224/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan ympäristöministeriöstä 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun asetuksen (143/88) 11§:n 2 ja 3 momentti, 12§:n 7 kohta, 13§:n 1 momentti sekä 30, 31, 33 ja 39§,

näistä 13§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä tammikuuta 1990 annetussa asetuksessa (42/90), sekä

lisätään 4§:n 1 momenttiin uusi 9 a kohta, 10§:än 1 momenttiin, sellaisena kuin se osittain muutettuna 24 päivänä marraskuuta 1989 annetulla asetuksella (1023/89) ja mainitulla 19 päivänä tammikuuta 1990 annetulla asetuksella, uusi 4 a kohta sekä asetukseen uusi 36 a§ ja siitä 17 päivänä helmikuuta 1989 annetulla asetuksella (176/89) kumotun 44§:n tilalle uusi 44§ seuraavasti:

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


9 a) ympäristötaloutta koskevien suunnitelmien yhteensovittamista;


10§

Ministeriössä on:


4 a) kansainvälisten asiain neuvos, toimistopäällikkönä, joka on yleisen osaston kansainvälisten asiain toimiston päällikkönä.


11§

Ympäristönsuojeluosastossa on apulaisosastopäälliköillä sekä suunnittelu- ja kehittämistoimiston, jätehuoltotoimiston, vesiasiaintoimiston ja ilmansuojelu- ja meluntorjuntatoimiston päälliköllä ympäristönsuojeluneuvoksen arvo.

Kaavoitus- ja rakennusosastossa on apulaisosastopäälliköllä, joka on suorittanut arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkinnon, rakennusneuvoksen arvo ja apulaisosastopäälliköllä, joka on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon, hallitusneuvoksen arvo. Kaavoitustoimiston ja rakennusasiaintoimiston päälliköllä on rakennusneuvoksen arvo.


12§

Kelpoisuusvaatimuksena on:


7) toimistopäälliköllä, kansainvälisten asiain neuvoksella, toimistopäällikkönä ja luonnonsuojelunvalvojalla, toimistopäällikkönä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys hallintotehtäviin ja toimiston toimialaan;


13§

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, kansainvälisten asiain neuvoksen toimistopäällikkönä, luonnonsuojelunvalvojan toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Kansliapäällikön, osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön virat täytetään haettavaksi julistamatta.


30§

Ympäristönsuojeluosaston apulaisosastopäälliköt ratkaisevat työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti asiat, jotka koskevat:

1) ympäristötilastointia;

2) polaaristen alueiden ympäristönsuojelun edistämistä;

3) maasto- ja vesiliikennettä;

4) biotekniikkaa;

5) suojelualueen ostamista valtiolle, jos kauppahinta on enintään 1 000 000 markkaa eikä asia kuulu lääninhallituksen ratkaistaviin;

6) luonnonsuojelulain (71/23) 11 a§:ssä tarkoitetun korvauksen myöntämistä, jos korvaus on enintään 500 000 markkaa;

7) luonnonsuojelualueiden hoitoa ja käyttöä koskevien suunnitelmien vahvistamista lukuun ottamatta kansallispuistojen ja muiden huomattavien luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien runko-osia; sekä

8) lausunnon antamista luonnonsuojelua ja maisemanhoitoa koskevissa asioissa, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistaviin eikä jäljempänä toisin säädetä.

31§

Ympäristönsuojeluosaston yleisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat toimiston käytettäväksi käyttösuunnitelmassa tai muutoin asetettujen määrärahojen käyttämistä enintään 200 000 markan menoeriin asti.

33§

Ympäristönsuojeluosaston luonnonsuojelutoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista luonnonsuojelulain 9, 12 ja 20§:ssä tarkoitetuissa asioissa;

2) luonnonsuojelulain 14 a§:ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä;

3) poikkeusten myöntämistä luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöksistä ja -määräyksistä;

4) luonnonsuojelulain 16 ja 16 a§:ssä tarkoitettujen lupien myöntämistä;

5) eräiden kasvien rauhoittamisesta annetun asetuksen (402/83) 5§:ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä;

6) valaiden suojelusta annetun lain (1112/82) 2§:ssä tarkoitetun luvan myöntämistä;

7) ympäristöministeriön hallinnassa olevan maaomaisuuden käyttöä koskevia sopimuksia; sekä

8) toimiston käytettäväksi käyttösuunnitelmassa tai muutoin asetettujen määrärahojen käyttämistä enintään 200 000 markan menoeriin asti.

36 a§

Ympäristönsuojeluosaston ylitarkastaja, joka hoitaa ympäristönsuojeluyhteistyötä Itä-Euroopan kanssa, ratkaisee asiat, jotka koskevat tähän tarkoitukseen käyttösuunnitelmassa tai muutoin asetettujen määrärahojen käyttämistä enintään 200 000 markan menoeriin asti.

39§

Kaavoitus- ja rakennusosaston yleisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat valtionavustuksen myöntämistä aluearkkitehtien palkkaukseen.

44§

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.