920/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille

Maa- ja metsätalousministeriö on eläinten lääkitsemisestä 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetun lain (402/90) 2 §:n nojalla päättänyt:

Määritelmät
1  §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) tuotantoeläimillä tilalla kasvatettavia nautaeläimiä, sikoja, lampaita, vuohia, kavioeläimiä ja siipikarjaa, tilalla kasvatettavia luonnonvaraisiin lajeihin kuuluvia lintuja ja nisäkkäitä, elintarvikkeeksi viljeltyjä kaloja ja muita veden eläimiä sekä poroja;

2) lisääntymishäiriön terapeuttisella hoidolla lääkkeiden antamista tuotantoeläimelle eläinlääkärin tutkimuksensa perusteella toteaman lisääntymishäiriön hoitamiseksi;

3) eläinjalostukseen liittyvällä käsittelyllä lääkkeiden antamista tuotantoeläimelle eläinlääkärin tutkimuksen perusteella kiiman säätelyyn, tiineyden keskeyttämiseen, hedelmällisyyden parantamiseen tai luovuttajan ja vastaanottajan valmistamiseen alkionsiirtoa varten; sekä

4) β-agonistilla β-adrenergistä agonistia.

Lääkeaineiden käytön kieltäminen
2  §

Stilbeenin, stilbeenijohdannaisten sekä tyreostaattisesti vaikuttavien aineiden käyttö on kielletty kaikille eläinlajeille. Lisäksi seuraavien aineiden käyttö on kielletty tuotantoeläimille:

1) aineet, joilla on estrogeeninen, androgeeninen tai gestageeninen vaikutus;

2) kloramfenikoli;

3) naudan somatotropiini ja sen johdannaiset; ja

4) β-agonistit silloin, kun β-agonisteja käytetään kasvua tai lihantuotantoa lisäävässä tarkoituksessa.

3 §

Estrogeenisesti, androgeenisesti tai gestageenisesti vaikuttavia aineita sisältäviä lääkkeitä saadaan kuitenkin 2 §:ssä olevasta kiellosta poiketen käyttää yksittäiselle tuotantoeläimelle eläinjalostukseen liittyvään käsittelyyn. Sen lisäksi saadaan lääkkeitä, jotka sisältävät 17-βestradiolia, testosteronia, progesteronia tai näiden aineiden johdannaisia, joista lähtöaine helposti vapautuu hydrolyysin kautta, käyttää yksittäisen tuotantoeläimen lisääntymishäiriön terapeuttiseen hoitoon. Näitä lääkkeitä ei saa terapeuttisessa hoidossa antaa implantaatin muodossa. Tässä momentissa tarkoitettuja lääkkeitä ei kuitenkaan saa lainkaan käyttää sellaisille tuotantoeläimille, joita kasvatetaan tai pidetään vain lihantuotantotarkoituksessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen lääkkeiden käytön edellytyksenä on, että lääkkeillä on lääkelain (395/87) nojalla myönnetty myyntilupa tai lupa kulutukseen luovuttamiseen yksittäistapauksissa. Kyseessä olevan lääkkeen saa eläimelle antaa vain eläinlääkäri ja käsiteltävien eläinten on oltava selvästi tunnistettavissa. Lääkkeiden käytön ehtona on lisäksi, että eläinlääkärin on pidettävä kirjaa näistä käsittelyistä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi käsittelyn syy, käytetty lääkevalmiste, käsittelyajankohta sekä eläimen tunnistamistiedot. Kirjanpito on valvontaa varten pyydettäessä esitettävä läänineläinlääkärille. Eläinlääkärin on lisäksi ilmoitettava lääkityksestä ja lääkkeen varoajasta eläimen omistajalle tai haltijalle eläinten lääkitsemisestä annetun asetuksen (611/90) 7 §:n mukaisesti.

Kloramfenikolia saadaan 2 §:ssä olevasta kiellosta poiketen käyttää silmälääkkeissä kaikille tuotantoeläimille.

Voimaantulo
4  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan maa- ja metsätalousministeriön eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tuotantoeläimille 22 päivänä toukokuuta 1992 antama päätös (476/92).

ETA-sopimuksen liite I: neuvoston direktiivi 81/602/ETY, neuvoston direktiivi 88/146/ETY, neuvoston päätös 90/218/ETYETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite I: neuvoston päätös 92/98/ETY, neuvoston päätös 93/718/ETY

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Eläinlääkintötarkastaja
Pia Mäkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.