326/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (424/88) 5, 42 a, 59 ja 67 §, 79 §:n 3 momentti sekä 6 luvun väliotsikot, sellaisina kuin niistä ovat 5 § 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (610/90), 42 a § 21 päivänä syyskuuta 1990 annetussa asetuksessa (869/90) sekä 59 ja 67 § osittain muutettuna viimeksimainitulla asetuksella,

muutetaan asetuksen nimike sekä 3, 20, 39, 42 ja 49 §, sellaisena kuin niistä 39 § on mainitussa 21 päivänä syyskuuta 1990 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a § seuraavasti:Asetus valtion talousarviosta

3 §

Tulot ryhmitellään talousarviossa laatunsa mukaan osastoihin seuraavasti:

Verot ja veronluonteiset tulot

Sekalaiset tulot

Korkotulot ja voiton tuloutukset

Lainat.

Osastoihin merkitään tulot seuraavasti:

1) veroihin ja veronluonteisiin tuloihin tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, tuonnin ja viennin perusteella kannettavat verot ja maksut, valmisteverot sekä muut verot ja veronluonteiset tulot;

2) sekalaisiin tuloihin virastojen ja laitosten hallinnassa olevan omaisuuden ja palvelusten myynnistä saatavat tulot ja valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaiselta liikelaitokselta, jäljempänä liikelaitos, perittävät eläkemaksut ja maksut muista liikelaitoksen henkilöstölle keskitetysti suoritettavista etuuksista ja korvauksista sekä muut sekalaiset tulot;

3) korkotuloihin ja voiton tuloutuksiin korkotulot, indeksi- ja kurssihyvitykset, osinkotulot, osuus valtion rahalaitosten voitosta sekä liikelaitosten voiton tuloutukset; sekä

4) lainoihin valtiolle takaisin maksettavat lainat sekä valtion nettolainanotto.

20 §

Luvan arviomäärärahan ylittämiseen antaa asianomainen ministeriö.

Lupaa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä, mikäli mahdollista, varainhoitovuoden marraskuun loppuun mennessä, kuitenkin hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista. Kun lupa on myönnetty, tulee ministeriön viivytyksettä ilmoittaa siitä valtiokonttorille.

20 a §

Valtion talousarviosta annetun lain 7 a §:ssä tarkoitetun henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamisen edellytyksenä on, ettei järjestelyllä aiheuteta määrärahojen ylitys- tai muuta lisätarvetta.

Viraston ja laitoksen toimintaan tarkoitetuista määrärahoista on henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamiseksi siirrettävä henkilöstön palkkaus- ja muiden menojen maksamiseksi tarvittavat varat sen viraston tai laitoksen asianomaisella momentilla, jolta menot on maksettu, varainhoitovuoden erityismenoarviota muuttamalla sen viraston käytettäväksi, johon voimavarat kohdennetaan. Vastaavat käyttöoikeuden muutokset on tehtävä siirrettäviin määrärahoihin liittyviin asianomaiselle hallinnonalalle sekä virastolle ja laitokselle mahdollisesti vahvistettuihin henkilöstön käyttöä koskeviin enimmäismääriin.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun muutoksen erityismenoarvioon vahvistaa samalla hallinnonalalla suoritettavan järjestelyn osalta se ministeriö, jonka hallinnonalan määrärahoin henkilöstöjärjestely tehdään, sekä eri hallinnonalojen välillä tehtävän järjestelyn osalta valtiovarainministeriö. Vahvistamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 14 ja 16 §:ssä säädetään.

39 §

Virastossa ja laitoksessa maksettavista palkoista, palkkioista ja eläkkeistä on laadittava luettelo. Palkat, palkkiot ja eläkkeet maksetaan postisiirron välityksellä saajan määräämään rahalaitokseen, jollei muuhun menettelyyn ole aihetta. Palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta antaa valtiokonttori tarvittaessa tarkempia määräyksiä.

42 §

Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset valtion maksuliikkeen hoitamisesta, jollei tästä asetuksesta muuta johdu. Valtiokonttori valvoo valtion maksuliikkeen hoitamista.

Virastojen ja laitosten maksuliike ja palkanlaskenta on hoidettava riittävän yhtenäisten ja tarvittavat tiedot antavien järjestelmien mukaisesti. Valtiokonttori antaa tarvittaessa asiasta tarkempia määräyksiä.

49 §

Virastojen ja laitosten kirjanpito on hoidettava riittävän yhtenäisten ja tarvittavat tiedot antavien järjestelmien mukaisesti. Valtiokonttori antaa tarvittaessa asiasta tarkempia määräyksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992. Asetuksen 39 §, 42 §:n 2 momentti ja 49 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Varainhoitovuoden 1992 budjetointiin, kirjanpitoon ja sanotulta vuodelta tehtävään tilinpäätökseen sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen 3, 5, 59 ja 67 §:ää.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.