866/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 20 §:n 2 momentin ja 34 §:n nojalla, sellaisina kuin 20 §:n 2 momentti on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81) ja 34 § on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1338/90) määrännyt:

1 §

Pidätystodistusta ei ole annettava:

1) eläkkeestä, elinkorosta eikä eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena, takaisinostolla tai muutosarvona maksetusta suorituksesta,

2) päivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta eikä muusta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta, joka perustuu sairausvakuutuslakiin, kansaneläkelakiin tai potilasvahinkolakiin,

3) pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta,

4) tuloverolain 34 §:ssä tarkoitetusta henkivakuutuksen nojalla maksetusta vakuutussuorituksesta, vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä eikä muutosarvosta,

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta vastaavasta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta eikä sairaalavakuutuksen perusteella maksettavasta hoitopäiväkorvauksesta,

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksetusta päivärahasta eikä ansionmenetyskorvauksesta,

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta,

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksetuista etuuksista eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta,

9) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle henkilölle maksetusta tuesta eikä työttömälle maksetusta työharjoittelutuesta,

10) opintotukilain (65/94) nojalla maksetusta aikuisopintorahasta,

11) lapsen kotihoidon tuesta,

12) valtion virkamieslain (750/94) nojalla maksetusta toistuvasta korvauksesta,

13) ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksetusta erityiskorvauksesta,

14) tuloverolain (1535/92) 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta,

15) sellaisista rakennustoiminnan aloilla maksetuista lomapalkoista, lomakorvauksista ja lomaltapaluurahoista (lomarahoista), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille,

16) henkilöstörahaston jäsenilleen maksamasta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä,

17) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisesta päivärahasta,

18) kuntoustustuesta, -rahasta, -avustuksesta eikä kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksetusta ansionmenetyskorvauksesta,

19) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitettujen kassojen suorittamista etuuksista,

20) työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta avustuksesta eikä muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta,

21) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuu-luvasta luotto- tai rahoituslaitoksen sekä muun ammattimaisen arvopaperikaupan tai arvopaperien välitystoiminnan harjoittajan suorittamasta tai välittämästä korosta eikä jälkimarkkinahyvityksestä,

22) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijan maksamasta korosta tai lainan koroksi katsottavasta tuotosta,

23) sijoitusrahaston maksamasta voitto-osuudesta,

24) maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumiskorvauksesta eikä luopumistuesta annetun lain (1293/94) mukaisesta luopumistuesta,

25) palkkaturvaviranomaisen palkkaturvalain (649/73) nojalla suoraan työntekijälle maksamasta palkkaturvasta,

26) puutavaran ostajan puutavaran myyjälle maksamasta kauppahinnasta ja vakuutuslaitoksen metsää kohdanneen vahingon perusteella suorittamasta vakuutuskorvauksesta,

27) patentin, tekijänoikeuden tai muun niihin verrattavan oikeuden perusteella maksetuista korvauksista,

28) sosiaalihuoltolain 27 a §:ssä (1365/92) tarkoitetusta vammaisen tai sairaan alaikäisen lapsen vanhemmalle maksettavasta omaishoidon tuesta,

29) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) mukaisesta työmarkkinatuesta,

30) työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (51/94) mukaisesta osa-aikalisästä,

31) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoitetusta vajaakuntoiselle ja ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle maksetusta päivärahasta,

32) avolaitoksessa rangaistusta suorittavan vangin saamasta toimintarahasta,

33) ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:ssä tarkoitetusta urheilijan palkkiosta ja muuna kuin palkkana pidettävästä toisen lukuun tehdystä työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetusta korvauksesta,

34) vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa (136/95) tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta eikä

35) tuloverolain (1549/95) 77 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ulkomaan palkasta.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1996 maksettuihin suorituksiin.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta 6 päivänä lokakuuta 1995 antama päätös (1186/95).

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.