1009/2000

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus astianpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1241/1997) 4 ja 11 §:n nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin verkkosähköllä toimiviin uusiin astianpesukoneisiin. Asetusta ei sovelleta laitteisiin, jotka voivat käyttää myös muita energianlähteitä.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitut laitteet on varustettava energiamerkillä ja tuoteselosteella sekä niistä on laadittava tekninen tietoaineisto siten kuin tässä asetuksessa ja kotitalouslaitteiden energiamerkinnästä annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (1038/1998) säädetään.

3 §

Energiamerkinnässä annettavat tiedot on tuotettava niiden yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joiden perusteella jäsenvaltiot ovat julkaisseet kansallisten standardien numerot, jotka saattavat mainitut yhdenmukaistetut standardit osaksi kansallisia standardeja.

Ääntä (melua) koskevien tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Tarvittaessa ne mitataan kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta annetun neuvoston direktiivin (86/594/ETY) mukaisesti.

4 §

Vähittäismyyntipaikassa myytävään tai muuten kuluttajalle tarjottavaan näytteille asetettuun laitteeseen kiinnitettävän energiamerkin on oltava tämän asetuksen liitteessä 1 olevan mallin mukainen. Merkki sijoitetaan näkyvästi laitteen päälle tai etupuolelle.

5 §

Tuoteseloste on laadittava ja esitettävä liitteen 2 mukaisesti.

6 §

Kun laitetta tarjotaan postitse, puhelimitse tai muulla etämyyntitavalla, laitteesta on annettava tämän asetuksen liitteessä 3 olevat tiedot.

7 §

Laitteen energiatehokkuusluokka, pesutulosluokka ja kuivaustulosluokka määritetään liitteen 4 mukaisesti.

8 §

Laitetta koskevan teknisen tietoaineiston tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) laitteen toimittajan nimi ja osoite;

2) laitteen yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan yksiselitteisesti tunnistaa;

3) tiedot, tarvittaessa piirustusten muodossa, laitteen tärkeimmistä ominaisuuksista ja erityisesti seikoista, jotka vaikuttavat huomattavasti sen energiankulutukseen;

4) selostukset mittauksista, jotka on suoritettu 3 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaisesti; sekä

5) mahdolliset käyttöohjeet.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

Tämän asetuksen estämättä voidaan 31 päivään tammikuuta 2001 saakka saattaa markkinoille, pitää kaupan tai esitellä laitteita sekä jakaa sellaisia tuote-esitteitä, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä.

Komission direktiivi97/17/EY (31997L0017); EYVL N:o L 118, 7.5.1997, s. 1 Komission direktiivi 1999/9/EY (31999L0009); EYVL N:o L 56, 4.3.1999, s. 46

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Heli Vuori-Karvia

Liitteet 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.