1202/2001

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöturvallisuustiedotteesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 19 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 12/1997:

1 §
Velvollisuus käyttöturvallisuustiedotteen toimittamiseen

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, on toimitettava kemikaaliasetuksen (675/1993) 18 §:n ja tämän asetuksen liitteen mukainen käyttöturvallisuustiedote:

1) kemikaalilain (744/1989) 10 §:ssä tarkoitetusta kemikaalista (aineesta ja valmisteesta), joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalin luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001), jäljempänä luokitusperusteasetus, mukaisesti taikka

2) valmisteesta, jota ei luokitella vaaralliseksi luokitusperusteasetuksen mukaisesti, mutta joka sisältää vähintään yhtä kemikaaliasetuksen 3 §:n mukaan terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta taikka ainetta, jolle on määrätty työperäisen altistuksen raja-arvo. Tällaisen kiinteän tai nestemäisen aineen pitoisuuden valmisteessa tulee olla vähintään 1 painoprosentti ja kaasumaisen aineen pitoisuuden tulee olla vähintään 0,2 tilavuusprosenttia.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun valmisteen käyttöturvallisuustiedotteen tietojen tulee olla suhteessa valmisteen vaaraan.

2 §
Poikkeukset velvollisuudesta käyttöturvallisuustiedotteen toimittamiseen

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta kemikaalista ei tarvitse toimittaa käyttöturvallisuustiedotetta, jos kemikaalia myydään yleiseen kulutukseen ja kemikaalin päällyksessä on asianmukaiset varoitusmerkinnät sekä muut terveyden ja turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Kemikaalista on kuitenkin vastaanottajan pyynnöstä toimitettava käyttöturvallisuustiedote, jos kemikaalia käytetään teollisessa toiminnassa tai muutoin ammatissa.

3 §
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan kemikaalin vastaanottajalle joko suomen- tai ruotsinkielisenä hänen toivomuksensa mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedote voidaan toimittaa paperilla taikka sähköisessä muodossa, jos vastaanottajalla on välineet sähköisen käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottamiseen.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan kemikaalin vastaanottajalle ilman erillistä maksua.

4 §
Käyttöturvallisuustiedotteen muuttaminen

Käyttöturvallisuustiedotetta on muutettava, kun kemikaalin vaarallisuudesta terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle saadaan uutta, merkittävää tietoa.

Muutettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen merkitään muutosta osoittava päiväys seuraavasti: "muutettu:....(päiväys)".

Kun kemikaalin käyttöturvallisuustiedotetta on muutettu, muutettu käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa maksutta kaikille niille kemikaalia aikaisemmille vastaanottaneille, jotka ovat vastaanottaneet kemikaalia edellisten 12 kuukauden aikana.

5 §
Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot

Kemikaaliasetuksen 18 §:n 3 momentissa tarkoitettujen, liitteessä kuvattujen otsikoiden mukaisten tietojen lisäksi käyttöturvallisuustiedotteeseen tulee merkitä tiedotteen laatimispäivä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.

Tämän asetuksen asemesta 3 momentissa mainittua työministeriön päätöstä sovelletaan torjunta-ainelaissa (327/1969) tarkoitettuihin kasvinsuojeluaineisiin ja kemikaalilaissa tarkoitettuihin biosidivalmisteisiin 31 päivään heinäkuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan käyttöturvallisuustiedotteesta 20 päivänä elokuuta 1993 annettu työministeriön päätös (779/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä asetusta voidaan 2 momentissa säädetyin poikkeuksin soveltaa 3 momentissa mainitun työministeriön päätöksen asemesta ennen asetuksen voimaantuloa toimitettaviin käyttöturvallisuustiedotteisiin 31 päivästä joulukuuta 2001.

Komission direktiivi 1991/155/ETY, EYVL N:o L 76, 22.3.1991, komission direktiivi 1993/112/ETY, EYVL N:o L 314, 16.12.1993, komission direktiivi 2001/58/EY, EYVL N:o L 212, 7.8.2001

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.