218/1999

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1999

Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999 annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut 10 päivänä joulukuuta 1998 antamansa päätöksen (942/1998) 8 §:n ja liitteen 2 seuraavasti:

8 §
Tuen määrä

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea maksetaan vuoden 1999 kasvukauden ajan tuotantoon käytetystä pellosta seuraavasti (mk/ha):

Tukialue Alueiden A ja B Muu Alue C1 Alueet C2 ja Alue C3
saaristo ja muu B-alue C2 pohj. ja
A-alue sekä saaristo
Ahvenanmaa
vehnä 594 514
ruis 1 050 850 400 400
mallasohra 250 75
rehuvilja 250 75 185 300 250
EU-peltokasvien tukeen oikeuttavat kasvit lukuun ottamatta em. kasveja ja kesantoa 250 75
tärkkelysperuna 400 300
sokerijuurikas 750 750
omenat 550 550

Avomaavihanneksista maksetaan tukea A-alueella, alueiden A ja B saaristoa lukuun ottamatta 2200 markkaa hehtaarilta ja B-alueella, mukaan lukien Ahvenanmaa sekä alueiden A ja B saaristo, 1500 markkaa hehtaarilta.

Lisäksi mallasohralle voidaan maksaa vuodelta 1999 alueilla A, B sekä C1-C2 pohjoinen pinta-alaperusteista lisätukea enintään 10 miljoonaa markkaa. Maa- ja metsätalousministeriö päättää erikseen tuen yksityiskohtaisista perusteista.

Lisäksi maksetaan tukea tukikelpoisen nurmialan perusteella seuraavasti (mk/ha):

Ahvenanmaa ja alueiden
A ja B saaristo 900
Muu A- ja B-alue sekä C-alue 550

Tukikelpoisella nurmella tarkoitetaan maatalouden ympäristötuen perustuessa määriteltyä tukikelpoista nurmea. Tukea maksetaan kuitenkin enintään tilan eläinyksiköiden määrää vastaavalta nurmihehtaarimäärältä. Eläinyksiköitä laskettaessa otetaan huomioon koko maassa 6 kuukautta ja sitä vanhemmat sonnit, uuhet ja kutut sekä alueilla A ja B lisäksi emolehmät ja teuraaksi kasvatettavat vähintään 6 kuukauden ikäiset mutta alle 24 kuukauden ikäiset hiehot. Tukea määriteltäessä yksi nurmihehtaari vastaa yhtä eläinyksikköä. Nurmituki maksetaan pienemmän yksikkömäärän perusteella. Maa- ja metsätalousminiteriö antaa tarkemmat ohjeet nurmituen määräytymisperusteista.

Tuen maksaminen edellyttää, että edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen kasvien viljelyala on yhteensä vähintään 3 hehtaaria. Nurmiala luetaan tähän alaan vain tiloilla, jotka ovat nurmitukeen oikeutettuja. Tuen maksaminen avomaan puutarhatuotannolle edellyttää, että avomaan puutarhatuotannon ala on yhteensä vähintään 0,5 ha.

Nurmialan perusteella tukea maksetaan koko maassa enintään 71 miljoonaa markkaa. Jos hyväsyttävien haemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää edellä olevan enimmäismäärän, maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen alentamisesta.

Nurmituen perusteena olevien eläinten määrittelystä, eläinten laskennan määräytymisajankohdista, eläinmäärän laskennasta, eläinten lukumäärän tilapäisen alentumisen vaikutuksesta, eläintiheyden ja rehualan vaikutuksesta sekä emolehmien ja uuhien osalta tuottajalle vahvistetun kiintiön vaikutuksesta tuen määräytymiseen on noudatettava, mitä edellä mainituista seikoista on määrätty eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen (941/1998) 12 §:n 1, 4 ja 8 momentissa, 13 §:n 1, 2, 3, 6 ja 7 momentissa sekä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (943/1998) 12 §:n 1, 2, 4, 8 ja 9 momentissa.


Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1999.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Liite 2

ELÄINYKSIKÖIDEN MUUNTOKERTOIMET

Eläinyksikkö = ey

ey
Emolehmät 1
Sonnit, 6 kk ― alle 24 kk 0,6
Sonnit, 2 v ja yli 1
Hiehot, 6 kk ― alle 24 kk 0,6
Uuhet, vuohet 0,15

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.