271/2000

Annettu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätös vuosien 1999 ja 2000 tuotannolle maksettavan mallasohran lisätuen jakoperusteista

Maa- ja metsätalousministeriö on maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 3 §:n 2 momentin, kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999 annetun valtioneuvoston päätöksen (942/1998) 8 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on päätöksessä 218/1999 sekä kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 annetun valtioneuvoston päätöksen (27/2000) 7 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavaa mallasohran pinta-alaperusteista lisätukea vuosien 1999 ja 2000 osalta.

2 §
Tuen määrä

Kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999 annetun valtioneuvoston päätöksen (942/1998), jäljempänä vuoden 1999 tukipäätös, 8 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on päätöksessä 218/1999, mukaan tukea voidaan maksaa vuoden 1999 tuotannosta enintään 10 miljoonaa markkaa. Vuoden 2000 tuotannosta tukea voidaan maksaa kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 annetun valtioneuvoston päätöksen (27/2000), jäljempänä vuoden 2000 tukipäätös, 7 §:n 3 momentin mukaan enintään 25 miljoonaa markkaa. Vuoden 2000 osalta tukea voidaan maksaa kuitenkin enintään 350 markkaa hehtaarilta.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen suuruudesta, kun markkinointivuoden 1999/2000 ja vuoden 2000 tuotannon osalta markkinointivuoden 2000/2001 aikana myydyn sekä 4 §:ssä tarkoitetut vaatimukset täyttävän mallasohran määrä on selvillä.

3 §
Muuntokerroin

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea voidaan maksaa, jos viljelijä on markkinointivuoden 1.7.1999―30.6.2000 tai vastaavasti vuoden 2000 tuotannon osalta 1.7.2000― 30.6.2001 aikana myynyt mallasohraa mallastamoteollisuuden raaka-aineeksi. Jakamalla myyty ja 4 §:ssä tarkoitetut ominaisuudet täyttävä sadon määrä 3 400 kg/ha saadaan tuen maksun perusteena oleva hehtaarimäärä.

Tukea voidaan maksaa enintään tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella mallasohraksi ilmoitetulle viljelypinta-alalle.

4 §
Hyväksyttävä tuotanto

Mallasohran tulee olla hyväksytty ja myyty mallastamotoiminnassa käytettäväksi raaka-aineeksi. Mallasohrasta on maksettava mallastamoiden sopimustoiminnassa noudatettavan perushinnan mukainen hinta huomioon ottaen mahdolliset laatukorjaukset.

Tukea voidaan maksaa tukialueilla A―C2 pohjoinen ja saaristo tapahtuvasta tuotannosta.

5 §
Tuen hakeminen sekä maksatus

Tuen saajan tulee toimittaa sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee, todistus myydystä mallasohramäärästä sekä 4 §:ssä mainittujen ehtojen täyttymisestä viimeistään 15 päivänä elokuuta 2000. Markkinointivuoden 2000/2001 aikana myydystä viljasta todistukset on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2001.

Tuki maksetaan vuoden 1999 tukipäätöksen ehdot täyttävälle viljelijälle ilman erillistä hakemusta kasvinviljelyn kansallista tukea koskevan hakemuksen perusteella. Markkinointivuonna 2000/2001 myydyn mallasohran osalta noudatetaan vuoden 2000 tukipäätöksen ehtoja.

6 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2000.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tommi Kämpe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.