559/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Laki Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (582/74) 3 §:n 1 momentti ja 13 §,

muutetaan 5 §:n 2 momentti ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 2 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1356/90) ja 12 § 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa laissa (117/88), sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

5 §

Korkeakoulun päätösvaltaa käyttävien monijäsenisten hallintoelinten jäsenet voidaan valita korkeakoulun piirissä toimitettavilla vaaleilla. Monijäsenisen hallintoelimen jäsenenä voi olla vain korkeakouluun kuuluva täysivaltainen henkilö, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Korkeakoulun ylioppilaskunta voi valita opiskelijoita edustavat jäsenet korkeakoulun hallintoelimiin. Jäsenten valitsemistavasta voidaan säätää tarkemmin asetuksella.

Korkeakoulu voi määrätä myös korkeakouluun kuulumattoman henkilön erillisen laitoksen hallintoelimen jäseneksi.

12 §

Lahjoitus- ja testamenttivaroilla perustettuun virkaan kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muuhun vastaavaan virkaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimiin.

HE 36/96
SiVM 1/96
EV 52/96

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.