953/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/94) 21 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tällä päätöksellä sosiaali- ja terveysministeriö antaa yleiset määräykset laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista sellaiselle talousvedelle, jota sosiaali- ja terveysministeriön 20.1.1994 antama päätös talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (74/94) ei koske.

Soveltamisala
2 §

Tämä päätös koskee sellaista talousvettä, jota

1) enintään 10 asuinhuoneistoa tai 50 henkeä saa käyttöönsä vesijohtovettä toimittavalta laitokselta,

2) yksittäiset kotitaloudet käyttävät omaan vedenhankintaansa taikka

3) käytetään elintarvikkeiden muussa kuin laajamittaisessa tuotannossa, valmistuksessa, jalostuksessa, säilyttämisessä tai kaupanpidossa.

Tämä päätös ei koske luonnon kivennäisvettä eikä lääketieteellisiin tarkoituksiin käytettävää vettä.

Talousveden laatuvaatimukset
3 §

Talousvedessä ei saa olla mikrobeja, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja veden käyttäjille, taikka jotka vaarantavat valmiin elintarvikkeen hygieenisen laadun, eikä haitallisia kemiallisia aineita niin suurina pitoisuuksina, että terveyshaittoja voi aiheutua joko äkillisinä tai pitkäaikaisen, jatkuvan altistumisen seurauksena. Talousveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Veden tulee olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla vierasta hajua tai makua. Vesi ei myöskään saa aiheuttaa merkittävää syöpymistä tai saostumien syntymistä vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa.

4 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun talousveden tulee täyttää tämän päätöksen liitteen I mukaiset laatuvaatimukset seuraavasti:

kohdan 1 mukaisen talousveden on täytettävä taulukon 1 mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset sekä taulukon 2a mukaiset teknis-esteettiset laatuvaatimukset,

kohdan 2 mukaisen talousveden on täytettävä taulukon 1 mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset ja

kohdan 3 mukaisen muun kuin maidontuotantotiloilla käytettävän talousveden on täytettävä taulukon 1 mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset ja taulukon 2a mukaiset teknis-esteettiset laatuvaatimukset niiden parametrien suhteen, jotka vaikuttavat valmiin elintarvikkeen hygieeniseen laatuun. Maidontuotantotiloilla käytettävän talousveden on täytettävä taulukon 1 mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset.

5 §

Jos talousvedessä todetaan liitteen 1 taulukoissa 3 ja 4 lueteltuja kemiallisia aineita, niiden suhteen sovelletaan näissä taulukoissa esitettyjä raja-arvoja.

Talousveden laadun valvonta
6 §

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava, ettei talousvetenä käytetä vettä, josta voi aiheutua terveyshaittoja.

Pykälän 2 kohdan 1 mukaista talousvettä on valvottava säännöllisin tutkimuksin, joiden tiheys on talousveden laadusta ja käyttäjämäärästä riippuen yhdestä kerrasta vuodessa yhteen kertaan kolmessa vuodessa. Jos vettä käsitellään, tutkimus on tehtävä tarpeellisin osin myös raakavedestä. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä tutkimuksen tehtäväksi tätä tiheämminkin, jos se talousveden laadusta johtuvista syistä on ilmeisen tarpeen.

Kohdan 2 mukaisen talousveden laadun valvomiseksi on tarvittaessa tehtävä tutkimus, joka sisältää ainakin liitteen I taulukoissa 1 ja 2 luetellut määritykset, ellei ole perusteltua syytä jättää joitakin näistä määrityksistä pois. Taulukoissa 3 ja 4 lueteltuja aineita koskeva määritys on tehtävä, jos on ilmeistä syytä epäillä näitä aineita esiintyvän talousvedessä.

Kohdan 3 mukaista talousvettä on valvottava säännöllisin tutkimuksin, joiden tiheys on talousveden laadusta, sen käyttömäärästä, käyttötarkoituksesta ja toiminnanharjoittajan omavalvonnasta riippuen yhdestä kerrasta vuodessa yhteen kertaan kolmessa vuodessa. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä tutkimuksen tehtäväksi tätä tiheämminkin, jos se talousveden laadusta johtuvista syistä on ilmeisen tarpeen. Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontatutkimustulokset kalahygienialain (330/94), lihahygienialain (511/94), munavalmistehygienialain (517/94) taikka maitohygienialain (330/94) mukaiselle kyseistä laitosta tai tuotantoa valvovalle viranomaiselle.

Määritysmenetelmät
7 §

Valvontatutkimuksissa on käytettävä SFS-standardien mukaisia määritysmenetelmiä tai niiden puuttuessa ISO-standardien mukaisia määritysmenetelmiä, taikka sellaisia menetelmiä, jotka määritystarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan vastaavat vähintään näitä menetelmiä.

Voimaantulo
8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

* pykälän 2 kohdassa 1 tarkoitetulle talousvedelle
** jos talousveden käyttäjinä ei ole lapsia, joiden hampaat ovat muodostumassa, tai odottavia äitejä, alle 2 mg/l:n fluoridipitoisuudet ovat hyväksyttäviä
*** jos talousveden käyttäjinä ei ole imeväisikäisiä lapsia tai odottavia äitejä, alle 50 mg/l:n nitraattipitoisuudet ja alle 1 mg/l:n nitriittipitoisuudet ovat hyväksyttäviä
**** summa = tri-, tetra- ja pentakloorifenolien yhteispitoisuus
1) näiden aineiden määritykset on tehtävä, jos on perusteltua syytä olettaa niitä esiintyvän talousvedessä
1) näiden aineiden määritykset suositellaan tehtäväksi, jos on perusteltua syytä epäillä niitä esiintyvän talousvedessä
* ks. taulukon 1 kohta "kloorifenolit"

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Yli-insinööri
Leena Hiisvirta

LIITE I

TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET

Taulukko 1. Terveydelliset laatuvaatimukset

Mikrobiologiset laatuvaatimukset

Enimmäistiheys
Escherichia coli (alustava tunnistus) alle 1/100 ml
Koliformiset bakteerit alle 100/100 ml
- " - alle 1/100 ml*

Kemialliset laatuvaatimukset

Enimmäispitoisuus, mg/l
Fluoridi, F- ** 1,5
Nitraatti, NO3 - *** 25
- " -, NO3 -N 6,0
Nitriitti, N02 *** 0,1
- " -, N02 -N 0,03
Antimoni, Sb 0,005
Arseeni, As 0,01
Barium, Ba 0,7
Boori, B 0,3
Elohopea, Hg 0,001
Kadmium, Cd 0,005
1) < Kloorifenolit (summa) **** 0,01
Kromi, Cr 0,05
Lyijy, Pb 0,01
Nikkeli, Ni 0,02
Molybdeeni, Mo 0,07
Seleeni, Se 0,01
Syanidi, CN- 0,05
Pestisidit (taulukon 4 mukaiset raja-arvot)

LIITE I/2

Taulukko 2a. Teknis-esteettiset laatuvaatimukset

Enimmäispitoisuus, mg/l
Ammonium, NH4 + 0,5
- " -, NH4 -N 0,4
Kloridi, Cl- 100
KMnO4 -luku 12
CODMn , O2 3
Kupari, Cu 1,0
Mangaani, Mn 0,05
Rauta, Fe 0,2
Alumiini, Al 0,2
Hopea, Ag 0,01
1) < Mineraaliöljyt 0,1
Natrium, Na 150
Sinkki, Zn 3,0
Sulfaatti, SO4 = 150
Vaatimustaso
pH 6,5–9,5
Sameus (FTU) <4
Väriluku <15
Haju ja maku ei selvää vierasta hajua tai makua

Taulukko 2b. Teknis-esteettiset laatusuositukset

Enimmäispitoisuus, mg/l
Ammonium, NH4 + 0,5
- " -, NH4 -N 0,4
Kloridi, Cl- 100
KMnO4 -luku 20
CODMn , O2 5
Kupari, Cu 1,0
Mangaani, Mn 0,2
Rauta, Fe 0,5
Alumiini, Al 0,2
Hopea, Ag 0,01
1) < Mineraaliöljyt 0,1
Natrium, Na 150
Sinkki, Zn 3,0
Sulfaatti, SO4 = 250
Suositustaso
pH 6,0–9,5
Sameus (FYU) <5
Väriluku <20
Haju ja maku ei selvää vierasta hajua tai makua

LIITE I/3

Taulukko 3. Maailman terveysjärjestön määrittelemät eräiden harvoin esiintyvien aineiden terveysperusteiset enimmäispitoisuudet talousvedessä (WHO, 1993)

Dikloorimetaani 20 μ/l
1,2-dikloorietaani 30 "
1,1,1-trikloorietaani 2 000 "
Vinyylikloridi 5 "
1,1-dikioorieteeni 30 "
1,2-dikioorieteeni 50 "
Trikloorieteeni 70 "
Tetrakloorieteeni 40 "
Bentseeni 10 "
Tolueeni 700 "
Ksyleeni 500 "
Etyylibentseeni 300 "
Styreeni 20 "
Bentso(a)pyreeni 0,7 "
Monoklooribentseeni 300 "
1,2-diklooribentseeni 1 000 "
1,4-diklooribentseeni 300 "
Triklooribentseenit (summa) 20 "
Dietyyliheksyyliadipaatti 80 "
Dietyyliheksyyliftalaatti 8 "
Akryyliamidi 0,5 "
Epikloorihydriini 0,4 "
Heksaklooributadieeni 0,6 "
EDTA 200 "
NTA 200 "
Tributyylitinaoksidi 2 "
Formaldehydi 900 "
Bromoformi 100 "
Dibromikloorimetaani 100 "
Bromaatti 25 "
Dikloorietikkahappo 50 "
Trikloorietikkahappo 100 "
Triklooriasetaldehydi/kloraalihydraatti 10 "
Diklooriasetonitriili 90 "
Dibromiasetonitriili 100 "
Triklooriasetonitriili 1 "
Syanogeenikloridi (syanidina) 70 "
Monoklooriamiini 3 mg/l
Kloriitti 0,2 "

LIITE I/4

Taulukko 4. Maailman terveysjärjestön määrittelemät eräiden torjunta-aineiden terveysperusteiset enimmäispitoisuudet talousvedessä (WHO, 1993)

Alakloori 20 μg/l
Aldikarbi 10 "
Aldriini/Dieldriini 0,03 "
Atratsiini 2 "
Bentatsoni 30 "
Karbofuraani 5 "
Klordaani 0,2 "
Klortoluroni 30 "
DDT 2 "
1,2-dibromi-3-klooripropaani 1 "
2,4-D 30 "
1,2-diklooripropaani 20 "
1,3-diklooripropeeni 20 "
Heptakloori ja heptaklooriepoksidi 0,03 "
Heksaklooribentseeni 1 "
Isoproturoni 9 "
Lindaani 2 "
MCPA 2 "
Metoksiklori 20 "
Metolaklori 10 "
Molinaatti 6 "
Pendimetaliini 20 "
Pentakloorifenoli* 9 "
Permetriini 20 "
Propaniili 20 "
Pyridaatti 100 "
Simatsiini 2 "
Trifluraliini 20 "
Kloorifenoksiherbisidit (muut kuin 2,4-D ja MCPA) p
2,4-DB 90 "
Diklorproppi 100 "
Fenoproppi 9 "
Mekoproppi 10 "
2,4,5-T 9 "

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.