1245/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sekä postipalvelulain (313/2001) 31 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään Viestintäviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii tämän asetuksen 6 ja 9 - 18 §:ssä määrätyt kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) oikeuden antaminen muun luvanvaraisen kuin 4 §:ssä tarkoitettujen radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön;

2) muun luvasta vapaan radiolähettimen kuin 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun valvonta;

3) radiolaitteen tyyppihyväksyntä tai hyväksyntä;

4) radioaseman tarkastus;

5) aluksen radioaseman katsastus;

6) radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuustutkinto;

7) radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuustodistus;

8) teleurakoitsijan valtuuttaminen;

9) teleurakoinnin valvonta;

10) oikeus televerkon numerotunnuksen tai tilaajanumeron käyttöön;

11) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun tunnuksen myöntäminen, muuttaminen tai siirtäminen; sekä

12) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun tunnuksen käyttöoikeuden ylläpito.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) radiovastaanottoaseman suojaaminen häiriöiltä;

2) teleurakoitsijan rakentaman televerkon uusintatarkastus;

3) sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvä taajuussuunnittelu; sekä

4) postiyrityksen postitoiminnan valvonta.

4 §
Omakustannusarvosta poikkeavat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoritteen omakustannusarvosta poikkeavan maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) oikeuden antaminen matkaviestinverkon tukiasemien luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön;

2) oikeuden antaminen yleiseen teletoimintaan käytettävän henkilöhakujärjestelmän tukiasemien luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön;

3) oikeuden antaminen TFTS-järjestelmän tukiasemien luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön;

4) oikeuden antaminen Viestintäviraston määräämällä taajuusalueella toimivan kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmän luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön;

5) oikeuden antaminen viranomaisradioverkon (VIRVE) tukiasemien luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön; sekä

6) oikeuden antaminen ilmatieteen radioviestinnän radiosondijärjestelmän luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön.

5 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Viestintävirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) telepäätelaitteen tai radiolaitteen yhteiseurooppalaiseen vaatimusten mukaisuuden varmistamiseen liittyvät arviointilaitoksen suoritteet;

2) omavalintainen radioamatööritunnus;

3) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheuttavaan tiedotustoimintaan kuuluva painotuote;

4) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheuttavaan tiedotustoimintaan kuuluva koulutus;

5) valokopio, sähköinen tallenne tai muu jäljennös tai ote tai kaksoiskappale Viestintäviraston hallussa olevasta asiakirjasta;

6) sellainen asiakirjan lähettäminen, josta aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty muusta tässä päätöksessä maksulliseksi määrätystä suoritteesta perittävään maksuun; sekä

7) muu toimeksiantoon perustuva Viestintäviraston suorite.

6 §
Radiolähettimien lupamaksut

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraista radiolähetintä peritään vuosittain lupamaksua seuraavasti:

1) radioamatöörilähettimet 16,00 euroa
2) maaliikenteen liikkuva VHF/UHF-lähetin, aluksen tai ilma-aluksen VHF/UHF-asema, kauko-ohjaus- tai valvontalähetin tai muu kaukomittauslähetin kuin ilmatieteen radioviestinnän radiosondijärjestelmän radiolähetin 18,50 euroa
3) aluksen satelliittimaa-asema tai MF/HF-asema tai ilma-aluksen satelliittimaa-asema tai MF/HF- asema 40,35 euroa
4) VHF/UHF-majakkalähetin 60,55 euroa
5) kiinteän liikenteen koordinoimaton satelliittimaa-aseman lähetin tai maaliikenteen muu kiinteä VHF/UHF- lähetin, ei kuitenkaan matkaviestinverkon, yleiseen teletoimintaan käytettävän henkilöhakujärjestelmän, TFTS- järjestelmän tai viranomaisradioverkon (VIRVE) tukiasemalähetin 72,30 euroa
6) pienitehoinen yleisradiolähetin (teho enintään 300 W), LF/MF-majakkalähetin tai muu radiolinkkilähetin kuin Viestintäviraston määräämällä taajuusalueella toimivan kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmän lähetin 107,65 euroa
7) kiinteä MF/HF-lähetin, keski- tai suuritehoinen yleisradiolähetin (teho yli 300 W) tai muu kuin aluksen tai ilma-aluksen tutkalähetin 156,40 euroa
8) kiinteän liikenteen koordinoidun satelliittimaa-aseman lähetin 178,30 euroa

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta kuin 1 momentissa tai 7 §:ssä tarkoitettua luvanvaraista radiolähetintä peritään lupamaksua samoin kuin peritään lupamaksua sitä lähinnä vastaavasta laitteesta 1 momentin mukaan.

7 §
Taajuusmaksut

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää matkaviestinverkon, Viestintäviraston määräämällä taajuusalueella toimivan kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmän, yleiseen teletoimintaan käytettävän henkilöhakujärjestelmän, TFTS-järjestelmän tai viranomaisradioverkon (VIRVE) tukiasemien luvanvaraisia radiolähettimiä taikka ilmatieteen radioviestinnän radiosondijärjestelmän luvanvaraisia radiolähettimiä peritään vuosittain taajuusmaksua seuraavasti:

1) matkaviestinverkko K1* K2* K3* (taajuuskaista/25 kHz) *1 896,30 euroa
2) kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmä K1* K2* (taajuuskaista/25 kHz) *1 896,30 euroa
3) henkilöhakujärjestelmä K1* K2* (taajuuskaista/25 kHz) *1 896,30 euroa
4) TFTS-järjestelmä K1* (taajuuskaista/25 kHz) *1 896,30 euroa
5) viranomaisradioverkko (VIRVE) K1*K2*K3*K4* (taajuuskaista/25 kHz) *1 896,30 euroa
6) radiosondijärjestelmä K1*K4* (taajuuskaista/25kHz) *1 896,30 euroa

Taajuuskaista on radiojärjestelmän käyttöön osoitetun radiotaajuuskaistan kokonaismäärä.

K1 on taajuusaluekerroin, jonka suuruus määräytyy luvanhaltijan käyttöön osoitetun taajuusalueen perusteella. Taajuusaluekertoimet ovat seuraavat:

Taajuusalue K1
alle 470 MHz 1
470 - 960 MHz 0,8
960 - 3000 MHz 0,6
3000 - 11000 MHz 0,5
11000 - 40000 MHz 0,4

K2 on peittoaluekerroin, joka määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmälle osoitetun käyttöoikeusalueen perusteella. Sen suuruus on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeusalueelta. Alueellisesti rajoitetun käyttöoikeusalueen peittoaluekerroin on käyttöoikeusalueen ja jäljempänä määritellyn suoja-alueen pinta-alojen summa jaettuna Suomen pinta-alalla.

K3 on käynnistyskerroin, joka määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmälle annetun taajuuksien käyttöoikeuden alkamisajan perusteella. Käynnistyskertoimet ovat seuraavat:

Käyttöaika K3
1. laskutusvuosi 0,1 UMTS1-matkaviestinverkko
0,2 muut
2. laskutusvuosi 0,1 UMTS-matkaviestinverkko
0,2 muut
3. laskutusvuosi 0,4
4. laskutusvuosi 0,6
5. laskutusvuosi 0,8
6. laskutusvuosi tai sen jälkeinen laskutusvuosi 1

1 Universal Mobile Telecommunications System

K4 on erillisverkkokerroin, jonka suuruus määrätään erikseen kunkin erillisverkon käyttötarkoituksen perusteella. Erillisverkkokertoimet ovat seuraavat:

Erillisverkko K4
1) viranomaisradioverkko (VIRVE) 1
2) radiosondijärjestelmä 0,1

Neljännessä momentissa tarkoitettu suoja-alue on 20 kilometrin levyinen vyöhyke radiojärjestelmälle osoitetun käyttöoikeusalueen ympärillä. Suoja-aluetta ei kuitenkaan ole merialue eikä valtakunnan rajan ylittävä alue. Suoja-aluetta ei myöskään ole alue, joka ulottuu toisen vastaavanlaisen radiojärjestelmän luvanhaltijalle osoitetulle käyttöoikeusalueelle, jos taajuuksien käyttö koordinoidaan luvanhaltijoiden kesken. Suoja-aluetta ei sovelleta määrättäessä kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmän peittoaluekerroin.

Luvanhaltijalta perittävä AutoNet-matkaviestinverkon taajuusmaksu on edellä määrätyin perustein määräytyvä koko AutoNet-verkon laskennallinen taajuusmaksu kerrottuna laskutushetkellä luvanhaltijan käytössä olevien radiokanavien lukumäärällä ja jaettuna kulumassa olevan kalenterivuoden alussa koko AutoNet-verkon tukiasemien luvanhaltijoiden käytössä olleiden radiokanavien yhteismäärällä.

Luvanhaltijan käyttöön osoitetun taajuuskaistan ja käyttöoikeusalueen muutoksiin sovelletaan samaa käynnistyskerrointa kuin jo käytössä olevaan taajuuskaistaan ja käyttöoikeusalueeseen.

8 §
Taajuussuunnittelumaksu

Sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvästä taajuussuunnittelusta peritään vuosittain puolustusvoimilta taajuussuunnittelumaksua suoritteen tuottamisesta aiheutuvan keskimääräisen työtuntikustannuksen ja suoritteen tuottamiseen käytetyn vuosittaisen työtuntimäärän perusteella. Keskimääräinen työtuntikustannus on 98,45 euroa.

9 §
Radiolähettimien valvontamaksut

Suomessa kaupan pidettäväksi tai käytettäväksi tarkoitetusta Suomessa valmistetusta tai Suomeen tulliselvitetystä tai muulla tavoin maahantuodusta luvasta vapaasta radiolähettimestä peritään sen valmistajalta tai siltä, joka tuo lähettimen maahan, valvontamaksua seuraavasti:

1) radiolähetin, jonka lähetysteho on enintään 10 mW tai pienoismallin radio-ohjauslaite 3,35 euroa

2) radiolähetin, jonka lähetysteho on enemmän kuin 10 mW 8,40 euroa

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on määrätty, peritään valvontamaksu luvasta vapaan radiolähettimen haltijalta, jos käytössä olevasta yksittäisestä lähettimestä ei kertaakaan ole valvontamaksua maksettu taikka jos radiolähettimen aiempi Viestintäviraston hyväksymismerkki on hävinnyt, vaurioitunut tai tullut muuten tunnistamiskelvottomaksi.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on määrätty, valvontamaksua ei kuitenkaan peritä seuraavista luvasta vapaista radiolähettimistä:

1) yleisen televerkon matkaviestin tai muu verkon radiolähetin kuin sen tukiaseman luvanvarainen radiolähetin;

2) Viestintäviraston määräämällä taajuusalueella toimivan kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmän tilaajalaite; sekä

3) radiolähetin, jonka on Suomessa erikseen voimaan saatettujen Euroopan yhteisöjen säädösten tai Euroopan Radiokomitean (ERC) päätösten ja suositusten mukaisella yhteiseurooppalaisella menettelyllä varmistettu täyttävän sille asetetut vaatimukset ja joka on merkitty menettelyssä vaaditulla tavalla.

10 §
Radiolaitteiden hyväksyntämaksut

Radiolaitteen tyyppihyväksynnästä tai yksittäisen laitteen hyväksynnästä peritään hyväksyntämaksua seuraavasti:

1) radiolaitteen kansallinen tyyppihyväksyntä 285,90 euroa

2) radiolaitetuoteperheen tai vaativa ja aikaavievä kansallinen tyyppihyväksyntä 571,85 euroa

3) yksittäisen radiolaitteen hyväksyntä 84,10 euroa

Jos 1 momentissa määrätty suoritteen tuottamisesta aiheutuviin keskimääräisiin kustannuksiin perustuva kiinteä hyväksyntämaksu on yksittäistapauksessa tyyppihyväksynnän tai hyväksynnän Viestintävirastolle aiheuttamiin kustannuksiin verrattuna kohtuuttoman suuri tai pieni, peritään kiinteän hyväksyntämaksun sijasta suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu.

11 §
Radioasemien tarkastusmaksut

Radiolaitteen tai radioaseman käyttöönotto- tai muutostarkastuksesta peritään tarkastusmaksua 840,95 euroa.

12 §
Alusten radioasemien katsastusmaksut

Alusten radioasemien ja alusten radiolaitteiden katsastuksista peritään katsastusmaksua seuraavasti:

Alus Suomen alueella Muualla
a) Peruskatsastus:
1) kotimaanliikenteessä olevan aluksen radioasema 521,40 euroa 941,85 euroa
2) pyyntialueella II toimivan kalastusaluksen radioasema 521,40 euroa 941,85 euroa
3) pyyntialueella III toimivan kalastusaluksen radioasema 597,05 euroa 1 076,40 euroa
4) kansainvälisessä liikenteessä olevan alle 300 brt:n aluksen radioasema 899,80 euroa 1 623,00 euroa
5) vain radiopuhelinlaitteilla varustettu radioasema 1 311,85 euroa 2 329,40 euroa
6) radiopuhelin- ja -lennätinlaitteilla varustettu radioasema tai vastaava 1 623,00 euroa 2 657,35 euroa
7) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema 698,00 euroa 1 438,00 euroa
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja radiopuhelinasema 1 202,55 euroa 2 178,05 euroa
9) GMDSS:n merialueella A2 toimivan aluksen radioasema 1 311,85 euroa 2 329,40 euroa
10) GMDSS:n merialueella A3 tai A4 toimivan aluksen radioasema 1 707,10 euroa 2 783,50 euroa
b) Määräaikainen katsastus:
1) kotimaanliikenteessä olevan aluksen radioasema 361,60 euroa 630,70 euroa
2) pyyntialueella II toimivan kalastusaluksen radioasema 361,60 euroa 630,70 euroa
3) pyyntialueella III toimivan kalastusaluksen radioasema 428,90 euroa 748,45 euroa
4) kansainvälisessä liikenteessä olevan alle 300 brt:n aluksen radioasema 698,00 euroa 1 438,00 euroa
5) vain radiopuhelinlaitteilla varustettu radioasema 1 042,75 euroa 2 077,10 euroa
6) radiopuhelin- ja -lennätinlaitteilla varustettu radioasema tai vastaava 1 244,60 euroa 2 245,30 euroa
7) GMDSS:n merialueella Al toimivan aluksen radioasema 521,40 euroa 1 244,60 euroa
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja radiopuhelinasema 899,80 euroa 1 623,00 euroa
9) GMDSS:n merialueella A2 toimivan aluksen radioasema 1 042,75 euroa 2 077,10 euroa
10) GMDSS:n merialueella A3 tai A4 toimivan aluksen radioasema 1 320,30 euroa 2 371,45 euroa
c) Ylimääräinen katsastus ja katsastuksessa todetun puutteen korjauksen katsastus:
1) kotimaanliikenteessä olevan aluksen radioasema 201,85 euroa 370,00 euroa
2) pyyntialueella II toimivan kalastusaluksen radioasema 201,85 euroa 370,00 euroa
3) pyyntialueella III toimivan kalastusaluksen radioasema 252,30 euroa 462,50 euroa
4) kansainvälisessä liikenteessä olevan alle 300 brt:n aluksen radioasema 445,70 euroa 950,25 euroa
5) vain radiopuhelinlaitteilla varustettu radioasema 630,70 euroa 1 160,50 euroa
6) radiopuhelin- ja -lennätinlaitteilla varustettu radioasema tai vastaava 782,05 euroa 1 362,30 euroa
7) GMDSS:n merialueella Al toimivan aluksen radioasema 319,55 euroa 580,25 euroa
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja radiopuhelinasema 546,60 euroa 983,90 euroa
9) GMDSS:n merialueella A2 toimivan aluksen radioasema 630,70 euroa 1 126,85 euroa
10) GMDSS:n merialueella A3 tai A4 toimivan aluksen radioasema 815,70 euroa 1 463,25 euroa

Muualla kuin Suomen alueella tehtävien katsastusten kiinteiden maksujen suuruutta määrättäessä ei ole otettu huomioon näitä katsastuksia varten muualle kuin Suomeen tehtävistä matkoista aiheutuvia kustannuksia. Tällaisesta katsastuksesta peritään 1 momentissa määrätyn lisäksi kiinteään maksuun sisältymättömät matkakustannukset täysimääräisinä.

Jos katsastusta ei voida laivanisännän tai aluksen päällikön syystä toimittaa sovittuna aikana, peritään puolet 1 momentissa määrätystä kiinteästä maksusta sekä 2 momentissa perittäviksi määrätyt matkakustannukset kokonaisuudessaan.

13 §
Radioviestinnän tutkintomaksut

Radioviestinnän tutkinnoista peritään maksu osallistumiskerralta seuraavasti:

1) merenkulun yleinen radioasemanhoitajan tutkinto (General Operator's Certificate GOC) tai yleinen radiopuhelimenhoitajan tutkinto 75,70 euroa

2) merenkulun rajoitettu radioasemanhoitajan tutkinto (Restricted Operator's Certificate ROC) tai avomerilaivurin radiotutkinto tai rajoitettu radiopuhelimenhoitajan tutkinto 67,30 euroa

3) rannikkolaivurin radiotutkinto 45,40 euroa

4) GOC- tai ROC-kelpoisuustutkinto 37,85 euroa

5) radioamatööritutkinnon osatutkinto 12,95 euroa

1-4 kohdassa tarkoitetun tutkinnon osatutkinnosta peritään osallistumiskerralta puolet vastaavasta tutkintomaksusta pyöristettynä lähimpään viiteen tai kymmeneen senttiin.

Muusta kuin 1 momentissa mainitusta tutkinnosta tai osatutkinnosta peritään tutkintomaksua samoin kuin peritään tutkintomaksua sitä lähinnä vastaavasta tutkinnosta tai osatutkinnosta 1 momentin mukaan.

14 §
Radioviestinnän todistusmaksut

Pätevyystodistuksesta, joka annetaan 13 §:n 1 momentin 1-3 ja 5 kohdassa tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta, peritään todistusmaksua 43,75 euroa.

Kelpoisuustodistuksesta, joka annetaan 13 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun kelpoisuustutkinnon suorittamisesta, peritään todistusmaksua 28,60 euroa.

15 §
Teleurakoinnin rekisteröintimaksut

Henkilön tai yrityksen valtuuttamisesta teleurakoitsijaksi taikka annetun valtuutuksen urakointiluokan muuttamisesta peritään rekisteröintimaksua 50 euroa.

16 §
Teleurakoinnin valvontamaksut

Teleurakoitsijalta peritään teleurakoinnin valvontamaksua vuosittain seuraavasti:

1) puhelinsisäjohtoverkkojen urakointiin valtuutettu teleurakoitsija 240 euroa

2) yhteisantennijärjestelmien urakointiin valtuutettu teleurakoitsija 240 euroa

3) puhelinsisäjohtoverkkojen ja yhteisantennijärjestelmien urakointiin valtuutettu teleurakoitsija 400 euroa

4) vain omien telesisäverkkojen teleurakointiin valtuutettu teleurakoitsija 20 euroa

5) valtuutuspäätöksessä nimetyn erillisverkon urakointiin valtuutettu teleurakoitsija 20 euroa

Kertaurakointiin valtuutetulta teleurakoitsijalta peritään teleurakoinnin valvontamaksua 20 euroa.

17 §
Televerkon numerointimaksut

Oikeudesta käyttää numerotunnusta tai tilaajanumeroa peritään teleyritykseltä taikka palvelunumeron tai dataverkkotunnuksen haltijalta televerkon numerointimaksuja vuosittain seuraavasti:

1) tilaajanumeromaksu:
yleisen kiinteän puhelinverkon numero 0,34 euroa/ liittymä
yleisen kiinteän puhelinverkon valtakunnallinen siirrettävä numero 0,68 euroa/ liittymä
yleisen matkaviestinverkon numero 0,20 euroa/ liittymä
2) operaattoritunnusmaksu
kolmenumeroinen kaukoliikennetunnus 45 000 euroa
neljänumeroinen kaukoliikennetunnus 9 000 euroa
viisinumeroinen kaukoliikennetunnus 1 800 euroa
kolmenumeroinen ulkomaanliikennetunnus 90 000 euroa
neljänumeroinen ulkomaanliikennetunnus 18 000 euroa
viisinumeroinen ulkomaanliikennetunnus 3 600 euroa
viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus 5 400 euroa
3) matkaviestinverkon suuntanumeromaksu:
kolmenumeroinen suuntanumero 45 000 euroa
neljänumeroinen suuntanumero 9 000 euroa
viisinumeroinen suuntanumero 1 800 euroa
4) erityisverkon suuntanumeromaksu
kolmenumeroinen suuntanumero 45 000 euroa
neljänumeroinen suuntanumero 9 000 euroa
viisinumeroinen suuntanumero 1 800 euroa
5) palvelunumeromaksu
neljänumeroinen telealuekohtainen palvelunumero 1 000 euroa
vähintään viisinumeroinen telealuekohtainen palvelunumero 200 euroa
kolmenumeroinen valtakunnallinen palvelunumero 43 000 euroa
neljänumeroinen valtakunnallinen palvelunumero 8 600 euroa
viisinumeroinen valtakunnallinen palvelunumero 1 720 euroa
vähintään kuusinumeroinen valtakunnallinen palvelunumero 344 euroa
6) dataverkkotunnusmaksu (DNIC) 11 350 euroa
7) maksu teknisestä teleyritystunnuksesta
kansainvälinen merkinantopistekoodi 1 680 euroa
kansallinen merkinantopistekoodi 0,7 euroa
CUG-tunnus 0,7 euroa
centrex-teleyritystunnus 35 euroa
MNC-teleyritystunnus 340 euroa
NCC-teleyritystunnus 170 euroa

Valtakunnallisen siirrettävän puhelinnumeron hakijalta peritään rekisteröintimaksua seuraavasti:

1) oikeuden antaminen 1 - 9 numeron käyttöön 17 euroa

2) oikeuden antaminen 10 - 1000 numeron käyttöön 50 euroa

3) oikeuden antaminen yli 1000 numeron käyttöön 170 euroa

Ensimmäisen momentin 1 kohdassa tarkoitettu tilaajanumeromaksu peritään teleyrityksen verkossa perimisvuoden ensimmäisenä päivänä olevien liittymien määrän perusteella.

Telealuekohtaista palvelunumeromaksua peritään Ahvenanmaan telealueella yksi kymmenesosa ja muualla Suomessa kuin Uudenmaan 1, Turun ja Porin tai Hämeen telealueella kuusi kymmenesosaa 1 momentin 5 kohdassa määrätystä telealuekohtaisesta palvelunumeromaksusta.

Palvelunumeromaksua ei peritä yleisestä hätänumerosta eikä muusta vastaavasta yleishyödyllisestä palvelunumerosta.

Operaattoritunnusmaksua, matkaviestinverkon suuntanumeromaksua, erityisverkon suuntanumeromaksua ja palvelunumeromaksua peritään ensimmäisenä tunnuksen laskutusvuotena puolet 1 momentin 2-5 kohdassa määrätyistä maksuista.

18 §
Tietoverkon tunnusmaksut

Internet-tietoverkon verkkotunnuksen myöntämisestä, muuttamisesta tai siirtämisestä peritään 53,80 euron verkkotunnusmaksu.

Oikeudesta käyttää Internet-tietoverkon verkkotunnusta peritään vuosittain 16,80 euron verkkotunnuksen ylläpitomaksu.

19 §
Postitoiminnan valvontamaksut

Postiyrityksen postitoiminnan valvonnasta peritään vuosittain postiyritykseltä valvontamaksua, jonka suuruus on 2,39 promillea postiyrityksen postitoiminnan vuosittaisesta liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 1 681,85 euroa.

Ensimmäisessä momentissa tarkoitettu liikevaihto on liikevaihto, joka on toteutunut kahta vuotta ennen valvontamaksun perimisvuotta. Postitoiminnaksi katsotaan sellainen postitoiminta, joka kuuluu postipalvelulain (313/2001) soveltamisalaan.

Toiminnan aloitusvuonna postitoiminnan harjoittajan valvontamaksu on 1 681,85 euroa ja toisena 8 409,40 euroa.

20 §
Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut

Tämän asetuksen 10-13 §:ssä, 15 ja 18 §:ssä tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. Sen 8 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 3 päivänä lokakuuta 2001 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (842/2001) Viestintäviraston maksuista.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Kimmo Sasi

Viestintäneuvos
Antti Kohtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.