509/2000

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2000

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvon mukainen maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu, ovat:

1) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen tyyppihyväksyntä,

2) tyyppihyväksyntään liittyvästä laadunvalvonnasta aiheutuvat toimenpiteet,

3) tyyppihyväksyntähakemuksen peruutus sekä

4) varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja testauslaboratorioiden hyväksyminen.

Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien perusteella. Esittelijätyöstä peritään 350 markkaa työtunnilta ja toimistotyöstä 200 markkaa työtunnilta. Lisäksi peritään tyyppihyväksyntähakemuksen käsittelystä aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva tai 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu, ovat:

Päätökset:

1) päätös poikkeuksen myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n 2 momentissa säädetyn velvoitteen täyttämisestä 1 000 markkaa,

2) päätös suostumuksesta yleiskaavan hyväksymiseen seutukaavasta poiketen 800 markkaa,

3) hakemuksesta tehty päätös maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitetun suunnitteluvelvoitteen täyttämiseksi 800 markkaa,

4) päätös maakuntakaavasta tehdystä valituksesta 800 markkaa,

5) päätös kuntien yhteisestä yleiskaavasta tehdystä valituksesta 800 markkaa,

6) päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta valtioneuvoston käsiteltäväksi siirretystä valituksesta 800 markkaa,

7) ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:n mukainen päätös asetuksen noudattamista koskevan poikkeuksen myöntämisestä 1 200 markkaa,

8) ympäristönsuojelulain 80 §:n mukainen päätös toimivallan siirrosta kunnalle pilaantunutta maaperää koskevassa asiassa 800 markkaa,

9) ympäristönsuojelulain 111 §:n mukainen päätös poikkeuksen myöntämisestä eräisiin päästöjä koskeviin säännöksiin yhteistoteutushankkeissa 5 000 markkaa,

10) päätös virvoitusjuomien ja alkoholijuomien vähittäismyyntipäällysten keräysjärjestelmän hyväksymisestä 800 markkaa,

11) lunastuslupa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla 7 000 markkaa.

Edellä kohdissa 4―6 tarkoitettua maksua valituspäätöksestä ei kuitenkaan peritä

1) varattomaksi asianmukaisesti todistetulta henkilöltä hänen etuaan tai oikeuttaan koskevassa asiassa,

2) valittajalta, jos valitus peruutetaan ja

3) valittajalta, jonka valitus kokonaan tai pääosin hyväksytään.

Muut julkisoikeudelliset suoritteet:

1) diaari- ja rekisteritodistus tai -ote 100 markkaa,

2) jäljennökset asiakirjoista 4 markkaa/ sivu,

3) asiakirjan oikeaksi todistaminen 20 markkaa/asiakirja,

4) toimitusmaksu 20 markkaa/lähetys.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut tai muut suoritteet:

1) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,

2) tutkimukset ja selvitykset,

3) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö,

4) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

5) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

6) huonetilojen käyttö,

7) muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset sekä

8) muut vastaavat suoritteet.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2000 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Päätöksistä, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Sama koskee tämän asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tulevissa asioissa annettavia päätöksiä, jotka annetaan rakennuslain (370/1958) nojalla.

Tällä asetuksella kumotaan 28.12.1995 annettu ympäristöministeriön päätös ympäristöministeriön maksullisista suoritteista (1803/1995).

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2000

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.