300/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2001

Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tuen takaisinperintää koskeva säännös

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklassa tai yhteisön säännöistä valtion tuesta terästeollisuudelle annetussa komission päätöksessä N:o 2496/96/EHTY tarkoitettu valtion tuki voidaan komission päätöksen mukaisesti periä kokonaan tai osittain takaisin tuen saajalta.

2 §
Tuen ilmoitusmenettely

Euroopan yhteisöjen säännösten edellyttämän valtion tuen ilmoitusmenettelyn kansallisesta järjestämisestä annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella.

3 §
Tarkastuskäynnit yrityksissä

Komissiolla on oikeus tehdä yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 22 artiklassa säädettyjä paikalla yrityksissä tapahtuvia tarkastuskäyntejä, jos sillä on vakavia epäilyjä siitä, noudatetaanko sen yksittäisten tukien osalta tekemiä päätöksiä.

Ministeriö ottaa vastaan komission ilmoituksen paikalla tehtävästä tarkastuskäynnistä, toimittaa tarvittaessa sitä koskevat huomautukset komissiolle ja ilmoittaa tarkastuskäynnistä yritykselle.

Ministeriön virkamiehet sekä asianomaisesta tuesta vastaavat virkamiehet voivat olla läsnä tarkastuskäynnin aikana.

Tässä laissa ministeriöllä tarkoitetaan kauppa- ja teollisuusministeriötä, ellei valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä.

4 §
Virka-apu

Poliisin tulee tarvittaessa pyynnöstä antaa virka-apua tarkastuksen toteuttamiseksi siten kuin siitä erikseen säädetään. Virka-apua koskevan pyynnön tekee ministeriö.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2001.

Tällä lailla kumotaan eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki (1593/1994).

HE 174/2000
TaVM 35/2000
EV 182/2000
VJL 1/2001
TaVM 1/2001
EK 3/2001
Neuvoston asetus (ETY) N:o 659/1999 (31999R0659); EYVL N:o L 83, 27.3.1999, s. 1
Komission päätös 2496/96/EHTY (31996S2496); EYVL N:o L 338, 28.12.1996, s. 42

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.