613/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen myönnettävän valtionavustuksen myöntämisperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 217/2000:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä valtion talousarvion momentilta 29.69.32 valtionavustusta työelämän ajankohtaisiin koulutustarpeisiin vastaavan ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

2 §
Valtionavustuksen saajat

Valtionavustusta voidaan myöntää ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistuneille koulutuksen järjestäjille. Avustus suunnataan ensisijaisesti niille ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjille, joita tarkoitetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1211/2000) voimaantulosäännöksen 2 momentissa.

3 §
Hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua avustusta haetaan kirjallisesti opetusministeriöltä. Hakemuksena voidaan koulutuksen järjestäjän suostumuksella pitää sellaista opetusministeriön käytössä olevaa suunnitelmaa ja perustelumuistiota vuoden 2001 koulutustarjonnasta, joka on ollut mainitun vuoden ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden määräämisen pohjana.

4 §
Myöntämisperusteet

Valtionavustusta voidaan valtion talousarvion rajoissa myöntää koulutukseen, joka alkaa vuonna 2001 ja päättyy viimeistään vuonna 2003.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon koulutuksen järjestäjän järjestämän ammatillisen lisäkoulutuksen määrä edellisinä vuosina, muulla opetusministeriön toimialaan kuuluvalla valtionavulla vuonna 2001 järjestettävän lisäkoulutuksen määrä, muutokset koulutuksen määrässä ja sisällössä sekä koulutuksen järjestäjän asema työelämän alue- ja alakohtaisten koulutustarpeiden hoitamisessa.

Valtionavustus myönnetään laskennallisena avustuksena eri hintaryhmiin sijoittuvien opiskelijatyövuosien määrien ja opiskelijatyövuotta kohden eri hintaryhmissä vahvistettujen yksikköhintojen perusteella. Valtionavustus omaehtoiseen koulutukseen on 90 prosenttia ja henkilöstökoulutukseen 50 prosenttia opiskelijatyövuosien määrän ja yksikköhintojen perusteella lasketusta markkamäärästä. Koulutuksen järjestäjä voi omalla päätöksellään järjestää eri hintaryhmiin kuuluvaa koulutusta valtionavustuspäätöksessä hyväksytyistä opiskelijatyövuosista poiketen. Valtionavustus tarkistetaan jälkikäteen toteutuneiden opiskelijatyövuosien mukaiseksi. Myönnetyn valtionavustuksen määrä ei kuitenkaan saa ylittyä.

Opiskelijatyövuodella tarkoitetaan tässä asetuksessa 190:tä vähintään seitsemän tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa kohden ja opiskelijatyövuoden yksikköhinnoilla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (1292/2000) 10 a §:n mukaisia yksikköhintoja.

5 §
Valtionavustuksen myöntäminen ja maksaminen

Opetusministeriö myöntää valtionavustuksen. Opetusministeriö maksaa valtionavustuksen vuoden 2001 aikana yhdessä erässä.

6 §
Selvitys valtionavustuksen käytöstä

Valtionavustuksen saajan on annettava selvitys avustuksen käytöstä ja sillä toteutetusta koulutuksesta sen mukaan kuin avustuspäätöksessä määrätään. Avustuksella rahoitetun koulutuksen vuosittaisesta seurannasta määrätään avustuspäätöksessä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2001. Tätä asetusta sovelletaan vuonna 2001 myönnettyyn valtionavustukseen.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Opetusneuvos
Arja Mäkeläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.