122/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1996

Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta

Oikeusministeriö on

muuttanut oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun päätöksen (1369/93) 1 §:n 1 momentin, 3 §:n 1 momentin 8 kohdan sekä 4 ja 5 §:n sekä päätöksen liitteen seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään oikeusministeriön, konkurssiasiamiehen toimiston, tietosuojalautakunnan, tietosuojavaltuutetun toimiston, turvapaikkalautakunnan, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin sekä valtion vaaliviranomaisten suoritteiden maksuista ja maksuperusteista.


3 §
Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä:


8) tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun henkilörekisterilain (471/87) 35 tai 36 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä tai asiakirjasta; eikä


4 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista 1 §:ssä mainitut viranomaiset perivät tähän päätökseen liitetyn maksutaulukon mukaiset maksut, ovat:

1) todistus avioliittoasiassa;

2) muu pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös;

3) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös, lupa tai poikkeuslupa;

4) luettelo lainhuuto-, kiinnitys- tai saantorekisteristä; sekä

5) ilmoitus liikennerikoksesta.

5 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka tämän päätöksen 1 §:ssä tarkoitetut viranomaiset hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, Euroopan yhteisöille suoritettavat käännöspalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) oikeaksi todistamattomat jäljennökset asiakirjoista;

3) henkilörekisterilain 11 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ja rikosrekisterilain (770/93) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot, jollei 3 tai 4 §:stä ei muuta johdu;

6) puhelinneuvontaa varten perustettu neuvontapalvelu;   7) oikeushallinnon tietojärjestelmien konekielisistä rekistereistä luovutettavat tiedot; sekä

8) vankien toiminnoissa tuotetut suoritteet.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1996

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Vanhempi hallitussihteeri
Mirja Kurkinen

Liite

MAKSUTAULUKKO

oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite Maksu
1) todistus avioliittoasiassa 125 mk
2) rikosrekisteriasetuksen (772/93) 12 ja 13 §:ssä säädettyyn tarkoitukseen annettavat tiedot rikosrekisteristä, kun tiedot annetaan
― otteella 50 mk/ote
― ulkomaille lähetettävällä otteella 90 mk/ote
― listamuodossa 3 mk/henkilö
3) muu todistus tai ote 50 mk
4) oikeaksi todistettu jäljennös 6 mk/sivu
5) poikkeuslupa avioliittoon menemistä varten 250 mk
6) tietosuojalautakunnan päätös, jolla asia on
― hylätty tai jätetty tutkimatta 300 mk
― hyväksytty 700 mk
7) muu päätös 50 mk
8) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä verotusta tai väestökirjanpitoa varten toimitettava luettelo 1,70 mk/kiinteistö
9) ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä ajokorttirekisteriä pitävälle viranomaiselle
― asiakirjan jäljennöksenä 5 mk
― tietoliikennepalveluna 0,10 mk/päätös.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.