705/1996

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1996

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista

Liikenneministeriö on vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 24 §:n 2 ja 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastusten riittävä taso sekä ehkäistä päällekkäisten tarkastusten suorittaminen.

Päätös koskee yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun direktiivin (95/50/EY) mukaisia tarkastuksia, jotka ovat osa vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvontaa.

Päätös ei koske puolustusvoimien ajoneuvolla eikä puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvien kuljetusten tarkastuksia.

2 §
Tarkastuksen suorittajat

Tarkastuksia suorittavat vaarallisten aineiden tiekuljetuksesta annetun asetuksen (632/96) 28 §:n 1 momentissa mainitut kuljetuksia valvovat viranomaiset säännöksessä tarkoitetun toimialansa rajoissa.

3 §
Tarkastukset

Tarkastuksen suorittajien on tehtävä edustavalle osalle vaarallisten aineiden tiekuljetuksia tässä päätöksessä tarkoitettuja tarkastuksia sen valvomiseksi, että näissä kuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja säännöksiä, Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten määräyksiä sekä muita määräyksiä.

4 §
Toimivalta

Tarkastusviranomaisen tarkastus-, tiedonsaanti- ja tutkimusoikeudesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/94) 16 §:ssä sekä viranomaisten oikeudesta asettaa kieltoja ja rajoituksia mainitun lain 15 §:ssä.

5 §
Tarkastusten suorittaminen

Tarkastuksia suoritettaessa on käytettävä direktiivin 95/50/EY liitteen I mallin mukaista tarkastusluetteloa.

Tarkastukset suoritetaan pistokokein ja ne on suoritettava mahdollisimman nopeasti aiheuttamatta kohtuutonta viivytystä tai muutakaan haittaa kuljetukselle.

6 §
Tarkastuspaikka

Tarkastuksia on suoritettava mahdollisimman laajalla osalla tieverkkoa.

Satama-, varasto- ja tehdasalueella, lentopaikalla tai muulla vastaavalla alueella voidaan suorittaa tarkastuksia, jos kuljetutusta on vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 4 kohdan mukaan pidettävä tiekuljetuksena.

Tarkastukset on tehtävä sellaisissa paikoissa, ettei tarkastuksesta tai ajoneuvon pidättämisestä liikenteestä aiheudu vaaraa liikenteelle tai ympäristölle. Tarkastuspaikkaa valittaessa on lisäksi otettava huomioon mahdollisuudet saattaa kuljetus asianmukaiseen kuntoon, jos kuljetuksessa havaitaan puutteita.

7 §
Tarkastustodistus

Tarkastuksen suorittajan on annettava ajoneuvon kuljettajalle 5 §:ssä tarkoitetusta tarkastusluettelosta jäljennös todistukseksi tarkastuksen suorittamisesta. Todistus on pidettävä ajoneuvossa mukana kuljetuksen ajan ja pyydettäessä esitettävä kuljetuksia valvovalle viranomaiselle.

8 §
Yhteistyö

Tarkastuksen suorittajat antavat Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 95/50/EY 7 ja 8 artiklassa tarkoitettua apua ja tekevät mainituissa artikloissa tarkoitettuja ilmoituksia.

9 §
Raportointi

Poliisi, rajavartiolaitos ja tullilaitos toimittavat kukin direktiivin 95/50/EY liitteen III mukaisen yhteenvedon liikenneministeriölle kunkin kalenterivuoden aikana suorittamistaan tarkastuksista viimeistään tarkastusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Todettujen rikkomusten määrä ilmoitetaan mainitun direktiivin II liitteen mukaisesti eriteltynä.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 95/50/EY; EYVL N:o L 249, 17.10.1995, s. 35

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1996

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Yli-insinööri
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.