1322/2001

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, vakuutusyhtiön toimilupamaksuista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1421/1993) 1 ja 3 §:n sekä raha-automaattiavustuksista 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1056/2001) 45 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään sosiaali- ja terveysministeriön sekä työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) ministeriön päätökset muutoksenhakuasioissa 170 euroa;

2) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös:

a) uuden toimiluvan antamista koskeva päätös 3 400 euroa;

b) voimassa olevan toimiluvan muuttamista koskeva päätös 2 500 euroa;

3) henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös 2 000 euroa;

4) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 700 euroa;

5) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 700 euroa;

6) tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 b §:n 6 momentissa ja 58 §:ssä tarkoitetut vahvistamispäätökset 500 euroa;

7) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 700 euroa;

8) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehtojen vahvistamispäätökset 170 euroa;

9) muut Vakuutusvalvontaviraston valvottavan pyynnöstä annettavat ministeriön luvat ja päätökset 700 euroa;

10) päätökset tutkimuslupa-asioissa 130 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 42 euroa;

11) päätökset erivapausasioissa 170 euroa;

12) ottolapsitoimiston ylläpitämislupaa koskevat päätökset 500 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 58 euroa;

13) kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamislupaa koskevat päätökset 580 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 58 euroa;

14) ulkomaisen lapseksiottamispalvelun antajaa koskevat päätökset 58 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 42 euroa; ja

15) työsuojelun valvonnasta peritään kiinteät maksut liitteessä 1 mainituista suoritteista.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista työsuojelun valvonnassa peritään suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut, ovat:

1) alusten ennakkotarkastukset;

2) tyyppitarkastukset ja hyväksymiset; sekä

3) pätevyyttä ja hyväksyntää koskevat luvat.

Ministeriön yhteydessä toimivien lääkkeiden hintalautakunnan ja geenitekniikan lautakunnan sekä eettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen.

Rahapeliyhteisön ohjauksesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut veloitetaan rahapeliyhteisöltä valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten mukaisina.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö ja työsuojelun piirihallinto hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

6) ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset;

8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon julkaisuissa,

9) palvelupuhelimen palvelumaksut; sekä

10) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista 22 päivänä maaliskuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (316/2000)

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Neuvotteleva virkamies
Carin Lindqvist-Virtanen

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.