380/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus Espoonlahden luonnonsuojelualueesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 1 §:n 2 ja 3 momentin sekä 2 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1941 annetussa laissa (399/41) ja 1 §:n 3 momentti 28 päivänä elokuuta 1981 annetussa laissa (594/81):

1  §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Merenrantaluonnon, siihen kuuluvien lehtojen, jalopuumetsiköiden, niittyjen sekä näille ominaisten eliölajien säilyttämiseksi ja hoitamiseksi samoin kuin ympäristötutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi Espoonlahden luonnonsuojelualue.

2  §
Luonnonsuojelualueen sijainti ja rajat

Espoonlahden luonnonsuojelualueeseen kuuluu noin 22 hehtaaria valtion omistamia alueita Espoon kaupungissa. Alueen rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän asetuksen liitteenä olevaan karttaan.

Luonnonsuojelualueesta muodostetaan kiinteistö noudattaen, mitä jakolaissa (604/51) säädetään.

Luonnonsuojelualue on merkittävä maastoon selvästi havaittavalla tavalla.

3  §
Kiellot

Espoonlahden luonnonsuojelualueella ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ojittaa, ottaa maa-aineksia eikä muutoinkaan vahingoittaa maa- tai kallioperää;

3) ottaa tai vahingoittaa puita, pensaita taikka muita kasveja tai niiden osia; eikä

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä.

Luonnonsuojelualueella on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.

4  §
Sallitut toimet

Espoonlahden luonnonsuojelualueella saa alueen perustamistarkoitusta vaarantamatta:

1) rakentaa ja pitää kunnossa alueen hoitoa, tutkimusta ja yleisön opastamista varten tarpeellisia rakennelmia ja polkuja;

2) ryhtyä toimiin alueen eliölajiston ja ekosysteemien säilyttämiseksi ja alueen luontaisen kehityksen palauttamiseksi;

3) poimia marjoja ja ruokasieniä;

4) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

5) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

5  §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Espoonlahden luonnonsuojelualueella voidaan sen perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta tai opetusta varten tappaa ja pyydystää eläimiä sekä kerätä kasveja ja sieniä ja niiden osia sekä eläinten pesiä ja kivennäisnäytteitä;

2) vähentää kasvi- ja eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muutoin vahingolliseksi;

3) tehdä geologisia tutkimuksia; sekä

4) käyttää ja pitää kunnossa alueella olevia linjoja ja laitteita sekä venerantaa ja pysäköintipaikkaa.

6  §
Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

Sellainen valtion omistukseen siirtynyt alue, jonka käytöstä luonnonsuojelualueen laajennusalueena on tehty päätös hankinnan tai saannon yhteydessä, luetaan kuuluvaksi luonnonsuojelualueeseen.

Luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi hankitulla alueella tulevat voimaan luonnonsuojelualueen rauhoitussäännökset ja -määräykset, kun liittäminen on merkitty kiinteistörekisteriin. Liitettävää aluetta koskevasta kiinteistönmuodostuksesta on voimassa, mitä jakolaissa säädetään.

7  §
Erinäisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet luonnonsuojelualueella sallitaan, eivät perusta kenellekään laajempaa oikeutta kuin mitä asianomaisella muutoin on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

8  §
Luonnonsuojelualueen hallinta

Espoonlahden luonnonsuojelualue on Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

9  §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

10  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Kartta

LIITE

ESPOONLAHDEN LUONNONSUOJELUALUE, Espoo 2032 12

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.