347/1994

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1994

Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriö on helmikuun 21 päivänä 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista sisäasiainministeriö perii tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) tulisijojen ja palovaarallisten laitteiden, palo- ja pelastuskaluston ja väestönsuojien laitteiden sekä eräiden asennus- ja suunnitteluliikkeiden hyväksymispäätökset;

2) ampuma-aseiden maahantuonti- ja maastavientiluvat sekä ampuma-aseasetuksen (34/ 33) 46 §:n mukainen lupa;

3) vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen (745/83) 7 §:n mukainen lupa, vartijan asusta annetun sisäasiainministeriön päätöksen (821/84) 1 §:n mukainen lupa ja vartioimisliikelautakunnan toimeenpanema koe;

4) poliisivaltuuksien myöntäminen ja lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön;

5) sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi; sekä

6) muu kuin jäljempänä 2 §:ssä mainittu oleskelulupapäätös.

Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntitoiminnan valvonta on valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisoikeudellinen suorite, josta sisäasiainministeriö perii omakustannusarvon mukaisesti määräämänsä maksun.

2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista sisäasiainministeriö perii lähinnä sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) kansalaisuuspäätös ilmoituksen perusteella;

2) Euroopan talousaluesopimukseen perustuva oleskelulupapäätös;

3) Suomen kansalaisen puolisoa ja alle 18- vuotiasta, naimatonta lasta koskeva oleskelulupapäätös;

4) opiskelijaa, hänen puolisoaan ja alle 18- vuotiasta, naimatonta lastaan koskeva oleskelulupapäätös;

5) viisumipäätös ja työlupapäätös; sekä

6) muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja; kuitenkin siten, että kadotetun tilalle annetusta uudesta asiakirjasta peritään omakustannusarvon mukainen kiinteä maksu.

Maksua oleskelulupapäätöksestä tai työlupapäätöksestä ei kuitenkaan peritä pakolaiselta, oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä saaneelta henkilöltä taikka henkilöltä, joka on otettu Suomeen tilapäisen suojeluntarpeen vuoksi.

Oleskelulupapäätöksestä ei peritä maksua myöskään, jos päätös koskee mukana hakevaa, vanhempansa matkustusasiakirjaa käyttävää lasta, joka merkitään vanhemman oleskelulupaan.

3 §

Maksu peritään myös silloin, kun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

4 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sisäasiainministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana ministeriön ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee ministeriön maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisut ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet ministeriön julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet;

7) ministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänätoukokuuta 1994. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä päätöksellä kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista (1485/93).

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut vireille ennen päätöksen voimaantuloa, peritään maksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero määräytyi asian vireille tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1994

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Ismo Atosuo

Liite

SISÄASIAINMINISTERIÖN MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

OMAKUSTANNUSHINTAISET SUORITTEET

Suorite Maksu
Pelastusosasto
Tulisijat, palovaaralliset laitteet sekä palo- ja pelastuskalusto
Automaattinen paloilmoitin, ilmoitinkeskus ja savunpoistolaitteiston laukaisukeskus 1 990 mk
Automaattisen paloilmaisimen tai savunpoistolaitteiston osa 1 260 mk
Asennus- ja suunnitteluliikkeet
Automaattisen paloilmoitinlaitteiston asennus- tai suunnitteluliikkeen hyväksyminen 820 mk
Asennuksesta tai suunnittelusta vastaavan henkilön nimeäminen 420 mk
Väestönsuojat
Ilmanvaihtolaitteisto kokonaan 4 210 mk
Suojaovet ja -luukut sekä hätäpoistumisluukut 1 680 mk
Ilmanvaihtolaitteiston erityissuodatin, ilmanpuhallin, tuloilmaventtiili ja paineventtiili 1 260 mk
Muu ilmanvaihtolaitteiston osa tai väestönsuojan väline tai varuste 840 mk
Luvan muutos tai siirto
Luvan muutos 50 % maksusta, kuitenkin vähintään 420 mk
Luvan siirtäminen uudelle toiminimelle tai tuotteelle 420 mk
Poliisiosasto
Ampuma-aseiden maahantuontilupa 880 mk
Ampuma-aseiden maastavientilupa 660 mk
Ampuma-aseasetuksen (34/33) 46 §:n mukainen lupa 440 mk
Vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen (745/83) 7 §:n mukainen lupa 440 mk
Vartijan asusta annetun sisäasiainministeriön päätöksen (821/84) 1 §:n mukainen lupa 660 mk
Vartioimisliikelautakunnan toimeenpanemaan kokeeseen osallistuminen 600 mk
Poliisivaltuuksien myöntäminen 220 mk
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 220 mk
Sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi 1 000 mk
Ulkomaalaiskeskus
Muu kuin alempana mainittu oleskelulupapäätös 500 mk
Kadotetun tilalle annettu uusi muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja 460 mk

SUORITTEET, JOISTA PERITÄÄN ALENNETTU OMAKUSTANNUSHINTA

Suorite Maksu
Ulkomaalaiskeskus
Kansalaisuuspäätös ilmoituksen perusteella 400 mk
Euroopan talousaluesopimukseen perustuva oleskelulupapäätös 130 mk
Suomen kansalaisen puolisoa ja alle 18-vuotiasta, naimatonta lasta koskeva oleskelulupapäätös 130 mk
Opiskelijaa, hänen puolisoaan ja alle 18-vuotiasta, naimatonta lastaan koskeva oleskelulupapäätös 130 mk
Viisumipäätös 180 mk
Työlupapäätös 200 mk
Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja 200 mk
Päätös olla myöntämättä muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa 130 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.