1453/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus siviilipalvelusasetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/91) 3 §, 4 §:n otsikon ruotsinkielinen sanamuoto ja 1 momentin 3, 6 ja 7 kohta, 14 §:n 1 ja 3 momentti, 15 §:n 2 ja 3 momentti, 16 §, 20 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentti, 24, 26, 33 ja 34 §, 35 §:n 2 momentti ja 37-42 § sekä

lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 8-10 kohta seuraavasti:

3 §
Siviilipalveluskeskus

Siviilipalveluskeskuksena on Vaasan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus - Vasa yrkesutbildningscenter för vuxna.

4 §
Siviilipalveluskeskuksen tehtävät

Siviilipalveluskeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään:


3) huolehtia siitä, että palvelusvelvollinen suorittaa palvelusvelvollisuutensa, ja antaa palvelusvelvolliselle palveluksen alkamista koskeva määräys;


6) neuvoa ja ohjata siviilipalveluslaitoksia työpalvelun järjestämisessä;

7) järjestää tarvittavaa koulutusta siviilipalveluslaitoksille;

8) päättää vapauttamisesta palvelusvelvollisuuden suorittamisesta;

9) päättää asevelvollisuuslain mukaiseen palvelukseen siirtymisestä; sekä

10) huolehtia siviilipalvelusmiesrekisteristä.


14 §
Siirto siviilipalveluslaitoksesta toiseen

Siviilipalvelusmies voi hakea siirtoa toiseen siviilipalveluslaitokseen kirjallisesti siviilipalveluskeskukselta. Hakemuksesta on ilmettävä siirron peruste ja uutta laitosta koskevat toivomukset.


Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti siviilipalveluslaitoksen hakiessa siirtoa siviilipalvelusmiehelleen. Hakemuksesta on kuultava siviilipalvelusmiestä.

15 §
Siviilipalvelusmiehen kotiuttaminen

Kotiuttamisesta on lähetettävä 30 vuorokauden kuluessa tieto siviilipalveluskeskukseen yhdessä täydennetyn henkilökortin ja lääkärintarkastuskortin kanssa. Jos siviilipalvelusmies on kotiutettu terveydentilansa perusteella, keskukseen on toimitettava myös kotiuttamisen perusteena oleva lääkärinlausunto.

Kotiuttamisesta on lähetettävä tieto sotilasläänin esikunnalle.

16 §
Lääkärinlausunto vapauttamisen perusteena

Siviilipalveluslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun lääkärinlausunnon tulee koskea siviilipalvelusvelvollisen terveydentilaa siviilipalveluksen suorittamisen kannalta. Lausunnosta on ilmettävä ne terveydelliset seikat, jotka rajoittavat palveluksen suorittamista tai estävät sen, ja aika, jonka siviilipalvelusvelvollisen arvioidaan olevan kykenemätön palvelukseen. Terveydentilan arvioinnissa on pyrittävä yhdenmukaiseen käytäntöön muiden asevelvollisten terveydentilan arvioinnin kanssa.

20 §
Lykkäyksen keskeyttäminen

Siviilipalveluslain 10 §:n nojalla määräajaksi siviilipalveluksen suorittamisesta vapautetun palveluskelpoisuus voidaan arvioida jo ennen määräajan päättymistä, jos hän pyytää sitä siviilipalveluskeskukselta ja toimittaa keskukseen 16 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttävän lääkärintodistuksen.

22 §
Siviilipalvelusmiehen ylläpito

Palveluspaikka vastaa palvelusaikana siviilipalvelusmiehelle annettavasta ilmaisesta ylläpidosta, johon sisältyvät majoitus, ruokailu, palvelustehtävien edellyttämät erityisvaatetus ja -varusteet sekä terveydenhuolto.


24 §
Siviilipalvelusmiehen päiväraha

Palveluspaikka maksaa siviilipalvelusmiehelle päivärahan, joka määräytyy asevelvollisuuslain mukaista palvelusta suorittavan päivärahan mukaan.

26 §
Siviilipalvelusmiehen työmatkat

Palveluspaikka vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sen määräämistä komennusmatkoista, sekä tarvittaessa kustannuksista, jotka aiheutuvat siviilipalvelusmiehen päivittäisistä matkoista palveluspaikan osoittaman majoituksen ja palveluspaikan välillä. Jos palveluspaikka ei ole järjestänyt siviilipalvelusmiehen komennusmatkalle majoitusta, hänelle suoritetaan majoitusraha, joka määräytyy kuten vastaava korvaus varusmiehen komennusmatkalla.

33 §
Rikosilmoitus

Siviilipalveluskeskuksen ja palveluspaikan on tehtävä rikosilmoitus siviilipalvelusrikoksesta tai täydennyspalvelusrikkomuksesta kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava siviilipalvelusvelvollisen suorittama ja jäljellä oleva palvelusaika sekä asian tutkimiseen vaikuttavat seikat.

34 §
Tuomioistuimen ja virallisen syyttäjän tiedonantovelvollisuus

Tuomioistuimen on ilmoitettava siviilipalveluskeskukselle ja sotilasläänin esikunnalle siviilipalvelusrikosta tai täydennyspalvelusrikkomusta koskevassa asiassa tekemästään päätöksestä. Virallisen syyttäjän on annettava vastaava ilmoitus, jos hän tekee siviilipalvelusrikosta tai täydennyspalvelusrikkomusta koskevan päätöksen jättää syyttämättä.

35 §
Rangaistuslaitoksesta vapauttaminen

Rangaistuslaitoksen on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetun henkilön vapautumisesta siviilipalveluskeskukselle.

37 §
Neuvontavelvollisuus

Työministeriön, siviilipalveluskeskuksen, palveluspaikkojen ja sotilasläänien esikuntien on annettava jokaiselle kutsunnanalaiselle tarpeelliset tiedot mahdollisuudesta hakeutua siviilipalvelukseen ja siviilipalveluksen sisällöstä.

38 §
Siviilipalvelushakemus ulkomailta

Ulkomailla pysyvästi asuva asevelvollinen voi jättää siviilipalvelushakemuksensa myös Suomen lähetystöön tai konsulinvirastoon, jonka on viipymättä toimitettava hakemus sotilasläänin esikuntaan.

39 §
Tiedon luovuttaminen täydennyspalvelusvelvollisesta

Täydennyspalvelusvelvollisen osalta sotilasläänin esikunnan on ilmoitettava siviilipalveluskeskukselle sen lisäksi, mitä siviilipalveluslain 46 §:n 1 momentissa säädetään, onko hakemus tehty asevelvollisen saatua kutsun kertausharjoituksiin tai kertausharjoituksissa.

40 §
Henkilökortin ja lääkärintarkastuskortin säilyttäminen

Siviilipalveluslain 46 §:n 2 momentin nojalla siviilipalvelusmiesrekisteristä sotilasläänin esikunnalle siirrettyä siviilipalvelusmiehen henkilökorttia ja lääkärintarkastuskorttia säilytetään sotilasläänin esikunnassa tai sota-arkistossa.

41 §
Esteettömyystodistus passia varten

Palveluspaikka antaa siviilipalvelusmiehelle passia varten tarvittavan esteettömyystodistuksen. Ennen siviilipalveluksen alkamista todistuksen antaa pyydettäessä siviilipalveluskeskus.

42 §
Säännösten soveltaminen täydennyspalvelusvelvolliseen

Täydennyspalveluksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 1-9, 12, 13 ja 15-26 §:ssä, 27 §:n 1 momentissa, 28 §:n 2 ja 3 momentissa, 29-34 §:ssä ja 37-40 §:ssä säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Asetuksen voimaan tullessa työministeriö siirtää viipymättä siviilipalvelusmiesrekisterinsä Vaasan ammatilliselle aikuiskoulutuskeskukselle niiden siviilipalvelusvelvollisten osalta, joiden palvelusvelvollisuus ei ole päättynyt. Sama koskee niitä siviilipalveluskeskuksia, joiden toiminta päättyy asetuksen voimaan tullessa.

Lisäksi työministeriö ja toimintansa päättävät siviilipalveluskeskukset siirtävät keskeneräiset, siviilipalveluskeskuksen toimivaltaan kuuluvat asiat Vaasan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen käsiteltäväksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.