1311/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 368/1999:

1 §
Soveltamisala

Velkomusta tai häätöä koskevissa asioissa, jotka ratkaistaan oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 tai 14 §:n nojalla valmistelua jatkamatta yksipuolisella tuomiolla, tuomitaan vastapuolen maksettavaksi tulevat oikeudenkäyntikulut tässä asetuksessa annettujen perusteiden mukaisesti.

2 §
Perustaksan ja korkean taksan mukaiset oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulut tuomitaan asian vaatiman työmäärän perusteella joko perustaksan tai korkean taksan mukaisesti. Perustaksan mukaisina oikeudenkäyntikulut tuomitaan, kun on kysymys tavanomaisesta asiasta ja korkean taksan mukaisina, kun asia on tavanomaista vaativampi.

Tavanomaista vaativampana asiaa voidaan pitää silloin, kun asiassa on käyty sovintoneuvotteluja tai kun haastehakemuksen laatiminen edellyttää erityistä oikeudellista asiantuntemusta vaikean koronlaskentatilanteen tai vakuuksien takia. Oikeudenkäyntikulut voidaan lisäksi tuomita korkean taksan mukaisena asiassa, jossa samaan haastehakemukseen on kerätty useilta velkojilta kantajalle siirtyneitä saatavia.

Asiaa ei ole katsottava tavanomaista vaativammaksi yksinomaan sillä perusteella, että yhdeltä velalliselta vaaditaan useita saatavia, saatavaa vaaditaan yhteisvastuullisesti useilta henkilöiltä tai vuokrasaatavien lisäksi vaaditaan häätöä.

3 §
Tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrä

Vastaajan maksettavaksi vaaditut oikeudenkäyntikulut tuomitaan vaatimuksen mukaisesti, kuitenkin korkeintaan perustaksan tai korkean taksan määräisenä velan pääoman määrästä riippuen seuraavasti:

Velan pääoma 250 euroa tai vähemmän Velan pääoma yli 250 euroa tai häätö
Perustaksa 170 euroa 200 euroa
Korkea taksa 240 euroa 270 euroa

Jos oikeudenkäyntikuluja ei ole vaadittu, niitä ei tuomita

4 §
Taksoihin sisältyvät palkkiot ja kulut

Tässä asetuksessa tarkoitetut oikeudenkäyntikulut tuomitaan perustaksan tai korkean taksan mukaisina riippumatta niiden tosiasiallisesta määrästä lukuun ottamatta 5 §:ssä ja 6 §:ssä mainittuja poikkeuksia.

Perustaksan ja korkean taksan mukaisiin oikeudenkäyntikuluihin sisältyy palkkio oikeudenkäyntiä varten suoritetuista toimenpiteistä, kuten asian vastaanottamisesta, osoitetietojen tarkistamisesta, rekisteriotteen hankkimisesta, haastehakemuksen laatimisesta ja toimittamisesta tuomioistuimelle. Lisäksi ne kattavat kaikki velkojalle aiheutuneet yleiskulut, kuten vuokran, tietoliikenneyhteys-, postitus- ja kopiointikulut. Lisäksi taksat sisältävät tavanomaiset suoranaiset kulut, kuten oikeudenkäyntimaksun, mahdollisen arvonlisäveron sekä rekisteriotteesta mahdollisesti perityt maksut.

Perintäkuluista säädetään saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) 10 §:ssä.

5 §
Erityiset kulut

Yksittäistapauksissa aiheutuvat erityiset kulut, kuten käännöskulut ja tuomioistuimen edellyttämistä lainhuuto- tai rasitustodistuksista perittävät maksut tuomitaan maksettavaksi erikseen esitetyn laskun mukaisina. Korvattavaksi vaadittavat kuulutuskustannukset tuomitaan maksettaviksi Virallisen lehden laskun mukaan.

6 §
Poikkeukset taulukon mukaisista taksoista

Oikeudenkäyntikulut voidaan tuomita taulukon mukaisia taksoja korkeampana, mikäli useat korkean taksan edellytykset täyttyvät tai siihen on muu erityisen painava syy. Saatavan suuruutta yksinään ei ole pidettävä erityisen painavana syynä.

7 §
Kuluvaatimuksen eritteleminen

Taksojen mukaisia oikeudenkäyntikuluvaatimuksia ei tarvitse eritellä tarkemmin.

Mikäli kantaja vaatii oikeudenkäyntikuluja korkean taksan mukaisena, vaatimuksessa on esitettävä peruste, jolla asia on katsottava tavanomaista vaativammaksi.

Mikäli kantaja vaatii taulukon taksoja korkeampaa oikeudenkäyntikulukorvausta, vaatimuksessa on eriteltävä oikeudenkäyntikulujen määrä ja niiden perusteet.

8 §
Voimaantulo

Tätä asetusta sovelletaan tuomittaessa vastapuolen maksettaviksi oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka tulevat vireille 1.1.2002 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan oikeusministeriön 31.5.1999 antama määräys 853/31/99OM.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Ylitarkastaja
Maaria Leskelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.