568/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista tavarahankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista tavarahankinnoista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1350/93) 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 4 momentti, 4 §, 5 §:n 2 momentti, 7 ja 9 §, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1-3 momentti ja 24 § sekä

lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti ja 19 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (1505/92) säädetään, tätä asetusta sovelletaan julkisista hankinnoista annetun lain 2 §:n 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön tekemään tavarahankintasopimukseen, jonka arvo ilman arvonlisäveroa (kynnysarvo) on vähintään 200 000 ECUa sillä hetkellä, kun tämän asetuksen 10 §:n mukainen ilmoitus julkaistaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoittaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja sen jälkeen vuosittain, mitä on pidettävä ECUn markkamääräisenä arvona. Ilmoitus julkaistaan Suomen virallisessa lehdessä ja Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.


3 §
Kynnysarvon laskeminen

Tavarahankintasopimuksen arvoa laskettaessa perusteena on tavaran toimittajalle maksettava kokonaiskorvaus. Jos tavarahankintasopimus on jaettu useisiin pienempiin osiin, joista jokaisesta tehdään eri sopimus, kunkin erän arvo on otettava huomioon kokonaisarvoa laskettaessa. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin eriin, jos erien yhteenlaskettu arvo on vähintään kynnysarvo. Tavarahankintaa ei saa jakaa eriin kynnysarvoista annettujen säännösten soveltamisen välttämiseksi.

4 §
Hankintamenettelyn valinta

Hankinnassa on käytettävä avointa tai rajoitettua menettelyä. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää 5-7 §:ssä säädetyillä edellytyksillä.

Rajoitetusssa menettelyssä ja 5 §:ssä tarkoitetussa neuvottelumenettelyssä tarjouskilpailuun tai neuvotteluun osallistuvat toimittajat on valittava osallistumishakemuksen niiden lähettäneiden joukosta, jotka täyttävät 6 luvussa säädetyt vaatimukset.

Hankintayksikkö voi rajoitetun menettelyn yhteydessä ennalta rajata niiden ehdokkaiden lukumäärän, joille tarjouspyyntö lähetetään. Lukumäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Tarjoajia on kutsuttava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. Tarjouskilpailuun on kutsuttava vähintään viisi ehdokasta.

Mikäli avoimella menettelyllä ei ole saatu riittävästi tarjouksia taikka rajoitettuun tai neuvottelumenettelyyn ilmoittautuneita ei ole riittävästi, voidaan tarjouspyyntö tai kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen lähettää myös hankintayksikön valitsemille toimittajille. Ilmoitusten julkaisemista koskevia ja 15 §:ssä mainittuja menettelymääräyksiä on kuitenkin noudatettava.

5 §
Neuvottelumenettely

Neuvottelumenettelyyn siirtymisestä on myös julkaistava 10 §:ssä tarkoitettu hankintailmoitus, jos neuvottelumenettelyyn ei oteta mukaan kaikkia niitä tarjoajia, jotka täyttävät 6 luvussa säädetyt vaatimukset ja jotka ovat edeltävässä avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä tehneet tarjouksen tarjousmenettelyn ehtojen mukaisesti sekä joiden tarjous on muutoin ollut sopiva.

Hankintayksikön on 1 ja 2 momentin mukaisen neuvottelumenettelyn yhteydessä neuvoteltava vähintään kolmen ehdokkaan kanssa, jos sopivia ehdokkaita on riittävästi.

7 §
Kirjalliset selvitykset

Hankintayksikön on laadittava kirjallinen selvitys tehdystä hankinnasta ja menettelyn valinnasta. Selvitykseen on sisällytettävä hankintayksikön nimi ja osoite, hankitut tavarat ja niiden arvo, hyväksyttyjen ehdokkaiden tai tarjoajien nimet ja näiden valinnan perusteet, hylättyjen ehdokkaiden ja tarjoajien nimet ja näiden hylkäämisperusteet, sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi ja tämän tarjouksen valintaperusteet, mahdollisten alihankintojen osuus sekä neuvottelumenettelyä käytettäessä sen valintaperusteet. Selvitys on pyynnöstä annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Hankintayksikön on 15 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava ehdokkaalle tai tarjoajalle tämän osallistumishakemuksen tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä hyväksytyn tarjoajan nimi. Samoin hankintayksikön on pyynnöstä ilmoitettava ehdokkaalle tai tarjoajalle syyt, miksi se on päättänyt olla suorittamatta hankintaa, jota koskeva hankintailmoitus on julkaistu, tai aloittaa hankintamenettelyn uudelleen alusta. Hankintayksikön tulee ilmoittaa päätöksestään myös Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon.

9 §
Ennakkoilmoitus

Hankintayksikön on julkaistava kultakin varainhoitovuodelta ennakkoilmoitus, jossa tiedotetaan kunkin tavararyhmän osalta tulevan vuoden aikana toteutettaviksi suunnitelluista, vähintään 750 000 ECUn suuruisista hankinnoista.

Tuoteryhmät on määriteltävä viittaamalla Euroopan yhteisöjen tilastolliseen tuotenimikkeistöön. Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet tuoteryhmäjaottelusta.

14 §
Nopeutettu menettely

Jos 13 §:ssä säädettyjen määräaikojen noudattaminen on hankintayksiköstä riippumattomasta odottamattomasta syystä aiheutuneen kiireen vuoksi mahdotonta, voidaan 13 §:n 1 momentissa säädetty määräaika lyhentää 15 päivään ja 13 §:n 2 momentissa säädetty määräaika lyhentää 10 päivään.


15 §
Eräitä menettelymääräyksiä

Rajoitetussa menettelyssä ja 5 §:ssä tarkoitetussa neuvottelumenettelyssä tarjouskilpailuun hyväksytyiltä ehdokkailta on pyydettävä tarjoukset samanaikaisesti ja kirjallisesti. Tarjouspyyntöön on liitettävä tarjouspyyntöasiakirjat ja niitä täydentävät asiakirjat. Tarjouspyynnön tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

1) osoite, josta tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat voidaan pyytää, tällaisen pyynnön viimeinen esittämispäivä sekä asiakirjoista perittävä maksu ja sen maksamistapa;

2) tarjousten jättämispäivä, lähetysosoite ja laatimiskieli tai vaihtoehtoiset kielet;

3) viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen;

4) selvitys siitä, mitä asiakirjoja ehdokkaan on esitettävä taloudellisten edellytystensä ja teknisen osaamisensa todentamiseksi;

5) tarjouksen valintaperusteet, jos niitä ei ole esitetty hankintailmoituksessa.

Osallistumishakemus on tehtävä kirjallisesti, sähkeitse, teleksillä, telekopiona tai puhelimitse. Nopeutetussa menettelyssä osallistumishakemus ja tarjouspyyntö on kuitenkin tehtävä nopeinta mahdollista viestintävälinettä käyttäen. Mikäli asiakirjat toimitetaan sähkeitse, teleksillä tai telekopiona tai tiedot ilmoitetaan puhelimitse, on asia vahvistettava kirjeitse ennen 13 tai 14 §:sssä mainitun määräajan päättymistä.

Hankintayksikön on avoimen menettelyn yhteydessä lähetettävä toimittajalle hankintaa koskevat asiakirjat kuuden päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Riittävän ajoissa pyydetyt lisätiedot on toimitettava viimeistään kuusi päivää ennen tarjousajan päättymistä.


19 §
Rekisteritiedot

Euroopan talousalueella jäsenvaltioiden virallisiin toimittajarekistereihin hyväksytyt toimittajat voivat osoittaa tässä luvussa mainitut taloudelliset ja tekniset edellytyksensä rekisteröintiä koskevalla asiakirjalla. Verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen osalta voidaan kuitenkin vaatia erillinen todistus.

24 §
Hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous

Jos tarjoushinta vaikuttaa hankittavaan tavaraan nähden poikkeuksellisen alhaiselta ja jos hankintayksikkö siitä syystä harkitsee tarjouksen hylkäämistä, hankintayksikön on tutkittava tarjous yksityiskohtaisesti ennen hankintapäätöksen tekemistä ja pyydettävä toimittajalta kirjallinen selvitys tarjouksen perusteista. Tarjoajalle on tarvittaessa ilmoitettava, mitä tarjouksen kohtaa ei voida hyväksyä.

Selvityksenä voidaan hyväksyä esimerkiksi poikkeuksellisen edullinen valmistusmenetelmä, tekniset ratkaisut, muut tarjoajan kannalta poikkeuksellisen edulliset olosuhteet tai tarjoajan ehdottaman tuotteen omintakeisuus.

Jos tarjouksen hyväksymisen perusteeksi on ilmoitettu ainoastaan alin hinta, hankintayksikön on ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle hinnaltaan liian alhaiseksi katsomansa tarjouksen hylkäämisestä. Samalla on ilmoitettava päätöksen perustelut.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.