1313/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnan säännöistä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 b §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1204/1996:

1 §

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaista vakuutusta harjoittavan vakuutuslaitoksen, valtiokonttorin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton on ennen mainittuun lakiin perustuvan korvausasian ratkaisua pyydettävä päätöksehdotuksestaan tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunto, jos asia sisältää periaatteellista laatua olevan lääketieteellisen tai oikeudellisen kysymyksen taikka jos asian käsittely lautakunnassa on muutoin tarpeen korvauskäytännön yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton on lisäksi pyydettävä lautakunnan lausunto myös tapaturmavakuutuslain 11 a §:ssä tarkoitetussa asiassa.

Ministeriö vahvistaa lautakunnan hakemuksesta ohjeet siitä, milloin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on pyydettävä lautakunnan lausunto. Lautakunnalla on lisäksi tarvittaessa oikeus korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi velvoittaa vakuutuslaitos, valtiokonttori ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto pyytämään ennen korvausasian ratkaisua lautakunnan lausunto muissakin sen määräämissä asioissa.

Vakuutuslaitoksella, valtiokonttorilla ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus pyytää lautakunnalta lausuntoa muistakin käsiteltävinään olevista korvaustointa koskevista asioista. Tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu muutoksenhakuelin voi myös pyytää lautakunnalta korvauskäytäntöä koskevaa lausuntoa käsiteltävänään olevassa, mainitun lain mukaisessa asiassa.

2 §

Lautakunta antaa lisäksi korvauskäytäntöä koskevia yleisohjeita erityisesti lainsäädännön muuttuessa sekä, kun korvaustoimen yhtenäisyyden edistäminen sitä vaatii.

3 §

Lautakunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme jäsentä tai heidän varamiehensä. Lautakunta ei kuitenkaan ole päätösvaltainen, ellei läsnä ole yksi työnantajia ja yksi työntekijöitä tai toimihenkilöitä edustava jäsen taikka hänen varamiehensä.

Lautakunta on päätösvaltainen myös silloin, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, jos kaikki lautakunnan jäsenet ovat kirjallisesti ennen kokousta yhtyneet päätösehdotukseen ja myös läsnä olevat ovat tällä kannalla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee myös lautakunnan lääkäriasiantuntijan olla läsnä. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan myös muita asiantuntijoita.

Puheenjohtajan, jäsenten, asiantuntijoiden ja varamiesten esteellisyydestä on voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa.

Lautakunta vahvistaa työjärjestyksensä.

4 §

Vakuutuslaitoksen, valtiokonttorin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton lausuntopyyntö on tehtävä kirjallisesti lautakunnan määräämällä tavalla.

Menettely lautakunnassa on kirjallinen. Jos ei muuta näytetä, lautakunnan lausunnon katsotaan tulleen sen saajan tietoon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lausunto on postitettu tämän ilmoittamaan osoitteeseen.

5 §

Lautakunnan lausunto on merkittävä vakuutuslaitoksen, valtiokonttorin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton päätökseen.

6 §

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ottaa lautakunnan tehtävien suorittamista varten tarvittavan henkilökunnan ja määrää lautakunnan jäsenten ja asiantuntijoiden palkkiot.

7 §

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan tapaturma-asiain korvauslautakunnasta 10 päivänä joulukuuta 1948 annettu sosiaaliministeriön päätös (856/1948) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.