824/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 6 päivänä syyskuuta 1991 annetun asetuksen (1176/91) 4 §:n 6 kohta sekä 25, 32 ja 35 §,

näistä 4 §:n 6 kohta sellaisena kuin se on 14 päivänä helmikuuta 1992 annetussa asetuksessa (123/92), seuraavasti:

4 §

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


6) lääninhallitusten sosiaali- ja terveysasioita hoitavien yksiköiden yleishallintoa siltä osin kuin asia ei kuulu sisäasiainministeriön toimialaan;


25 §

Kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli tästä asetuksesta ei muuta johdu, valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) kansainvälisestä yhteistyöstä johtuvien virkamatkamääräysten antamista;

2) sivutoimilupia; sekä

3) toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/76) 27 §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisten avustusten myöntämistä.

32 §

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston osastopäällikkö ratkaisee 27 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston alaisille virastoille ja laitoksille;

2) toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisten avustusten maksatusta ja käytön valvontaa;

3) kemikaalilain (744/89) 20 §:n mukaisia ilmoituksia uusista aineista, jotka on jo hyväksytty Euroopan yhteisön alueella;

4) terveydenhoitolain (469/65), kemikaalilain, tartuntatautilain (583/86), elintarvikelain (526/41) ja torjunta-ainelain (327/69) edellyttämästä valvonnasta aiheutuvien kustannusten maksatusta;

5) raittiustyölain (828/82) 10 §:n mukaisten avustusten maksatusta ja käytön valvontaa;

6) ministeriölle kuuluvaa alkoholijuomien myynnin ja mainonnan valvontaa Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa suomalaisissa aluksissa ja junissa;

7) niiden majoitus- ja ravitsemisalan ammattijulkaisujen nimeämistä, joissa alkoholijuomien mainonta on sallittua;

8) alkoholijuomaa ja väkiviinaa valmistavan tehtaan hyväksymistä käyttöön otettavaksi sekä vastaavan johtajan ja hänen sijaisensa hyväksymistä; sekä

9) alkoholiyhtiön tarkastajan hyväksymistä toimimaan virkamiehen vastuulla.

35 §

Sen estämättä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä ja tässä asetuksessa säädetään, voidaan tavaran tai työsuorituksen tilaamisesta, matkamääräyksen antamisesta, menojen hyväksymisestä sekä maksumääräyksen antamisesta määrätä tiliohjesäännössä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.