1156/1992

Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 6 päivänä syyskuuta 1991 annetun asetuksen (1176/91) 4 §:n 12 kohta, 6 §:n 7 a ja 11 kohdat ja 31 §:n 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 12 kohta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetussa asetuksessa (123/92) sekä 6 §:n 7 a ja 11 kohdat ja 31 §:n 4 kohta 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1466/91),

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 3 §, 5 §:n 12 kohta, 6 §:n 3 ja 6 kohdat, 7 §:n 21 kohta, 12 §:n 7 kohta ja 25 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti mainitussa 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa, 3 §, 6 §:n 3 kohta ja 12 §:n 7 kohta mainitussa 14 päivänä helmikuuta 1992 annetussa asetuksessa ja 25 § 28 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (824/92), sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti ja 6 §:ään uusi 6 a kohta ja uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 8 a § ja sen edelle uusi väliotsikko sekä uusi 32 b § seuraavasti:

1 §

Lisäksi ministeriössä on erillisinä toimistoina pakolaistoimisto, kansainvälisten asiain toimisto ja tiedotustoimisto.


3 §

Ministeriön alaisia ovat sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, terveydenhuollon oikeusturvakeskus, tapaturmavirasto, kansanterveyslaitos, säteilyturvakeskus sekä valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskukset.

4 §

Lisäksi hallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat naisten ja miesten välisiä tasa-arvokysymyksiä.

5 §

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


12) eläkelautakuntaa, liikennevahinkolautakuntaa, lääkekorvauslautakuntaa, sosiaalivakuutuslautakuntia, tapaturma-asiain korvauslautakuntaa, tapaturmalautakuntaa, tarkastuslautakuntaa, työttömyysturvalautakuntaa, vakuutusmatemaatikon tutkintolautakuntaa ja valtion sotavakuutuslautakuntaa;


6 §

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


3) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvia asioita yhteistyössä hallinto-osaston, ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston sekä talous- ja suunnitteluosaston kanssa;


6) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta;

6 a) terveydenhuollon oikeusturvakeskusta;


Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluosasto valmistelee ministeriölle kuuluvat perusturvalautakuntaa koskevat asiat.

7 §

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


21) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta siltä osin kuin sen toiminta liittyy edellä oleviin kohtiin.

Pakolaistoimisto
8 a §

Pakolaistoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksia ja ulkomailta Suomeen tulleiden pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden vastaanottoa.

12 §

7) talous- ja suunnitteluosaston talousasioista vastaavalta apulaisosastopäälliköltä perehtyneisyys taloussuunnitteluun sekä valtion maksuliikkeeseen ja kirjanpitoon;


25 §

Kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli tästä asetuksesta ei muuta johdu, valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) kansainvälisestä yhteistyöstä johtuvien virkamatkamääräysten antamista;

2) sivutoimilupia;

3) toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/76) 27 §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisten avustusten myöntämistä; sekä

4) naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, elleivät ne kuulu ministerin rat kaistaviksi.

32 b §

Pakolaistoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksille; sekä

2) valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskusten johtajien nimittämistä ja ottamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.