631/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1991

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon tuesta 11 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (24/85) 1§:n 1 momentti, 2§, 5§:n 1 momentti, 6§:n 1 momentti ja 9§:n 4 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 1§:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1267/89) ja 6§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1112/87), seuraavasti:

1 §
Hoitomuodon valinta

Suomessa tosiasiallisesti asuvan alle nelivuotiaan lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus saada valintansa mukaan lapsen hoidon järjestämiseksi tämän lain mukaista kotihoidon tukea taikka lasten päivähoidosta annetun lain (36/73) 1§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu kunnan järjestämä päivähoitopaikka.


2 §
Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuella tarkoitetaan tässä laissa alle nelivuotiaan lapsen vanhemmille tai muille huoltajille suoritettavaa taloudellista tukea, johon kuuluu perusosa, sisaruskorotus ja lisäosa.

5 §
Perusosa

Perusosan saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle nelivuotias lapsi, jota ei hoideta lasten päivähoidosta annetun lain 1§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa kunnan järjestämässä päivähoidossa. Perusosaa ei suoriteta ajalta, jona perheellä on oikeus saada sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitettua äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa. Jos perheellä ei ole oikeutta edellä tarkoitettuun sairausvakuutuslain mukaiseen etuuteen, ei tukea kuitenkaan suoriteta ennen kuin sairausvakuutuslain mukainen edellä tarkoitettu aika on päättynyt.


6 §
Sisaruskorotus

Sisaruskorotuksen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on perusosaan oikeuttavan lapsen lisäksi yksi tai useampi alle seitsemänvuotias lapsi, jota ei hoideta lasten päivähoidosta annetun lain 1§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kuitenkaan 3-6-vuotiaan lapsen kohdalla kunnan järjestämä enintään 5 tuntia kestävä päivähoito ei ole esteenä sisaruskorotuksen saamiselle. Jos sisaruskorotusta saava perhe alkaa saada äitiysrahaa, sisaruskorotusta suoritetaan, vaikka perhe saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Jos perheen vanhempainrahakautta on pidennetty useamman kuin yhden lapsen samanaikaisen syntymän johdosta ja perheen saaman vanhempainrahan määrä on pienempi kuin perheen kotihoidon tuen perusosan ja sisaruskorotuksen laskennallinen yhteismäärä, perheelle maksetaan sisaruskorotusta. Vanhempainrahakauden pidennystä koskevalta ajalta sisaruskorotuksena suoritetaan kuitenkin kotihoidon tuen perusosan ja sisaruskorotuksen yhteismäärän ja vanhempainrahan erotus. Jos perhe on saanut sisaruskorotusta ennen vanhempainrahakauden pidennystä, voidaan sisaruskorotusta suorittaa aikaisempien perusteiden mukaan, jos se on perheelle edullisempaa.


9 §
Tuen maksaminen

Tukea maksetaan siihen saakka, kun lapsi täyttää neljä vuotta. Tuen maksaminen lakkaa myös silloin, kun alle nelivuotias lapsi siirtyy kunnalliseen päivähoitoon tai tuen saamisen muut edellytykset lakkaavat.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.