272/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan metsänviljelyaineiston kaupasta 24 päivänä elokuuta 1979 annetun lain (684/79) 4§, 5§:n 1 momentti, 7§, 8§:n 1 momentti, 9§:n 1 ja 2 momentti sekä 10§:n 1 momentti seuraavasti:

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo maa- ja metsätalousministeriö. Maahantuontia ja maastavientiä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista valvoo lisäksi tullilaitos. Metsäkeskuksia ja metsälautakuntia sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämiä henkilöitä voidaan käyttää apuna valvonnassa.

Sen, joka aikoo ryhtyä harjoittamaan metsänviljelyaineiston kauppaa, maahantuontia tai maastavientiä taikka metsänviljelyaineiston tuottamista myyntiä varten, on ilmoitettava siitä maa- ja metsätalousministeriölle vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista.


Sen, joka aikoo tuoda maahan tai viedä maasta metsänviljelyaineistoa, on tehtävä hyvissä ajoin asiasta ilmoitus maa- ja metsätalousministeriölle.

Maahan tuotavaa metsänviljelyaineistoa koskevaan ilmoitukseen on liitettävä maa- ja metsätalousministeriön määräämät tiedot metsänviljelyaineiston alkuperästä ja muista tarpeellisiksi katsottavista seikoista.

Maasta vietävää tai 8§:n 2 momentissa tarkoitettua metsänviljelyaineistoa koskevaan ilmoitukseen on liitettävä maa- ja metsätalousministeriön määräämät tiedot.

Jos on todennäköistä, että maahan tuotava metsänviljelyaineisto ei sovellu Suomessa viljeltäväksi, tai jollei maahantuoja anna metsänviljelyaineistosta 7§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja, voi maa- ja metsätalousministeriö kieltää tuonnin. Metsänviljelyaineiston maastaviennin maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää, mikäli vienti aiheuttaa kotimaassa metsänviljelyaineiston puutetta tai johtaa alkuperältään epätarkoituksenmukaisen metsänviljelyaineiston käyttöön kotimaassa.


Maahan tuotua metsänviljelyaineistoa ei saa myydä tai käyttää tarkoitukseensa ennen kuin maa- ja metsätalousministeriö on sen tarkastanut. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin antaa luvan tietyn metsänviljelyaineistoerän myymiseen tai käyttämiseen ilman tarkastustakin.

Maahantuojan on ilmoitettava metsänviljelyaineiston maahantuonnista maa- ja metsätalousministeriölle. Muut viranomaiset ovat velvolliset antamaan tarkastuksen suorittamiseksi tarvittavaa virka-apua. Tarkastuksen suorittamisessa voidaan käyttää apuna metsäkeskuksia, metsälautakuntia sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämiä henkilöitä.


10§

Valtion siementarkastuslaitoksen tai maa- ja metsätalousministeriön on tarkastettava metsänviljelyaineisto (jälkitarkastus), jos metsänviljelyaineiston ostaja haluaa varmuuden siitä, että metsänviljelyaineistosta annetut tiedot ovat oikeita tai että metsänviljelyaineisto täyttää asetetut laatuvaatimukset. Jälkitarkastusta on pyydettävä maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrättävässä määräajassa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain voimaan tullessa metsähallituksen käsiteltävänä olevat asiat siirretään maa- ja metsätalousministeriön käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys 229/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 23/90
Suuren valiok. miet. 223/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.