöjen merkitseminen edustuston taseeseen

Kiinteistöistä, joihin edustustolla on omistusoikeus, merkitään taseeseen poistamaton hankintameno. Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain 5 luvun 11 §:n mukaisesti, esitetään omana nimikkeenään kiinteistösijoitusten ryhmässä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan edustuston kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.