1188/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

muuttanut valtion virkamiesten erorahan suuruudesta 26 päivänä marraskuuta 1987 antamansa päätöksen (895/87) 2 §:n 1 momentin, 4, 6 ja 7 §:n,

sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1992 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1351/92), seuraavasti:

2 §

Erorahan suuruus määräytyy siten, että

1) 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle maksetaan 5 vuotta käsittäneen palveluksen perusteella 4 600 markkaa ja siihen lisätään 201 markkaa kultakin 5 vuotta ylittävältä täydeltä palvelusvuodelta;

2) 43 mutta ei 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle hänen täysien ikävuosiensa ja täysien palvelusvuosiensa summan ollessa 50-55 maksetaan 4 600 markkaa ja siihen lisätään 201 markkaa kultakin summan 55 ylittävältä vuodelta.


4 §

Mikäli edunsaajan kuukausiansio on alle 3 816 markkaa, ei ansiolla ole vaikutusta erorahan suuruuteen. Ansion ollessa 3 816 markkaa kuukaudessa tai sitä enemmän korotetaan 2 §:n mukaisesti määräytyvää erorahaa lisäksi seuraavasti:


 ansio/kk     korotus erorahaan
 3 816- 4 603   1 560
 4 604- 5 390   1 823
 5 391- 6 178   2 086
 6 179- 6 966   2 349
 6 967- 7 754   2 612
 7 755- 8 542   2 875
 8 543- 9 330   3 138
 9 331-10 118   3 401
 10 119-10 906   3 664
 10 907-      3 927

Eroraha on 43-50-vuotiaille 50 prosenttia edunsaajan yksilöllisin perustein lasketusta täydestä erorahasta.

6 §

Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut pääasiallisesti vähintään 35 tuntia, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos viikottainen työaika on ollut 27-34 tuntia, hänellä on oikeus saada kolme neljäsosaa ja jos työaika on ollut 20-26 tuntia viikossa, hänellä on oikeus saada puolet täydestä erorahasta, kuitenkin niin, että erorahan suuruus on vähintään 4 600 markkaa, ellei 4 §:n 2 momentista muuta johdu. Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on ollut alle 20 tuntia, mutta kuitenkin vähintään 16 tuntia, on hänellä oikeus saada puolet täydestä erorahasta.

Mikäli edunsaajana olevan opettajan opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana pääasiallisesti ollut vähintään opetusvelvollisuuden tuntimäärä, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on pääasiallisesti ollut vähintään 27/35 opetusvelvollisuuden tuntimäärästä, hänellä on oikeus saada 3/4 täydestä erorahasta ja muussa tapauksessa puolet täydestä erorahasta. Erorahan suuruus on kuitenkin vähintään 4 600 markkaa, ellei 4 §:n 2 momentista muuta johdu.

7 §

Erorahan aikuiskoulutuslisän suuruus on 1 100 markkaa koulutuskuukautta kohden.

Ammattikoulutusrahan suuruus on 1 400 markkaa koulutuskuukautta kohden.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Päätöstä sovelletaan edunsaajaan, jolle on syntynyt oikeus erorahaan päätöksen voimaantulon jälkeen. Ammattikoulutusrahan osalta päätöstä sovelletaan edunsaajaan, joka aloittaa koulutuksen päätöksen voimaantulon jälkeen. 4 §:n 2 momenttia sovelletaan edunsaajaan, jonka virkasuhde on irtisanottu päätöksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Nuorempi hallitussihteeri
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.