507/2000

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2000

Laki Energiamarkkinavirastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tehtävät

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaa varten sekä sähkömarkkinoiden ja maakaasumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi on Energiamarkkinavirasto.

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on toimia sähkömarkkinalaissa (386/1995) tarkoitettuna sähkömarkkinaviranomaisena ja maakaasumarkkinalaissa (508/2000) tarkoitettuna maakaasumarkkinaviranomaisena. Virasto hoitaa sähkömarkkinalaissa ja maakaasumarkkinalaissa ja niiden nojalla säädettyjä viranomaistehtäviä sekä edistää sähkömarkkinoiden ja maakaasumarkkinoiden toimintaa.

Lisäksi Energiamarkkinavirastolle voidaan antaa muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä siten kuin siitä erikseen säädetään.

2 §
Hallinnollinen asema

Energiamarkkinaviraston ohjaus ja valvonta kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle.

3 §
Johtaja

Energiamarkkinaviraston päällikkönä on johtaja, jonka tehtävistä ja nimittämisestä säädetään asetuksella.

4 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset Energiamarkkinaviraston tehtävistä, organisaatiosta, hallinnosta ja henkilöstöstä annetaan asetuksella.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan:

1) sähkömarkkinakeskuksesta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annettu laki (387/1995);

2) sähkömarkkinakeskuksesta annetun lain voimaanpanosta 24 päivänä maaliskuuta 1995 annettu asetus (443/1995); sekä

3) sähkömarkkinakeskuksesta 24 päivänä maaliskuuta 1995 annettu asetus (444/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään sähkömarkkinakeskuksesta, koskee tämän lain tultua voimaan Energiamarkkinavirastoa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 43/1999
TaVM 12/1999
EV 93/1999

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.