1201/2001

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2001

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään seuraavat omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/1990) tarkoitettu maastavientiin annettu puolustusministeriön päätös, josta maksu on 75 euroa;

2) eräiden alueiden ja kohteiden ilmakuvauksesta annetussa asetuksessa (858/1993) tarkoitettu ilmakuvaukseen annettu pääesikunnan lupapäätös, josta maksu on 69 euroa.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) palkatun henkilöstön ja varusmiesten käyttö;

2) kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden käyttö;

3) Puolustushallinnon rakennuslaitoksen oman hallinnonalan ulkopuolelle tuottamat palvelut; puolustushallinnolle palvelut tuotetaan kuitenkin omakustannushintaan;

4) kuljetus tai muu suorite ajoneuvolla, ilma-aluksella tai merialuksella;

5) irtaimen omaisuuden kunnossapito-, korjaamo- ja valmistuspalvelut;

6) kemialliset ja fysikaaliset tutkimukset sekä mittaus- ja testauspalvelut;

7) tuotetut ja kustannetut julkaisut sekä valokopiot muut jäljennökset ja sähköiset tallenteet sekä painopalvelut;

8) kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut;

9) pesulapalvelut ja muut vaatetuskorjaamon suoritteet;

10) elokuva- ja valokuva-alan suoritteet;

11) terveydenhuoltoalan suoritteet;

12) teletoimen palvelut;

13) ruokailupalvelut;

14) psykologiset soveltuvuustutkimukset;

15) sotilaselokuvateatterinäytännöt;

16) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden hintoja voidaan alentaa, mikäli kyseiseen tarkoitukseen on osoitettu talousarviossa määräraha.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista 9 päivänä lokakuuta 1997 annettu puolustusministeriön päätös (932/1997).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun saakka maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2001

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Paasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.