1330/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista ministeriön suoritteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ne ministeriön päätökset, joista ministeriö perii oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut.

3 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen, lähettäminen; sekä

2) ministeriön hallinnassa olevien kokoustilojen käyttö.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan liikenneministeriön 5 päivänä kesäkuuta 1996 antama päätös liikenneministeriön maksullisista suoritteista (438/96).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Taloussuunnittelija
Jaana Kuusisto

Liite

MAKSUTAULUKKO
Suorite maksu euroa
Tieliikennettä ja moottoriajoneuvoa koskevat luvat
Euroopan unionin neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 684/92 tarkoitettu kansainvälisen henkilöliikenteen liikennelupa 200
Euroopan unionin neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 684/92 tarkoitettu kansainvälisen henkilöliikenteen todistus 30
Euroopan unionin neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 684/92 tarkoitettu kansainvälisen henkilöliikenteen valvonta-asiakirja 30
Kansainvälisen henkilölinjaliikenteen lupa 200
Liikenteenohjauslaitteen vahvistaminen kokeilutarkoituksessa käytettäväksi 90
Hakemuksesta tehty liikenneluvan peruutus tai liikenteen hoitoon liittyvä muu lupa tai hyväksyminen 90
Linjaliikenneluvan muutos 90
Poikkeus ajoneuvon suurimmista sallituista massoista ja mitoista 170
Poikkeuslupa liikenteenohjauslaitteen käyttöä koskevista yleismääräyksistä 90
Poikkeuslupa tieliikenteen ajo- ja lepoajoista 60
Päätös ajoneuvon luokittelusta 170
Uusi linjaliikennelupa tai luvan uudistaminen 170
Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat luvat
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamiset 200
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamisten muutokset 100
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät poikkeusluvat 250
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä poikkeusluvissa tapahtuva muutos luvanhaltijan nimessä tai muu vähäinen muutos 100
Vaarallisten aineiden reittirajoituspäätös 250
Vaarallisten aineiden laaja reittirajoituspäätös 500
Vesiliikennettä koskevat luvat
Merenkulun kabotaasilupa 90
Merilain 1 §:n 2 momentin mukainen lupa 170
Poikkeuslupa laivaisännistöyhtiön pääisännän asuinpaikkavaatimuksesta 90
Poikkeuslupa merimieskatselmuslain (1005/86) tarkoittaman katselmuksen toimittamisesta 90

Lupahakemukseen tai muuhun hakemukseen annettavasta hylkäävästä päätöksestä peritään sama maksu kuin luvasta tai myönteisestä päätöksestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.