223/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Verohallintoasetus

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 1 päivänä helmikuuta 1991 annetun verohallintolain (188/91) 8§:n sekä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 10§:n 1 momentin nojalla:

Verohallinnon yksiköt

Verohallintoon kuuluu verohallituksen, lääninverovirastojen ja verotoimistojen lisäksi verohallinnon tietojenkäsittelypalvelu, josta voidaan käyttää lyhennettä VHT.

Verohallitus

Verohallitus johtaa valtiovarainministeriön alaisena asiantuntijaviranomaisena verotuslaissa tarkoitettujen verojen ja maksujen, sairausvakuutusmaksun, työnantajan sosiaaliturvamaksun, perintö- ja lahjaveron, korkotulon lähdeveron, liikevaihtoveron, leimaveron, luottoveron, eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron sekä muiden verojen ja maksujen, joiden osalta niin säädetään, määräämistä, maksuunpanoa, kantoa ja perintää sekä verovalvontaa. Lisäksi verohallitus suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille verohallintolain sekä muiden säännösten ja määräysten mukaan kuuluvat tai jotka valtiovarainministeriö sen tehtäväksi antaa.

Verohallituksessa on valtioneuvoston enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan asettama johtokunta.

Johtokunnassa on enintään kuusi jäsentä, joista yksi on verohallituksen pääjohtaja ja yksi verohallinnon henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema edustaja. Valtioneuvosto nimittää muut johtokunnan jäsenet sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Pääjohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisensa toimii johtokunnan jäsenenä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

Johtokunta päättää:

1) verohallinnon toimintalinjoista, tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

2) käsiteltäväkseen ottamiensa verohallituksen määräysten ja ohjeiden antamisesta;

3) muista verohallintoa koskevista periaatteellisista tai laajakantoisista asioista, jotka se ottaa käsiteltäväkseen.

Verohallituksessa on verotuslinja ja veronkantolinja. Lisäksi verohallitukseen kuuluvat verotarkastusyksikkö sekä muita yksiköitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Verotuslinjan, veronkantolinjan, verotarkastusyksikön sekä muiden yksiköiden tehtävistä ja vastuualueista määrätään työjärjestyksessä.

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelu

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun tehtävänä on tuottaa verohallinnon tarvitsemia tietojenkäsittelypalveluja.

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun tehtävistä ja organisaatiosta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun sijaintipaikan määrää verohallitus.

Lääninverovirastot

Lääninveroviraston tehtävänä on virka-alueellaan:

1) johtaa ja valvoa 2§:ssä tarkoitettujen välittömien verojen ja, sen mukaan kuin erikseen säädetään, muiden verojen ja maksujen määräämistä ja maksuunpanoa;

2) määrätä ja maksuunpanna liikevaihtoverolaissa sekä eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta ja auto- ja moottoripyöräverosta annetuissa laeissa tarkoitetut verot ja valvoa niiden suorittamista;

3) johtaa ja toimittaa verotusta, ennakkoperintää ja työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevia verovelvollisiin, työnantajiin sekä ennakon- ja muihin pidätysvelvollisiin kohdistuvia tarkastuksia;

4) kantaa ja periä välittömiä veroja ja maksuja, liikevaihtoveroa sekä, sen mukaan kuin erikseen säädetään, muita veroja ja maksuja;

5) toimittaa verovalmistelu lääninverolautakunnassa käsiteltävien asioiden osalta ja hoitaa lääninverolautakunnan toimistotehtävät;

6) seurata lääninverolautakunnassa, verolautakunnassa, verotoimistossa ja perintöverolautakunnassa toimitettavaa verotusta sekä asioiden käsittelyä tutkijalautakunnassa ja aiheen ilmaantuessa ryhtyä muutoksenhakuun tai muuhun toimenpiteeseen havaittujen virheellisyyksien oikaisemiseksi;

7) ilmoittaa välittömien verojen, liikevaihtoveron ja vakuutusmaksuista suoritettavan veron, leimaveron sekä ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun osalta verorikosta koskevat asiat viralliselle syyttäjälle syytteeseen panoa varten sekä käyttää määräämänsä edustajan kautta valtion puhevaltaa tällaista syytettä tai mainitusta rikoksesta johtuvaa vahingonkorvausta koskevassa asiassa, jollei verohallitus ole jonkin osalta ilmoittanut pidättävänsä itselleen valtion puhevallan käyttämistä;

8) johtaa ja käsitellä yleisiä hallinnollisia asioita sekä asioita, jotka koskevat lääninveroviraston ja sen alaisten verotoimistojen henkilöstö- ja taloushallintotehtäviä;

9) johtaa ja valvoa tietotekniikkaan ja verotustekniikkaan liittyviä tehtäviä sekä suorittaa automaattiseen tietojenkäsittelyyn kuuluvia tehtäviä;

10) suorittaa tarkastusasiamiehen, verotusasiamiehen ja liikevaihtoverolaissa tarkoitetun valtionasiamiehen toimistotehtävät;

11) suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille lakien ja muiden säännösten ja määräysten mukaan kuuluvat tai jotka verohallitus sen tehtäväksi määrää.

Lääninverovirasto käyttää verotuslaissa ja muualla lainsäädännössä verotarkastajalle annettua toimivaltaa.

Lääninveroviraston asiana on, sen lisäksi mitä muualla säädetään, tehdä verohallitukselle esityksiä sellaisista toimialaansa kuuluvista asioista, jotka ovat valtiovarainministeriön tai verohallituksen käsiteltäviä.

Lääninveroviraston sijaintipaikan määrää verohallitus.

Turun ja Porin lääniä sekä Ahvenanmaan lääniä varten on yhteinen lääninverovirasto, jonka nimenä on Turun lääninverovirasto.

10§

Lääninverovirastossa on verotusosasto, tarkastusosasto ja veronkanto-osasto sekä tietojenkäsittely-yksikkö.

Lääninveroviraston jakautumisesta muihin osastoihin sekä toimistoihin ja niiden tehtävistä määrätään lääninveroviraston työjärjestyksessä.

Verotoimistot
11§

Verotoimiston tehtävänä on suorittaa veropiirissä välittömien verojen määräämiseen ja maksuunpanoon kuuluvia tehtäviä siten kuin verotuslaissa tai muutoin säädetään. Lisäksi verotoimisto suorittaa ne muut tehtävät, jotka sen tehtäväksi erikseen säädetään tai määrätään, ja käsittelee myös ne asiat, joiden ratkaiseminen säädetään verojohtajan tehtäväksi.

12§

Verotoimisto, johon on sijoitettu apulaisverojohtajan, osastopäällikön tai toimistopäällikön virkoja, voidaan jakaa osastoihin ja toimistoihin. Osastoihin ja toimistoihin jakautumisesta samoin kuin niiden tehtävistä määrätään verotoimiston työjärjestyksessä.

Verohallituksen ja verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun henkilöstö ja sen tehtävät
13§

Verohallitusta johtaa pääjohtaja.

Verotuslinjan ja veronkantolinjan päällikkönä on kummassakin ylijohtaja. Verohallituksessa on johtajan ja apulaisjohtajan virkoja, joiden sijoittamisesta yksiköihin määrää pääjohtaja.

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelua johtaa johtaja.

Lisäksi verohallituksessa ja verohallinnon tietojenkäsittelypalvelussa on virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

14§

Pääjohtaja vastaa siitä, että verohallinnon toiminnassa noudatetaan johtokunnan päättämiä toimintalinjoja.

Ylijohtajat, johtajat ja apulaisjohtajat vastaavat yksiköidensä johtamisesta sekä avustavat pääjohtajaa verohallinnon johtamisessa ja kehittämisessä.

Lääninverovirastojen ja verotoimistojen henkilöstö ja sen tehtävät
15§

Lääninverovirastoa johtaa lääninverojohtaja.

Lääninveroviraston jokaisessa osastossa on osastopäällikkö, jokaisessa toimistossa toimistopäällikkö ja tietojenkäsittely-yksikössä atk-päällikkö. Lisäksi lääninverovirastossa on virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

16§

Osastopäällikön tulee:

1) johtaa, valvoa ja kehittää osastonsa toimintaa sekä sen toimialaan kuuluvien asioiden hoitoa;

2) jakaa tehtävät osastonsa toimistoille tai virkamiehille sekä käsitellä tärkeimmät osastolle kuuluvat asiat sekä

3) huolehtia siitä, että osastolle kuuluvat asiat käsitellään joutuisasti ja huolellisesti.

Tarkastusosaston osastopäällikön tulee tarvittaessa myös suorittaa verovelvollisten kirjanpitojen tarkastuksia.

17§

Toimistopäälliköstä ja atk-päälliköstä on vastaavasti voimassa mitä 16§:ssä säädetään osastopäälliköstä.

18§

Verotoimistoa johtaa verojohtaja. Lisäksi verotoimistossa on virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Asioiden käsittely verohallituksessa
19§

Verohallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee esittelystä johtokunta, pääjohtaja tai sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään muu virkamies.

20§

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Johtokunta päättää muilta osin asioiden käsittelymenettelystä johtokunnassa.

21§

Pääjohtaja ratkaisee verohallitukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä ole annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. Vastaava oikeus on myös muulla virkamiehellä, jolle työjärjestyksessä on annettu oikeus ratkaista asioita.

Pääjohtaja vahvistaa verohallituksen työjärjestyksen.

22§

Pääjohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii valtiovarainministeriön määräämä virkamies.

Ylijohtajan, johtajan ja apulaisjohtajan sijaisen määrää pääjohtaja.

Asioiden käsittely verohallinnon tietojenkäsittelypalvelussa
23§

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelulle kuuluvat asiat ratkaisee johtaja tai muu virkamies sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Työjärjestyksessä määrätään, mitkä asiat on ratkaistava esittelystä.

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelussa johtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun työjärjestyksen vahvistaa verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun johtaja.

24§

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii verohallituksen määräämä verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun virkamies.

Asioiden käsittely lääninverovirastossa
25§

Lääninverovirastolle kuuluvat asiat ratkaisee asianomaisen virkamiehen esittelystä lääninverojohtaja, osastopäällikkö, toimistopäällikkö tai atk-päällikkö sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Edellä mainituista virkamiehistä kaksi tai useampi yhdessä voi ratkaista jäljempänä 2 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettuja asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Lääninverojohtaja, osastopäällikkö, toimistopäällikkö ja atk-päällikkö voivat ratkaista asioita ilman esittelyä, jos niitä työjärjestyksessä ei määrätä käsiteltäväksi yhdessä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Asian ratkaisemisesta ilman esittelyä määrätään työjärjestyksessä. Ilman esittelyä ei kuitenkaan saa määrätä ratkaistavaksi asiaa, joka koskee:

1) viran täyttämistä tai virkamiehen irtisanomista taikka työsopimussuhteessa olevan toimihenkilön ottamista tai irtisanomista;

2) toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä tulo- ja menoarviota;

3) hankintoja;

4) verovelvollisuusasemaa liikevaihtoverotuksessa sekä liikevaihtoveron ennakkotietoa, takaisinmaksun ennakkoa, oikaisua, valituslausuntoa ja jälkiveroa;

5) erikoisperintään, verorikosten syytteeseenpanoon ja valtion puhevallan käyttöön liittyviä tehtäviä;

6) veron tai maksun lykkäystä;

7) veronsaajille tehtäviä tilityksiä;

8) maksuunpanoja ja veron tai maksun palauttamista.

26§

Lääninverojohtaja ratkaisee ne asiat, joista työjärjestyksessä ei toisin määrätä.

Lääninverojohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen sellaisenkin asian, joka muutoin olisi osastopäällikön, toimistopäällikön tai atk-päällikön ratkaistava. Vastaava oikeus on osastopäälliköllä omalla toimialallaan.

27§

Lääninverojohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii verohallituksen määräämä lääninveroviraston virkamies.

Osastopäällikön, toimistopäällikön ja atk-päällikön sijaisen määrää lääninverojohtaja.

28§

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä lääninverovirastossa sekä viraston muusta toiminnasta annetaan työjärjestyksessä, jonka vahvistaa lääninverojohtaja.

Vahvistetusta tai muutoin vakiintuneesta työnjaosta huolimatta on jokainen lääninveroviraston virkamies velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka lääninverojohtaja hänelle antaa.

Asioiden käsittely verotoimistossa
29§

Verotoimistolle kuuluvat asiat ratkaisee verojohtaja tai, jollei erikseen muuta säädetä, muu virkamies, jolle sellainen ratkaisuvalta on työjärjestyksessä annettu.

Verotoimiston työjärjestyksessä voidaan verotuslain 33§:n 2 momentissa, 89§:n 2 momentissa, 95§:ssä ja 112§:n 4 momentissa sekä ennakkoperintälain 15§:n 2 momentissa, 16§:ssä, 45§:n 2 momentissa, 46§:ssä ja 55§:ssä sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun asetuksen 3-5§:ssä tarkoitettuja asioita määrätä apulaisverojohtajan sekä osasto- tai toimistopäällikön ratkaistavaksi.

30§

Verojohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi apulaisverojohtajan, osastopäällikön tai toimistopäällikön ratkaistava. Vastaava oikeus on apulaisverojohtajalla ja osastopäälliköllä omalla toimialallaan.

31§

Verojohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii lääninveroviraston määräämä verotoimiston virkamies.

Muut verotoimiston virkamiesten sijaiset määrää tarvittaessa verojohtaja.

32§

Tarkemmat määräykset asian käsittelystä verotoimistossa sekä toimiston muusta toiminnasta annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jonka vahvistaa verojohtaja.

Vahvistetusta tai muutoin vakiintuneesta työnjaosta huolimatta on jokainen verotoimiston virkamies velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka verojohtaja hänelle antaa.

Kelpoisuusvaatimukset
33§

Pääjohtajalta, ylijohtajalta, johtajalta, apulaisjohtajalta ja lääninverojohtajalta edellytetään johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä viraston toimialaan sekä ylijohtajalta, johtajalta ja apulaisjohtajalta hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto,

2) lääninverojohtajalta hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto;

3) verojohtajalta soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalaan.

Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen
34§

Verohallituksen pääjohtajan sekä ylijohtajan virka täytetään haettavaksi julistamatta.

Johtajan sekä verohallitukseen sijoitetun verohallinnon muun viran sekä lääninverojohtajan viran julistaa haettavaksi verohallitus.

Verohallinnon tietojenkäsittelypalveluun sijoitetun verohallinnon muun viran julistaa haettavaksi verohallinnon tietojenkäsittelypalvelu.

Lääninverovirastoon sijoitetun verohallinnon muun viran sekä verojohtajan viran julistaa haettavaksi lääninverovirasto ja verotoimistoon sijoitetun viran verotoimisto.

35§

Tasavallan presidentti nimittää pääjohtajan valtioneuvoston esityksestä.

Valtioneuvosto nimittää ylijohtajan, johtajan ja lääninverojohtajan.

Verohallitus nimittää muut verohallituksen virkamiehet.

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun muut virkamiehet nimittää verohallinnon tietojenkäsittelypalvelu.

Lääninverovirasto nimittää muut lääninveroviraston virkamiehet sekä kuultuaan veropiiriin kuuluvien kuntien kunnanhallituksia verojohtajan. Verotoimisto nimittää muut verotoimiston virkamiehet.

Tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa verohallitukseen verohallitus, lääninverovirastoon lääninverovirasto, verotoimistoon verotoimisto ja verohallinnon tietojenkäsittelypalveluun verohallinnon tietojenkäsittelypalvelu.

Virkavapauden myöntäminen ja virkaatoimittavan virkamiehen ottaminen
36§

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta valtiovarainministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin pääjohtajalle valtioneuvosto.

Ylijohtajalle, johtajalle ja lääninverojohtajalle myöntää virkavapautta verohallitus. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin ylijohtajalle, johtajalle ja lääninverojohtajalle valtiovarainministeriö.

Virkavapauden myöntää muille kuin 1 ja 2 momentissa mainituille verohallituksen virkamiehille ja verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun johtajalle verohallitus, verojohtajille sekä lääninverovirastoihin sijoitetuille verohallinnon virkamiehille lääninverovirasto ja verotoimistoihin sijoitetuille virkamiehille verotoimisto ja verohallinnon tietojenkäsittelypalveluun sijoitetuille virkamiehille verohallinnon tietojenkäsittelypalvelu sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

37§

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan tai viran hoitamisesta enintään vuoden kestävän virkavapauden aikana päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää virkavapauden.

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta yli yhdeksi vuodeksi ja viran hoitamisesta yli vuoden kestävän virkavapauden aikana päättää nimittävä viranomainen.

Pääjohtajan viran väliaikaisen hoitajan ja pääjohtajan viransijaisen ottaa kuitenkin yli vuodeksi valtioneuvosto. Ylijohtajan, johtajan ja lääninverojohtajan viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen yli vuodeksi ottaa valtiovarainministeriö.

Erinäisiä säännöksiä
38§

Verohallitus määrää verohallintoon perustettujen virkojen sijoittamisesta verohallinnon virastoihin sekä lääninverovirastoihin perustettujen virkojen sijoittamisesta lääninverovirastoihin ja verotoimistoihin perustettujen virkojen sijoittamisesta verotoimistoihin.

39§

Jos erikseen ei toisin säädetä, muutosta verohallituksen päätökseen haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta, lääninveroviraston ja verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun päätökseen verohallitukselta ja verotoimiston päätökseen lääninverovirastolta.

Muutosta ei saa valittamalla hakea verohallituksen päätökseen, joka koskee veronhuojennusta, eikä verohallituksen tai lääninveroviraston antamaan päätökseen, joka koskee veron maksamisen tai muun suorituksen lykkäystä.

40§

Verohallinnon virkamies on velvollinen pitämään salassa ja olemaan hyväkseen käyttämättä, mitä hän virassaan on saanut tietää toisen taloudellisesta asemasta tai liikesuhteista tai seikasta, joka lain tai erityisen määräyksen mukaan nimenomaan tai asian laadun vuoksi ilmeisesti on pidettävä salassa.

41§

Pääjohtajaa ja ylijohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa ja lääninverojohtajaa siinä hovioikeudessa, jonka tuomiopiiriin lääninveroviraston sijaintipaikkakunta kuuluu.

Muita verohallinnon virkamiehiä syytetään virkavirheestä asianomaisessa alioikeudessa.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
42§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

43§

Sen estämättä, mitä kelpoisuusvaatimuksista tässä asetuksessa säädetään, verohallituksen toimistopäällikön virassa asetuksen voimaan tullessa olevalla henkilöllä on kelpoisuus verohallituksen ja verohallinnon tietojenkäsittelypalvelun johtajan ja apulaisjohtajan virkaan.

44§

Verohallinnon tietojenkäsittelypalvelu toimii vuoden 1991 loppuun verohallitukseen kuuluvana yksikkönä, ja tällöin siitä on soveltuvin osin voimassa mitä verohallituksesta säädetään.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.