123/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muut-

tamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 6 päivänä syyskuuta 1991 annetun asetuksen (1176/91) 1 §:n 1 momentti, 3 §, 4 §, 6 §:n 3 kohta, 8 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentin 7 kohta ja 29 §,

näistä 4 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 13 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella (1466/91) ja 10 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a § ja sen edelle uusi väliotsikko ja uusi 32 a § seuraavasti:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriössä on hallinto-osasto, vakuutusosasto, sosiaali- ja terveyspalveluosasto, ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osasto ja talous- ja suunnitteluosasto.


3 §

Ministeriön alaisia ovat sosiaali- ja terveyshallitus, tapaturmavirasto, kansanterveyslaitos, säteilyturvakeskus sekä valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskukset.

4 §

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä hallintoa ja sen kehittämistä;

2) lainsäädäntöä ja oikeudellisia kysymyksiä, jollei erikseen toisin sää-

detä;

3) ministeriön sisäistä hallintoa;

4) ministeriön henkilöstöhallintoa, jollei erikseen toisin säädetä;

5) ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten yleishallinnon, henkilöstön kehittämisen ja muun henkilöstöhallinnon yhteensovittamista;

6) lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen yleishallintoa siltä osin kuin asia ei kuulu sisäasiainministeriön toimialaan;

7) ministeriön edustusta oikeusasioissa sekä laitoksissa, järjestöissä tai

muissa yhteisöissä ja toimielimissä;

8) ministeriön asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia;

9) ministeriön tietojenkäsittelyä ja tietohallintoa sekä hallinnonalan tietojenkäsittelyn ja tietohallinnon yhteensovittamista;

10) tasa-arvolautakuntaa ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivaa viraston virkamieslautakuntaa;

11) raha-automaattien tuoton jakoa ja myönnettyjen avustusten käytön valvontaa;

12) naisten ja miesten tasa-arvokysymyksiä;

13) osaston toimialaan liittyvää tiedotusta ja koulutusta;

14) osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä; sekä

15) muita ministeriön toimialaan kuuluvia asioita, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

6 §

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


3) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (677/82) mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvia asioita yhteistyössä hallinto-osaston, ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston ja talous- ja suunnitteluosaston kanssa;


Talous- ja suunnitteluosasto
8 §

Talous- ja suunnitteluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden, muutostarpeiden ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia;

2) sosiaali- ja terveyspolitiikan taloudellisten vaikutusten seuraamista ja ennakoimista;

3) sosiaali- ja terveyspolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan välisten yhteyksien selvittämistä ja seurantaa;

4) toimeentuloa, sosiaalisia oloja ja terveydentilaa koskevia tutkimuksia ja selvityksiä;

5) sosiaali- ja terveyspolitiikan tieto- ja tilastojärjestelmiä sekä siihen liittyvää tietohallintoa;

6) ministeriön ja sen alaisten virastojen ja laitosten tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä näiden tuottamien tilastojen yhteensovittamista;

7) sosiaali- ja terveyspoliittisten katsausten ja tutkimusten julkaisemista;

8) toiminnan ja talouden suunnittelua;

9) talousarvioehdotusta sekä erityismenoarviota;

10) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä sekä laskentatointa;

11) ministeriön toimialan yleistä tehokkuus- ja talousvalvontaa;

12) osaston toimialaan liittyvää tiedotusta ja koulutusta; sekä

13) osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Tiedotustoimisto
9 a §

Tiedotustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön hallinnonalan tiedotustoimintaa.

10 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö, hallinto-osaston osastopäällikkö, vakuutusosaston osastopäällikkö, sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö, ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston osastopäällikkö ja talous- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö, apulaisosastopäälliköitä, tasa-arvovaltuutettu, ulkomaalaisvaltuutettu, hallitusneuvoksia toimistopäällikköinä, toimistopäälliköitä, hallitusneuvoksia, neuvottelevia virkamiehiä sekä vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä.


12 §

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) säädetään kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan:


7) talous- ja suunnitteluosaston toimistopäälliköltä perehtyneisyys taloussuunnitteluun sekä valtion maksuliikkeeseen ja kirjanpitoon;


29 §

Hallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 27 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

2) asiat, jotka koskevat ikälisiä, vuosilomakorvauksia sekä muita virkaehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita;

3) kirjaamista, arkistointia, tekstinkäsittelyä ja painatuksia silloin, kun osastojen tai toimistojen käytettäväksi ei ole osoitettu varoja painatukseen; sekä

4) valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:n 1, 7 ja 8 kohdassa mainitut asiat.

32 a §

Talous- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö ratkaisee 27 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

2) sairausvakuutuslaista (364/63) ministeriölle aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä; sekä

3) valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:n 6 ja 9 kohdassa mainitut asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.